UfR 1996.977 ØLK

Ø.L.K. 10. april 1996 i kære 4. afd. nr. S-0893-96

(Harald Boas, Plessing, B.O. Jespersen).

Anklagemyndigheden mod A (adv. Ulrik Møller, Værløse, e.o.).
 

 

Af sagen fremgik, at den 48-årige A ved Københavns Byrets dom af 28. november 1994 blev idømt fængsel i 3 år 6 måneder for overtrædelse af straffelovens §191, jf. lov om euforiserende stoffer §3, stk. 1, jf. §1, stk. 2, jf. bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993, §27, jf. §2, jf. bilag 1, liste A, nr. 3, ved den 3. maj 1994 i forening med T1 og med henblik på videreoverdragelse at have indført ca. 358,7 gram heroin fra Thailand til Danmark via Kastrup Lufthavn, idet T1 finansierede og indkøbte flybilletterne til Thailand, hvor heroinen blev indkøbt, og hvortil både T1 og A rejste, hvorefter A indsmuglede heroinen i et par sko ved tilbagerejsen til Danmark. A var ikke tidligere straffet.

Den 14. juli 1995 ansøgte A om fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring. Københavns Politi meddelte afslag herpå den 10. august 1995, hvilket afslag blev tiltrådt af Færdselsstyrelsen den 6. september 1995. A indbragte herefter spørgsmålet for Københavns Byret. I byrettens kendelse af 29. februar 1996 anføres bl.a.:


A har gjort gældende, at det pådømte strafbare forhold ikke begrunder en sådan nærliggende fare for misbrug af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, at fornyelse af kørekortet kan nægtes.


Anklagemyndigheden har påstået den trufne afgørelse opretholdt.


Der er afgivet forklaring af A. A har forklaret, at han er udlært automekaniker, men ikke har arbejdet i faget i mange år. Han har kørt som turistbuschauffør i de seneste år og forventer at kunne få beskæftigelse i erhvervet, når han prøveløslades den 5. september 1996.

Rettens bemærkninger:


Under hensyn til at det af A udviste strafbare forhold findes at begrunde en nærliggende fare for, at han vil misbruge en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, finder retten ikke grundlag for at tage A's begæring til følge.

I Østre Landsrets kendelse anføres:


Det af A begåede enkeltstående strafbare forhold, der ikke havde forbindelse med A's daværende arbejde som buschauffør, findes uanset kriminalitetens art ikke at kunne begrunde en nærliggende fare for, at han vil misbruge en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, hvorfor der ikke findes tilstrækkeligt grundlag for at nægte ansøgeren retten hertil.

Thi bestemmes:


A's ansøgning om fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring tages til følge.