UfR 1992.356/2 Ø


Ø.L.K. 18. december 1991 i kære 14-268/1991

(Johnsen, Otto Werner, Ingrid Thorsboe (kst.)).
 

 

Tårnby rets beslutning af 16. juli 1991 (S 122/1991)er kæret af anklagemyndigheden med påstand om, at spørgsmålet om godkendelse af indlæggelsen af T realitetsbehandles.

Ved Tårnby rets dom af 23. januar 1991 blev T fundet skyldig i ulovlig omgang med hittegods, hæleri og overtrædelse af lov om euforiserende stoffer m.v., og i medfør af straffelovens § 68, jf. § 16, stk. 1, dømt til ambulant psykiatrisk behandling i psykiatrisk sygehus eller afdeling med tilsyn af kriminalforsorgen, således at der af kriminalforsorgen i forbindelse med overlægen kan træffes bestemmelse om indlæggelse.


På begæring af kriminalforsorgen i henhold til aftale med en overlæge ved Hvidovre hospital blev T ved politiets foranstaltning den 14. juni 1991 på grundlag af dommen indlagt på Hvidovre hospitals psykiatriske afdeling. Den 8. juli 1991 indbragte politimesteren i Tårnby spørgsmålet om godkendelse af indlæggelsen for Tårnby ret i medfør af straffelovens § 72.


Den 16. juli 1991 tilbagesendte dommeren sagens akter til politimesteren med følgende påtegning:

- - -


»idet bemærkes, at det ikke ses, at indlæggelsen kræver rettens godkendelse. I Rigsadvokatens cirkulære af 10. december 1976 er anført, at indlæggelsen skal godkendes af retten i medfør af straffelovens § 72. § 72 i straffeloven handler om ophævelse og ændringer af foranstaltninger efter straffelovens §§ 68-70, og dette er der ikke tale om, og bestemmelsen foreskriver ingen godkendelsesordning i et tilfælde som det foreliggende.«


Politimesteren i Tårnby har den 19. juli 1991 til statsadvokaten for Sjælland afgivet en udtalelse, hvori det bl.a. hedder:


»- - -


Jeg er for så vidt enig med dommeren i, at der ikke i loven ses at være nogen hjemmel for at en sådan indlæggelse, som der her er tale om, skal godkendes af retten.


- - -«

Politimesteren har den 26. september 1991 overfor statsadvokaten yderligere bl.a. udtalt:


»Tilbagesendes - - - idet bemærkes, at kæremålet efter min opfattelse tilsigter at få afklaret, om der er hjemmel for, at indlæggelsen skal godkendes af retten.


- - -«

Statsadvokaten for Sjælland har den 12. november 1991 udtalt:

"..I henhold til Rigsadvokatens cirkulære nr. 234 af 10. december 1976 om foranstaltninger over for visse psykisk afvigende kriminelle bør sanktionspåstanden i tilfælde, hvor det er tvivlsomt, om en ambulant behandling er gennemførlig, og hvor der således er behov for en umiddelbar adgang til indlæggelse, udformes som anført i cirkulærets pkt. C.b.

Formuleringen indebærer, at personer, der er dømt til ambulant psykiatrisk behandling, uden retskendelse kan indlægges i psykiatrisk sygehus eller afdeling. Efter cirkulæret skal overlægen henholdsvis Kriminalforsorgen ufortøvet tilstille Statsadvokaten meddelelse om indlæggelser, ligesom det påhviler Statsadvokaten at foranledige spørgsmålet om godkendelse af indlæggelsen indbragt for retten i medfør af straffelovens § 72.

Straffelovens § 72 vedrører spørgsmålet om ændring eller endelig ophævelse af en foranstaltning efter straffelovens § 68-§ 70.

Bestemmelsen ses ikke at forudsætte en løbende retlig prøvelse af anvendelsen af den indlæggelsesadgang, som foranstaltningsdommen hjemler adgang til.

Den retlige kontrol med, at anvendelsen af denne hjemmel ikke udnyttes i videre omfang end rimeligt, bestyrker den retssikkerhedsmæssige garanti for den domfældte, for hvem der - da domfældte er omfattet af straffelovens § 16 - ikke er fastsat længstetid for opholdet i institution, og så meget desto mere i tilfælde som her, hvor indlæggelsen er tvangsmæssig.


Domfældte er efter det oplyste på nuværende tidspunkt udskrevet fra Brøndbylund. .
.."

Landsretten bemærker:Pligten i henhold til straffelovens § 72 til at forelægge ændringer i foranstaltninger overfor domfældte findes ikke at være klart afgrænset i bestemmelsen. Da der ikke ses at være grundlag for at afvise den i henhold til rigsadvokatens cirkulære nr. 234 af 10. december 1976 fremsatte begæring om rettens prøvelse,

bestemmes:


Byretten bør realitetsbehandle anklagemyndighedens begæring om godkendelse af indlæggelsen.