UfR 1979.935 ØLD
 

  Ø. L. D. 26. juni 1979 i anke 10-269/1978

anklagemyndigheden mod T (adv. Søltoft Madsen e. o.)

Af anke 10-269/1978 - anklagemyndigheden mod T (adv. Søltoft Madsen e. o.) - fremgik, at T, der var født den 3. september 1956, var tiltalt for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, jfr. lovbekendtgørelse nr. 391 af 21. juli 1969 § 3, stk. 1, jfr. § 1, stk. 2, og § 2, stk. 4, jfr. indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 209.af 5. april 1976 om euforiserende stoffer m.m. § 26, stk. 1, jfr. § 2 og § 3, jfr. bilag, liste A, nr. 1 og 2, liste B, nr. 9 og 96.
3.ved i januar 1978 at have indkøbt 10 gram »Speed« af en ukendt person i Istedgade for 40 kr. pr. gram.
4.ved at have forhandlet heroin i et ikke nærmere angivet omfang, herunder ved den 29. april med delvis videresalg for øje i sin personbil - - - at have været i besiddelse af 10 gram heroin, indkøbt den 27. april i Istedgade af en ukendt person.
5.ved den 29. april 1978 på adressen - - - at have været i besiddelse af 7 gram hash, indkøbt på Christiania.
Anklagemyndigheden nedlagde påstand om ubetinget frihedsstraf samt påstand om konfiskation af 10 gram heroin, 7 gram hash, plastposer med rester af »Speed«, 3 stk. hashpiber, 3.800 kr. 2)

T forklarede for byretten, at hun ikke var afhængig af narkotika, men at hun lejlighedsvis havde taget heroin eller amfetamin, som hun »sniffede«. Hun havde på det tidspunkt intet arbejde og havde udelukkende indtægter ved prostitution. Beløbet på 3.800 kr., som hun var i besiddelse af ved anholdelsen, var indtjent på denne måde.

Af en erklæring af 18. maj 1978 fra Retsmedicinsk institut fremgik, at de 10 gram heroin havde en renhed på 48-53%.

Det siges i Københavns byrets 23. afdelings dom 26. maj 1978:

Under hensyn til mængden og værdien af det indkøbte kvantum heroin sammenholdt med oplysningerne om tiltaltes økonomiske forhold, finder retten det ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte, der ifølge sine egne oplysninger ikke er afhængig af narkotika, men dog lejlighedsvis bruger det, har indkøbt de 10 gram heroin med i hvert fald delvis videresalg for øje. Derimod findes efter sagens oplysninger ikke imod tiltaltes benægtelse tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at tiltalte herudover har handlet med heroin. Betingelserne for konfiskation af beløbet på 3.800 kr. findes som følge heraf heller ikke at foreligge opfyldt.

Med denne begrænsning for så vidt angår forhold 4 findes tiltalte, som har erkendt sig skyldig i forhold 3 og 5, skyldig efter anklageskriftet.

T idømtes fængsel i 4 måneder. Der skete konfiskation af de 10 gram heroin m. v.

T ankede til delvis frifindelse.

Anklagemyndigheden påstod stadfæstelse.

Det hedder i Ø. L. D. 26. juni 1979:

På foranledning af tiltaltes forsvarer er der til brug for ankesagen stillet retslægerådet følgende spørgsmål:
»1.Kan heroin af renhed 48-53% indtages ved »sniffing«?
2.Hvor stor er den euforiske »udnyttelsesgrad« af heroin indtaget ved »sniffing« i forhold til den samme mængde heroin indtaget ved injektion?«
Retslægerådet har i en erklæring af 11. januar 1979 besvaret spørgsmålene således:

»ad spm. 1.

Som det fremgår af erklæring fra retsmedicinsk institut, kan heroin i fin pulverform indtages ved »sniffing«, og dødsfald er rapporteret ved denne indtagelsesform. Der findes ikke, såvidt det er retslægerådet bekendt, videnskabelige undersøgelser over optagelseshastighed og virkning af heroin indtaget på denne måde. Man må dog antage, at virkningsstyrken og varigheden ikke alene afhænger af den indtagne mængde, men også af heroinpulverets partikelstørrelse, idet denne er afgørende for optagelseshastigheden.

ad spm. 2.

Idet henvises til besvarelsen ad spm. 1 må det antages, at man under optimale omstændigheder kan opnå en virkning af en bestemt heroinmængde, indtaget ved sniffing, som er sammenlignelig med den virkning, der ville opnås ved injektion i venen af samme mængde.«

I erklæringen har retslægerådet endvidere oplyst, »at det ved et groft skøn under hensyntagen til, at »sniffing« muligvis giver en noget lavere udnyttelsesgrad af heroin end af samme mængde indsprøjtet intravenøst, samt at de mulige brugere kan have udviklet en vis tolerans, vil 10 gram heroin med en renhed på 48-53% kunne anvendes til størrelsesordenen 200-400 enkelt-indtagelser.«

Ad forhold 4:

Også efter bevisførelsen for landsretten må tiltalte af de i dommen anførte grunde anses skyldig i det ved dommen fastslåede omfang. Straffen findes at burde bestemmes til fængsel i 3 måneder.

Med denne ændring vil dommen være at stadfæste.