Dele af bemærkningerne til lov nr. 218 af 31. marts 2004


Lovforslag nr. 99 fremsat den 26. november 2003 af justitsministeren (Lene Espersen)

Forslag

til

Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven


(Ændring af strafferammer og bestemmelser om straffastsættelse mv.)

 "Til § 83

 

 

Den foreslåede nye bestemmelse i § 83 om strafnedsættelse og strafbortfald afløser straffelovens § 84, stk. 2, jf. stk. 1, samt §§ 85, 87 og 91. Formålet med § 83 er på baggrund af den eksisterende praksis at lovfæste en almindelig adgang til efter en konkret vurdering at nedsætte straffen under den foreskrevne strafferamme, når oplysninger om gerningen, gerningsmandens person eller andre forhold taler afgørende herfor, og under i øvrigt formildende omstændigheder at lade straffen bortfalde.

§ 83 er ikke begrænset til omstændigheder, der foreligger ved den strafbare handlings foretagelse. Også senere indtrådte omstændigheder kan bevirke strafnedsættelse eller strafbortfald, jf. eksempelvis de forhold, der nævnes i den foreslåede bestemmelse i § 82, nr. 9-14. Spørgsmålet om, hvorvidt formildende omstændigheder ved gerningen, gerningsmandens person eller andre forhold bør føre til reduceret straf eller som følge af forholdets særlige karakter til strafbortfald, vil som hidtil bero på en konkret vurdering. Vejledende ved denne vurdering kan være den opregning af formildende omstændigheder, som indgår i § 82 i lovforslaget.

Med § 83 tilsigtes ingen ændring af den nugældende udmålingspraksis inden for bestemte sagstyper, f.eks. drab. Straffelovens almindelige del indeholder i §§ 21 og 23 regler om straflempelse ved forsøg og ved medvirken tillige om strafbortfald. Med § 83 tilsigtes ingen ændring af disse bestemmelser.

I straffelovens særlige del indgår bestemmelser, som åbner mulighed for strafbortfald i tilknytning til specifikke gerningsindhold, jf. bl.a. straffelovens §§ 248 og 272 om gengæld mv. ved legemsangreb og ærefornærmelser. § 83 medfører heller ingen ændring i sådanne bestemmelser.

Efter den gældende § 84, stk. 1, nr. 3, kan straffen nedsættes (herunder under den foreskrevne strafferamme og under i øvrigt formildende omstændigheder bortfalde, sml. stk. 2), når gerningsmanden har handlet i undskyldelig uvidenhed om eller misforståelse af retsregler, der forbyder eller påbyder handlingens foretagelse. Som det fremgår af pkt. 3.7, kan Justitsministeriet ikke tilslutte sig det af Straffelovrådet stillede forslag om en ny bestemmelse, hvorefter handlinger foretaget i uvidenhed om eller misforståelse af retsregler, der forbyder eller påbyder handlingen, er straffri, når uvidenheden eller misforståelsen ikke kan tilregnes gerningsmanden som forsætlig eller uagtsom. Justitsministeriet har i stedet foreslået den gældende bestemmelse i § 84, stk. 1, nr. 3, videreført i § 82, nr. 4. Der vil med den foreslåede bestemmelse i § 83 fortsat i disse tilfælde være adgang til at nedsætte straffen under den foreskrevne strafferamme og i øvrigt under formildende omstændigheder at lade straffen bortfalde efter en konkret vurdering.

Den praksis, der i dag knytter sig til § 84, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, vil kunne være vejledende ved fortolkningen af § 83 i disse situationer.

Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt. 3.7. "


Bemærkningernes punkt 3.7


"3.7. Strafnedsættelse og strafbortfald

3.7.1. Gældende ret

Straffelovens §§ 84 og 85 indeholder en nærmere opregning af, i hvilke tilfælde den i loven foreskrevne straf kan nedsættes.

Hvis en af de i § 84, stk. 1, nævnte strafnedsættelsesgrunde foreligger, kan straffen nedsættes under det minimum, der er foreskrevet i den enkelte straffebestemmelse, og straffen kan gå ned til den laveste grad af den mildeste strafart, dvs. 1 dagbod. Minimumsstraffen for den strafart som anvendes, jf. § 33, kan dog ikke fraviges.

Blandt strafnedsættelsesgrundene er undskyldelig uvidenhed om eller undskyldelig misforståelse af retsregler, der forbyder eller påbyder foretagelse af den pågældende handling, jf. § 84, stk. 1, nr. 3.

Det følger af straffelovens § 85, at straffen kan nedsættes, når en strafbar handling er begået under indflydelse af stærk sindsbevægelse, eller når der foreligger andre særlige oplysninger om gerningsmandens sindstilstand eller omstændigheder ved gerningen, og de nævnte forhold taler for en mildere straf end den, som ellers ville finde anvendelse. Under særlig formildende omstændigheder kan straffen i disse tilfælde bortfalde.

Til §§ 84 og 85 knytter sig en række beslægtede bestemmelser i §§ 87 (om strafnedsættelse og –bortfald ved rettighedsfrakendelse), 88, stk. 4, og 89 a, stk. 1 (om strafbortfald ved dom til foranstaltning efter §§ 68-70 og ved ungdomssanktion), og 91 (om adgang til bødestraf for lovovertrædere under 21 år).

Der henvises nærmere til betænkningens side 293-306 og 307-319.

3.7.2. Straffelovrådets overvejelser

Straffelovrådet har i betænkningens kapitel 10 behandlet adgangen til strafnedsættelse under den foreskrevne strafferammes minimum og strafbortfald.

Straffelovrådet anfører, at der efter rådets opfattelse ikke er grundlag for at ændre strafbortfaldsreglerne i straffelovens § 88, stk. 4, og § 89 a, stk. 1, der har sammenhæng med reglerne om foranstaltninger i straffelovens §§ 68-70 og om ungdomssanktion i straffelovens § 74 a.

Efter rådets opfattelse bør straffelovens §§ 84, stk. 2, jf. stk. 1, 85, 87 og 91 som led i en modernisering af strafferammesystemet afløses af én bestemmelse (§ 83), der på grundlag af den eksisterende praksis lovfæster en almindelig adgang til at nedsætte straffen under den foreskrevne strafferamme, når oplysninger om gerningen, gerningsmandens person eller andre forhold taler afgørende herfor, og til under i øvrigt formildende omstændigheder at lade straffen bortfalde.

De hidtil gældende bestemmelser i §§ 84, 85, 87 og 91 foreslås som følge heraf ophævet.

Straffelovrådet foreslår endvidere, at uvidenhed om eller misforståelse af retsregler, der forbyder eller påbyder en handling, fremover bør føre til straffrihed, når uvidenheden eller misforståelsen ikke kan tilregnes gerningsmanden som forsætlig eller uagtsom. Efter de gældende regler vil sådanne handlinger ikke kunne føre til straffrihed, men straffen vil i stedet kunne nedsættes eller under i øvrigt formildende omstændigheder bortfalde, jf. straffelovens § 84, stk. 1, nr. 3.

Det følger af bemærkningerne til Straffelovrådets udkast til en sådan straffrihedsbestemmelse (§ 20 a), at den praksis, der i dag knytter sig til § 84, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 2, vil kunne være vejledende ved fortolkningen af den nye bestemmelse.

Der henvises nærmere til betænkningens side 329-332.

3.7.3. Justitsministeriets overvejelser

Justitsministeriet er enig i, at de særlige strafbortfaldsreglerne i straffelovens § 88, stk. 4, og § 89 a, stk. 1, ikke bør ændres.

Justitsministeriet er endvidere enig i Straffelovrådets forslag om, at de nuværende bestemmelser i straffelovens § 84, stk. 2, jf. stk. 1, § 85, § 87 og § 91 erstattes af én generel bestemmelse om nedsættelse af straffen under den foreskrevne ramme og strafbortfald. Lovforslaget er udformet i overensstemmelse hermed, jf. forslagets § 1, nr. 2 og 3.

Straffelovrådets forslag om at indføre straffrihed i tilfælde af undskyldelig uvidenhed om eller misforståelse af retsregler, der forbyder eller påbyder en handling, er en principiel nydannelse, idet der i disse situationer i dag alene kan ske strafnedsættelse eller strafbortfald.

I høringssvarene vedrørende Straffelovrådets betænkning har præsidenterne for Østre og Vestre Landsret bl.a. anført, at det må forventes, at den foreslåede bestemmelse om straffrihed i praksis vil blive påberåbt i et betydeligt antal tilfælde, herunder i sager mod udlændinge med anden kulturel baggrund og i sager med mere kompliceret lovgivning. Endvidere anføres det, at den foreslåede bestemmelse formentlig vil kunne medføre, at spørgsmålet om tiltaltes kendskab til retsreglerne i videre omfang end hidtil vil blive et bevistema i straffesager. Der vil bl.a. kunne rejses spørgsmål om, hvorvidt der skal gælde andre bevisregler end strafferetsplejens almindelige regler. Endvidere vil der kunne rejses spørgsmål om, hvilke krav der må stilles til tiltaltes viden om og forståelse af de relevante regler, den retlige kvalifikation af tiltaltes handling, og efter hvilke kriterier det skal afgøres, om der foreligger uagtsomhed, herunder om vurderingen afhænger af den tiltaltes individuelle forudsætninger. På den baggrund anbefales det, at den gældende bestemmelse i § 84, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 2, videreføres som en strafnedsættelses- og strafbortfaldsgrund.

Dommerforeningen og Rigsadvokaten har også i deres høringssvar givet udtryk for principielle betænkeligheder ved den foreslåede bestemmelse i § 20 a.

Justitsministeriet er enig i de nævnte betænkeligheder. Der vil i givet fald efter Straffelovrådets forslag være tale om en bestemmelse med et særdeles snævert anvendelsesområde, men bestemmelsen må forventes at ville medføre en række tvivlsspørgsmål og tvister.

På den baggrund finder Justitsministeriet ikke, at der er grundlag for følge Straffelovrådets forslag på dette punkt. I stedet foreslår Justitsministeriet, at den gældende bestemmelse videreføres, dels som en adgang til at statuere strafnedsættelse inden for rammen i bestemmelsen, jf. den foreslåede § 82, nr. 4, om formildende omstændigheder ved straffens fastsættelse, dels som en adgang til at nedsætte straffen under det fastsatte minimum eller lade straffen bortfalde, jf. den foreslåede bestemmelse i § 83 om strafnedsættelse og strafbortfald."