TfK 2007.294/1 VLD
 

  V.L.D. 24. januar 2007 i anke 12. afd. S-2400-06

(Würtzen, Erik P. Bentzen, Anne Segato (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Frode Christensen, Haderslev, e.o.).

Haderslev Rets dom 31. august 2006.
1)
- - -

T [1990] er tiltalt for overtrædelse af:

1.

straffelovens § 244,

ved den 4. maj 2006 ca. kl. 13.00 på - - -, beliggende - - -, at have tildelt G flere knytnæveslag i ansigtet.

2.

straffelovens § 293, stk. 1,

ved i tidsrummet fra den 11. maj 2006 ca. kl. 06.15 til den 13. maj 2006 ca. kl. 01.40 uberettiget at have brugt en knallert 30 af mærket PGO Hot 50, stelnr. - - - til kørsel i Haderslev.

3.

straffelovens § 244,

ved den 13. maj 2006 kl. 00.53 på - - - ud for nr. 22C, 6100 Haderslev, at have tildelt H et slag i ansigtet med flad hånd.

4.

færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 1 og stk. 2, jf. § 3, stk. 1, § 4. stk. 1, § 26, stk. 2, § 81, stk. 1 og § 51, stk. 6,

ved den 13. maj 2006 i tidsrummet fra ca. kl. 00.53 til kl. ca. 01.40 i Haderslev hensynsløst og uden at udvise tilstrækkelig agtpågivenhed at have ført en knallert 30 af mærket PGO Hot 50, stelnr. - - -, ad P-pladsen i Høppners Gård i retning ud mod Nørregade direkte mod H, J og R, der kom gående, samt efterfølgende, efter at være kørt tilbage ind i Høppners gård, igen at have kørt ud gennem passagen til Nørregade og herved at være kørt tæt forbi de førnævnte 3 personer med høj hastighed. Da politiet igen fik visuel kontakt med ham, kørte han ad Jomfrustien mod ensretningen, mod Nørregade og fortsatte over Gravene og ad Storegade, selv om der er kørsel forbudt med motorkøretøjer. Han kørte ad Jomfrustien mod øst, hvor han i lyskrydset Jomfrustien/Ny Allégade kørte over for rødt lys og svingede mod nord ad Ny Allégade. Senere kørte han ad Vinkelvej mod syd, hvor han i krydset Vinkelvej/Nordhavnsvej ikke overholdt sin ubetingede vigepligt, idet han fortsatte sin kørsel direkte ud foran en patruljebil, der måtte bremse og svingede herefter mod vest ad Nordhavnsvej. Han blev standset af politiet på parkeringspladsen ved Kvicly på Jomfrustien. Endvidere anvendte han ikke styrthjelm og på en del af turen befordrede han en passager.

5.

straffelovens § 123,

ved den 14. juni 2006 ca. kl. 14.25 fra biblioteket i Haderslev telefonisk med trussel om vold at have forulempet G i anledning af dennes forklaring til politiet og forventede forklaring i retten vedrørende en voldsanmeldelse, idet han sendte en sms til G, hvori han skrev »Hør her det er T der skriver. Hvis du siger et ord i retten ikk, så kommer du til at fortryde. er du med?«. Og på G's spørgsmål »Hvorfor?« skrev tiltalte »For du skal bare holde kæft er du med?«.

6.

straffelovens § 293, stk. 1,

ved den 17. juni 2006 ca. kl. 18.00, i en kælder i en ejendom beliggende i Varbergparken i Haderslev i forening med A, der på gerningstidspunktet var under 15 år, at have tilegnet sig en registreringspligtig knallert stelnr. - - - monteret med nummerplade med henblik på uberettiget kørsel i Haderslev.

7.

straffelovens § 119, stk. 3,

ved den 22. juni 2006 ca. 08.30 i lejligheden beliggende - - - i Haderslev at have lagt hindringer i vejen for politiassistenterne B's og C's udførelse af deres hverv, idet han kraftigt satte sig til modværge, da han skulle anholdes og ilægges håndjern, ved at han sparkede og fægtede om sig med arme og ben.

8.

straffelovens § 119, stk. 1, tildels jf. § 21, og straffelovens § 121,

ved den 22. juni 2006 ca. kl. 08.40 i lejligheden beliggende - - - i Haderslev med stor kraft flere gange at have sparket ud efter kriminalassistent B, der var i færd med at anholde tiltalte, og ved til politiassistent C, der ligeledes var til stede i forbindelse med anholdelsen, at have udtalt »slip mig dit svin, når jeg kommer fri så knepper jeg din mor« eller lignende. Samt med trussel om vold at have overfaldet politibetjent J og C, idet han under indtransporten til politistationen udtalte »Jeg sværger ved Allah, at hvis min storebror havde været her, så var I blevet stukket ned« og »Jeg ringer til min storebror, og så stikker han jer ned« eller lignende og videre henvendt til politibetjent J »og dig først, for dig kender jeg« eller lignende.

9.

straffelovens § 119, stk. 1, tildels jf. § 21,

ved den 22. juni 2006 ca. kl. 14.05 på kontoret ved Haderslev kriminalpoliti, beliggende Laurids Skaus Gade 6 i Haderslev at have forsøgt at overfalde politiassistent N med vold, idet han, mens N var på arbejde i kriminalpolitiet, sprang op på ryggen af politiassistent N, mens han fægtede med armene i den hensigt at slå >> 1414 >> N, hvilket blev forhindret, da politiassistent C trak tiltalte tilbage.


Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte idømmes en ungdomssanktion, jf. straffelovens § 74a således at tiltalte

• i 2 år undergives tilsyn af de sociale myndigheder og efter de sociale myndigheders nærmere bestemmelser undergiver sig socialpædagogisk

• i de første 2 måneder anbringes på en sikret afdeling på en døgninstitution for børn og unge

• og herefter indtil 12 måneder anbringes på en døgninstitution eller et godkendt opholdssted

• og at han efterfølgende i indtil 10 måneder overgår i ambulant regi

• og i øvrigt efterkommer pålæg fra de sociale myndigheder om opholdssted, herunder tilførsel til eller fortsat anbringelse på sikret afdeling eller døgninstitution/godkendt opholdssted, inden for de længstetider, der er fastsat i straffelovens § 74a, stk. 2, 2. pkt.

- - -

Rettens bemærkninger:


Vedrørende forhold 1. Efter den af G afgivne forklaring, til dels sammenholdt med tiltaltes forklaring, finder retten det bevist, at tiltalte tildelte G flere knytnæveslag i ansigtet med følger som beskrevet i anklageskriftet. Retten finder ved bedømmelse af forholdet ikke grundlag for at tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at han opsøgte G, idet han var af den opfattelse at G havde slået deres fælles bekendt L.

Vedrørende forhold 2. Det fremgår af de foreliggende oplysninger, at den omhandlede knallert blev anmeldt stjålet den 11. maj 2006. Retten finder det på dette grundlag bevist, at tiltalte er skyldig i tiltalen som beskrevet i anklageskriftet, idet tiltalte findes at måtte have haft en bestemt formodning om, at knallerten tilhørte en anden, og at han således gjorde uberettiget brug af den.

Vedrørende forhold 3 - 6. I overensstemmelse med tiltaltes erkendelse sammenholdt med de øvrige foreliggende oplysninger, herunder forklaring afgivet af H, vedrørende forhold 3, og af G vedrørende forhold 5, findes tiltalte skyldig i tiltalen som beskrevet i anklageskriftet.

Vedrørende forhold 7, 8 og 9. Efter de afgivne vidneforklaringer, tildels sammenholdt med tiltaltes delvise erkendelse, finder retten det bevist, at tiltalte er skyldig i tiltalen som beskrevet i anklageskriftet. Retten finder det således efter de afgivne vidneforklaringer bevist, at tiltalte, uanset sin benægtelse, har fremsat trusler som beskrevet i anklageskriftets forhold 8, ligesom retten finder det bevist, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 119, stk., tildels jf. § 21 ved at have sprunget hen på ryggen af politiassistent N i den hensigt at slå pågældende, hvilket som beskrevet i anklageskriftet blev forhindret, da politibetjent C trak tiltalte tilbage.

Efter en samlet bedømmelse af forholdenes karakter finder retten på baggrund af tiltaltes unge alder på gerningstidspunktet og oplysninger om tiltaltes personlige forhold iøvrigt, at det må anses for formålstjenligt for at forebygge yderligere lovovetrædelse, at tiltalte idømmes ungdomssanktion i medfør af straffelovens § 74a i stedet for idømmelse af almindelig straf. Anklagemyndighedens påstand tages herefter til følge i medfør af straffelovens § 74a med vilkår som nedenfor bestemt.

- - -

Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 22. juni 2006 til i dag.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal undergive sig en struktureret, kontrolleret socialpædagogisk behandling i 2 år under tilsyn af Haderslev kommune og efter kommunens nærmere bestemmelse, således

at tiltalte i indtil 2 måneder anbringes på en sikret døgninstitution for unge og derefter i indtil 12 måneder anbringes på en døgninstitution eller et godkendt opholdssted, og således at han efterfølgende i indtil 10 måneder overgår til ambulant regi, og således

at tiltalte iøvrigt skal efterkomme pålæg fra de sociale myndigheder om opholdssted, herunder tilbageførsel til eller fortsat anbringelse på en sikret afdeling eller døgninstitution eller godkendt opholdssted inden for en længstetid af 1 år og 6 måneder, heraf højst 12 måneder i sikret institution.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Vestre Landsrets dom.

- - -

Tiltalte har påstået, at han i stedet for ungdomssanktion idømmes almindelig straf, herunder eventuelt en helt eller delvist betinget dom med vilkår om tilsyn i prøvetiden.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Der er for landsretten fremlagt udtalelse af 4. december 2006 fra - - - ApS, Haderslev, og brev af 22. januar 2007 fra - - - Pizzabar.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han bor hjemme hos sine forældre. Han går på - - - Skole i 10. klasse. Det går i dag fint i skolen, og han har fået nye venner der. Et par dage før juleferien havde han en samtale med skoleinspektøren, og siden er det gået godt i skolen. De fleste dage i ugen arbejder han fra kl. 17 til 22 i et pizzeria. Det er hans plan, at han efter 10. klasse skal på Teknisk Skole. Han vil gerne uddannes til automekaniker. Han har ikke efter byretsdommen haft problemer med politiet. Han havde det fint på - - -.

S har forklaret, at han er mentor for tiltalte og har daglig omgang med ham. Det går i dag meget bedre, end da han første gang kom i kontakt med tiltalte i marts 2006. Tiltalte er blevet mere moden, og i dag tænker tiltalte, før han handler. Udtalelsen fra - - - er skrevet, før tiltalte havde en samtale med skoleinspektøren. Inspektøren har oplyst, at tiltalte i dag har indordnet sig under skolens regler. En ungdomssanktion, hvor tiltalte skal på en sikret institution, vil være et tilbageslag for ham.

M har forklaret, at hun er socialrådgiver for tiltaltes familie og kan tiltræde det, som S har forklaret. Hun er således enig med S i, at en ungdomssanktion med ophold på en sikret institution, vil være et tilbageskridt for tiltalte. Tiltalte vil dog fortsat have behov for socialpædagogisk behandling i en åben institution.

Landsrettens begrundelse og resultat:


Af de grunde, som byretten har anført, og da betingelserne herfor er opfyldt, tiltræder landsretten, at tiltalte er idømt en ungdomssanktion, jf. straffelovens § 74 a.

Under hensyn til forklaringerne fra vidnerne S og M og til den omstændighed, at tiltalte har været varetægtsfængslet i surrogat i perioden fra den 22. juni 2006 til den 31. august 2006, finder landsretten, at der ikke er behov for at pålægge tiltalte at tage ophold i en sikret døgninstitution for unge i indtil 2 måneder. Dette pålæg udgår derfor. Tiltalte skal dog i øvrigt efterkomme pålæg fra de sociale myndigheder om opholdssted, herunder om anbringelse på en sikret afdeling eller døgninstitution eller godkendt opholdssted inden for en længstetid af 1 år og 6 måneder, heraf højest 12 måneder i sikret institution.

Herefter idømmes tiltalte ungdomssanktion som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:


T skal undergive sig en struktureret, kontrolleret socialpædagogisk behandling i 2 år under tilsyn af Haderslev Kommune og efter kommunens nærmere bestemmelse, således

at tiltalte i indtil 12 måneder anbringes på en døgninstitution eller et godkendt opholdssted, og således at han efterfølgende i indtil 10 måneder overgår til ambulant regi, og således

at tiltalte i øvrigt skal efterkomme pålæg fra de sociale myndigheder om opholdssted, herunder om anbringelse på en sikret afdeling eller døgninstitution eller godkendt opholdssted inden for en længstetid af 1 år og 6 måneder, heraf højest 12 måneder i sikret institution.

- - -