TfK 2005.3 ØLD


Ø.L.D. 15. september 2004 i anke 20. afd. S-1712-04


 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Steen Bech, besk.).


(Teilmann, Jan Uffe Rasmussen og Grethe Jørgensen (kst.) med domsmænd).

Københavns Byrets dom af 13. april 2004:

Politidirektøren i København har ved et anklageskrift af 11. marts 2004 rejst tiltale mod T for
legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1.
ved den 30. november 2003 ca. kl. 02.00 på Victoria Pub, Gammeltorv 24, København, at have tildelt A flere slag i ansigtet med et ølglas, hvorved A blandt andet brækkede næsen og pådrog sig en syningskrævende læsion på venstre øre.
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.
Tiltalte har nægtet sig skyldig.
Der er afgivet forklaring af tiltalte samt af vidnerne A, B, C og D.
Forklaringerne er gengivet i retsbogen.
Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Domsmandsrettens bemærkninger:

Efter de afgivne vidneforklaringer og politiattesterne, til dels sammenholdt med tiltaltes forklaring, findes det bevist, at tiltalte forsætligt tildelte A ét slag i ansigtet med et ølglas, hvorved A blev tilføjet de skader, der er nævnt i anklageskriftet. Uanset, at slaget fandt sted, efter at parterne havde skubbet til hinanden, og at det efter vidnet D's forklaring ikke kan afvises, at tiltalte inden slaget med ølglasset var blevet tildelt et slag på den ene kind med flad eller knyttet hånd af A, findes der ikke grundlag for anse tiltaltes handling for omfattet af reglerne om nødværge i straffelovens § 13. Herefter og i det anførte omfang findes tiltalte skyldig i overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1.

Straffen fastsættes til fængsel i 50 dage. Efter forholdets karakter findes der ikke grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Østre Landsrets dom:

Københavns Byrets dom af 13. april 2004 (- - -) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Ved dommen blev tiltalte fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, ved at have tildelt A et slag i ansigtet med et ølglas, hvorved A brækkede næsen og pådrog sig en syningskrævende læsion på venstre øre. Tiltaltes handling blev ikke anset for omfattet af reglerne om nødværge. Straffen blev fastsat til fængsel i 50 dage. Tiltalte blev desuden dømt til at erstatte udgiften til lægeerklæring med 100 kr. og til at betale godtgørelse for svie og smerte med 2.320 kr., alt med renter efter erstatningsansvarslovens § 16 fra den 13. april 2004.

Af en til brug for sagen i medfør af retsplejelovens § 808 indhentet personundersøgelse fremgår af konklusionen, at såfremt retten finder, at sagen kan afgøres med en hel eller delvis betinget dom med vilkår om udførelse af samfundstjeneste samt tilsyn af kriminalforsorgen i prøvetiden, findes tiltalte egnet til at modtage en sådan afgørelse.

Af en for landsretten fremlagt erklæring af 25. august 2004 fra speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, overlæge Torben Marner fremgår:
»...
T har gennem puberteten lært teknikker til at kontrollere de impulsgennembrud og utilsigtede bevægelser, der blev diagnostiseret som Gilles de la Tourette's syndrom. T har klaret sig og klarer sig hermed i det daglige, men udsættes han for en overrumplende faresituation, kan han miste kontrollen og reagere med en utilsigtet heftig og uproportioneret afværgereaktion på grund af den neurologisk betingede Tourette-disposition.«
Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne A, B, C, der alle har forklaret i det væsentlige som for byretten. Herom henvises i øvrigt til landsrettens retsbog.
Den af vidnet D afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Landsrettens bemærkninger:

Af de af byretten anførte grunde tiltrædes det, at tiltalte forsætligt har tildelt A et slag i ansigtet med et ølglas, hvorved A blev tilføjet de i anklageskriftet nævnte skader. Det tiltrædes endvidere, at det ikke kan afvises, at tiltalte inden slaget med ølglasset var blevet tildelt et slag på den ene kind med flad eller knyttet hånd af A.
Fire voterende finder ikke grundlag for at anse tiltaltes handling omfattet af reglerne om nødværge efter straffelovens § 13, nr. 1 og stk. 2.

To voterende finder, at tiltalte er straffri efter straffelovens § 13, stk. 2.
Der afsiges dom efter stemmeflertallet, således at tiltalte findes skyldig i overensstemmelse med byrettens bevisvurdering.
Samtlige dommere finder straffen passende udmålt.

Fire voterende finder at det ikke kan udelukkes, at tiltaltes sygdom kan have haft indflydelse på hans handling. Under hensyn hertil og til oplysningerne om hans personlige forhold i øvrigt finder disse voterende, at der foreligger sådanne forhold, at straffen undtagelsesvis kan gøres betinget uden vilkår om samfundstjeneste.

To voterende finder under hensyn til karakteren af den udøvede vold ikke, at oplysninger om tiltaltes sygdom og personlige forhold kan bevirke at straffen gøres betinget heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.
Der afsiges dom efter stemmeflertallet, således at straffen gøres betinget.
- - -
I øvrigt stadfæstes dommen.

Thi kendes for ret:
Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at fuldbyrdelsen af straffen på de 50 dages fængsel udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år på vilkår af at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.