UfR 1986.4 HD
 

  H. D. 4. november 1985 i sag II 51/1985

Rigsadvokaten mod T (adv. Jørgen Jacobsen e.o.).

Københavns Byrets dom 31. juli 1984 (7. afd.).


Under denne sag, der er behandlet under medvirken af domsmænd, tiltales T ifølge anklageskrift af 17. juli 1984 fra Københavns politi, advokatur N, til straf for overtrædelse af - - -

- - -

3. lov om euforiserende stoffer, jfr. lovbekendtgørelse nr. 391 af 21. juli 1969, § 3, stk. 1, jfr. § 1, stk. 2, jfr. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 90 af 24. februar 1984 om euforiserende stoffer, § 27, jfr. § 2, jfr. bilag A, nr. 1, ved omkring den 28. juni 1984 her til landet at have indført omkring 2,5-3 kg hash, som han derefter solgte, formentlig på Christiania, for 69.000 kr.

- - -

Der er i medfør af straffelovens § 75, stk. 1, og stk. 2, nedlagt påstand om konfiskation af - - - samt 69.000 kr.

- - -

Ad forhold 3.

Retten lægger til grund, at tiltalte blev anholdt af politiets uropatrulje ud for Christiania, og at der ved politiets visitation, som han kun modvilligt medvirkede til, blev fundet 69.000 kr., heraf 62.000 kr. i tusindekronesedler, og langt den største del af beløbet anbragt i underbenklæderne.

Tiltalte har ikke benyttet sig af sin ret til at nægte at udtale sig til politiet og i retten, men har derimod afgivet forklaring såvel om, hvor pengene stammede fra, som hvad de skulle bruges til, men han har ikke ønsket at supplere den i sig selv usandsynlige forklaring med sådanne oplysninger, som kunne bekræfte (eller afkræfte) den.

- - -

Idet tiltalte ikke har givet nogen plausibel begrundelse for sin vægring ved at meddele disse oplysninger, finder retten det herefter ubetænkeligt i det hele at tilsidesætte tiltaltes forklaring som utroværdig.

Under hensyn til omstændighederne ved tiltaltes anholdelse på tidspunktet for afholdelsen af den årlige Roskilde-festival, hvor der erfaringsmæssigt er særlig stor handel med hash, og til at tiltalte tidligere er dømt for en ganske ligeartet lovovertrædelse, finder retten det tilstrækkelig godtgjort, at pengene hidrører fra salg af et kvantum hash, der efter beløbets størrelse kan ansættes til 2,5-3 kg, og tiltalte findes herefter skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Østre Landsrets dom 3. september 1984 (16. afd.).


Københavns byrets 7. afdelings dom af 31. juli 1984 (SS nr. 2147/1984) er anket af T med endelig påstand om frifindelse for tiltalen i forhold 3 og i øvrigt om formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

- - -

Af de i den indankede dom anførte grunde tiltrædes det, at tiltaltes forklaring ad forhold 3 er tilsidesat som utroværdig. Herefter findes det ubetænkeligt at lægge til grund, at de i bevaring tagne 69.000 kr. har været brugt til eller været bestemt til at bruges ved en strafbar handling.

Da det imidlertid ikke ved bevisførelse for landsretten med den fornødne sikkerhed findes godtgjort, at tiltalte har forset sig som i anklageskriftets forhold 3 beskrevet, vil tiltalte være at frifinde for dette forhold.

- - -

Det tiltrædes, at de i bevaring tagne 69.000 kr. - - - er konfiskeret i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1, - - -.

Højesterets dom.


Den af Østre Landsret afsagte dom er med Justitsministeriets tilladelse indanket for Højesteret af tiltalte med påstand om, at dommens bestemmelse om konfiskation af 69.000 kr. udgår.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Høeg, Funch Jensen, Munch, Mondrup og Riis.

Ved landsrettens dom er tiltalte frifundet for den del af tiltalen, som vedrørte indførsel og salg af hash for 69.000 kr. Betingelserne for konfiskation af dette beløb findes herefter ikke at foreligge. Tiltaltes påstand vil derfor være at tage til følge.

Thi kendes for ret:

Bestemmelsen i landsrettens dom om konfiskation af 69.000 kr. hos tiltalte T udgår.

Sagens omkostninger for Højesteret betales af statskassen. 1)