TfK2005.580/2 ØLD

Ø.L.D. 20. maj 2005 i anke 20. afd. S-14-05
 

  Anklagemyndigheden mod T1 (adv. Bjørn Elmquist, besk.).

(Michael Dorn, Henrik Gam og Kim Jensen (kst.) med domsmænd).

Næstved Rets dom af 16. december 2004:

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrifterne er modtaget den 29. juli 2004.

T1 er tiltalt for

1. Legemsangreb af særlig farlig, rå og brutal karakter efter straffelovens § 245 og promillekørsel efter færdselslovens § 53, stk. 3 - samt overtrædelse af færdselslovens § 3, stk. 1,

ved den 16. maj 2004 ca. kl. 01.50 i Sct. Jørgens Park, 4700 Næstved, som forsædepassager i personbil - - -, der førtes af A, at have ført bilen efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,50 promille, og endvidere ført bilen under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og herunder forsætligt fremkaldt skade på andres person og ting og i øvrigt ført køretøjet på særlig hensynsløs måde, idet tiltalte greb fat i rattet og førte bilen med en hastighed af 30-35 km/t direkte mod og ind i T2, der løb på gaden. Ved påkørslen tilføjedes T2 blandt andet kraniebrud og ribbensbrud.

T2 er tiltalt for

1. Røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1,

ved den 16. maj 2004 ca. kl. 01.40 på gaden ud for Sct. Jørgens Park - - -, 4700 Næstved, med trussel om vold at have forsøgt at aftvinge B dennes armbåndsur, hvorpå han aftvang han 50 kr. kontant og tildelte ham et spark i brystet.

2. Overtrædelse af straffelovens § 244,

ved den 16. maj 2004 ca. kl. 01.45 på gaden ud for Sct. Jørgens Park - - -, 4700 Næstved, at have tildelt T1 3 slag i ansigtet med flad hånd.

- - -

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere for så vidt angår tiltalte T1 nedlagt påstand om ubetinget førerretsfrakendelse i medfør af færdselslovens § 126, stk. 2, nr. 1, jf. § 126, stk. 1, jf. § 127.

Tiltalte, T1, har nægtet sig skyldig. Tiltalte har endvidere påstået, at forholdene skal henføres under straffelovens §§ 13, og 14.

Tiltalte, T2, har erkendt sig skyldig i forhold 4. I forhold 1 har tiltalte nægtet sig skyldig subsidiært, at der alene sker domfældelse for vold. I forhold 2 har tiltalte nægtet sig skyldig, subsidiært påstået strafbortfald i medfør af straffelovens § 248. I forhold 3 har tiltalte påstået frifindelse, idet spraydåsen var tom og ubrugelig som våben.

- - -

Sagsfremstilling:

Der har under sagen været afgivet forklaringer af de tiltalte og vidneforklaringer af B, C, D, A, E, F, G, H og I.

- - -

Det fremgår af politiattesten vedrørende tiltalte T1, at der er fundet en enkelt rød stribe på venstre kind.

Der fremgår følgende af politiattesten af 16. maj 2004 vedrørende tiltalte T2:

»Frisk kontinuerlig blødning fra venstre øre. På den venstre skulder ses en større hudafskrabning ca. 10 cm i diameter. Ned af venstre side af brystkassen ses 3 aflange hudafskrabninger, ca. 2 x 6 cm, 2 x 5 cm og 1 x 5 cm. På ryggen ses en større hudafskrabning, ca. 10 cm. Ingen af sårene kræver sutur og er ganske overfladiske. Patienten er tungt sovende, vågner på kraftige smertestimuli og råber uforståelige ord. Åbner ikke øjnene og modarbejder undersøgelsen. Er klamtsvedende. Pupillerne er dilaterede bilateralt og der er ikke parallelle øjenakser. Pupiller reagerer naturligt for lys. Er generelt stabil i blodtryk, puls og iltmætning, men har et enkelt BT's anfald og ved tung søvn falder saturationen initielt. Efter hånden (efter ca. 3-4 timer) vågner han lidt op og siger få forståelige ord. Har flere opkastninger. Har smerter i ryg og brystkasse.«

Tiltalte er blevet røntgenfotograferet, og der er foretaget CT-scanning. Det hedder herom i politiattesten.

»Viser basis crani fraktur samt fraktur i venstretemporal region, hvoromkring der er et mindre epiduralt hæmatom. Endvidere fraktur af flere ribben på venstre side og afsprængning af processustransversus på flere cumbale hvirvler.«

- - -

Af en analyse af en blodprøve af tiltalte T1, udtaget den 16. maj 2004 klokken 04.28 fremgår, at alkoholkoncentrationen i blodet havde en mindsteværdi på 0,53 promille.

Politiet har midlertidigt den 8. juni 2004 inddraget tiltalte T1's førerret.

- - -

Tiltalte T1 er ikke tidligere straffet.

Tiltalte T2 er tidligere straffet, herunder 4 gange for vold, samt 1 gang for røveri, senest

ved dom af 20. februar 2003 for røveri med fængsel i 1 år og 3 måneder. Prøveløsladt den 19. december 2003 med reststraf 187 dage samt prøvetid på 2 år.

ved dom af 18. november 2004 for overtrædelse af straffelovens § 123, med fængsel i 1 år, fællesstraf med reststraffen på 187 dage efter prøveløsladelsen fra ovennævnte dom.

Tiltalte T1 har været frihedsberøvet fra den 16. maj 2004 til den 8. juni 2004.

Rettens begrundelse og afgørelse:

Det fremgår af de afgivne forklaringer, at tiltalte T1 sammen med vidnerne B, D, A, G og yderlige en pige den pågældende nat er gået ned på gaden ud for Sct. Jørgens Park - - - for at tage en taxa til byen. Det lægges til grund, at tiltalte T2 har befundet sig ud for opgangen. Det lægges videre til grund ved de af tiltalte T1 og vidnerne D, B og A afgivne forklaringer, der endvidere understøttes af beboere i bebyggelsen, vidnerne C, E og H's forklaringer, at tiltalte T2 har været højrøstet, aggressiv og har forsøgt at yppe kiv og komme i slagsmål med de forbipasserende. Det lægges videre til grund, at G sammen med den øvrige pige i selskabet samt B har sat sig ind i den ventende taxa. Ifølge de af tiltalte T1 og D afgivne forklaringer har tiltalte T2 rettet henvendelse til D på en måde, som B har opfattet som truende, hvorefter B er stået ud af taxaen og har henvendt sig til tiltalte T2. Ifølge den af B afgivne vidneforklaring har tiltalte T2 forsøgt at aftvinge ham armbåndsur og herefter aftvunget ham 50,00 kr. Ifølge den af A afgivne forklaring er denne i tvivl om, hvorvidt han har hørt, at tiltalte T2 har forlangt penge og armbåndsur fra B, eller om han efterfølgende har hørt dette fra B. Ingen af de øvrige tilstedeværende har kunnet bekræfte, at tiltalte T2 har krævet ur og kontanter fra B. B har videre forklaret, at tiltalte T2 har sparket ham i brystet. Denne forklaring er underbygget af bl.a. den af C afgivne vidneforklaring, ligesom flere af de øvrige vidner har set tiltalte T2 øve vold mod B.

På denne baggrund finder retten det i forhold 1 bevist, at tiltalte T2 er skyldig i vold efter straffelovens § 244, jf. § 247. Retten har således ikke fundet det tilstrækkelig bevist, at tiltalte har gjort sig skyldig i røveri, hvorfor han frifindes i dette omfang.

B har ifølge sin egen forklaring, der understøttes af tiltalte T1's forklaring og A's vidneforklaring, trukket sig tilbage, og tiltalte T1 har ifølge sin egen forklaring, der bl.a. understøttes af den af A afgivne forklaring stillet sig imellem, hvorefter tiltalte T2 har tildelt T1 2 slag i ansigtet med flad hånd. A har herefter hentet sin bil. D har sat sig ind på bilens bagsæde og tiltalte T1 på højre forsæde. Tiltalte T2 har ifølge den af tiltalte T1 afgivne forklaring, der understøttes af B's og A's forklaringer udtalt til tiltalte T1, at han ville slå B ihjel og har tildelt T1 yderligere et slag i hovedet med flad hånd, mens T1 har siddet i bilen. Retten finder, at kunne lægge dette hændelsesforløb til grund.

Retten finder det herved bevist, at tiltalte T2 er skyldig i vold som beskrevet i forhold 2.

Det lægges ved den af tiltalte T1 afgivne forklaring, der understøttes af stort set alle vidneforklaringer til grund, at B er løbet fra stedet og tiltalte T2 løbet efter ham. Tiltalte T1, A, der var fører af bilen, og D, der ifølge deres forklaringer har frygtet for,at tiltalte T2 ville øve yderligere vold mod B, er kørt efter B, der blev forfulgt af T2. D har samtidig ringet 112. Det understøttes af lydfilen, at personerne i bilen har været særdeles ophidsede og skræmte og har bedt politiet komme til stede omgående.

Ifølge den af tiltalte T1 afgivne forklaring, der understøttes af de øvrige i bilen, har T1, da bilen har befundet sig ud for tiltalte T2, taget fat i bilens rat og drejet til højre, hvorved bilen har påkørt T2. Ifølge T1 har påkørslen bevirket, at T2 har ændret løbebane og er løbet ind i et træ. Tiltalte T1 har ifølge sin egen forklaring grebet ind i kørselen for at afskære tiltalte T2 vejen, og at påkørselen skyldtes et uheld. Retten finder imidlertid at kunne lægge den af A afgivne forklaring til grund, hvorefter T1 har råbt til A, at denne blev nødt til at køre T2 ned, og da A har afslået dette, selv har grebet fat i rattet og drejet til højre, hvorefter T2 er blevet påkørt og kastet ud til siden.

Retten finder det herefter ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte T1 forsætligt har påkørt T2, hvorved denne har pådraget sig de i anklageskriftet beskrevne skader. Tiltalte T1, der havde en alkoholkoncentration i blodet på 0,53 promille, dømmes herefter i overensstemmelse med anklageskriftet.

- - -

Straffen for tiltalte, T1, fastsættes til fængsel i 4 måneder, jf. straffelovens § 245, færdselslovens § 117, stk. 3, jf. § 53, stk. 3, § 118, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, og en bøde på 4.000,00 kr. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 8 dage.

Retten har således ikke fulgt forsvarerens indstilling, hvorefter forholdet er straffrit efter straffelovens § 13, og 14. Ved strafudmålingen har retten i strafskærpende retning lagt vægt på, at volden er udøvet ved påkørsel af en løbende person med en bil og de ved volden forårsagede alvorlige skader. I formildende retning har retten lagt vægt på dels tiltaltes gode personlige forhold og dels, at tiltalte på grund af den af T2 forinden udøvede vold og frygten for yderligere vold mod B har befundet sig i en oprørt sindstilstand, således at retten har henført forholdet under straffelovens § 82, nr. 5).

Retten finder, at tiltalte har grebet således ind i kørslen, at han kan betragtes som fører i færdselslovens forstand. Efter forholdets karakter finder retten, at tiltalte skal frakendes førerretten i 2 år fra den 8. juni 2004 at regne jf. færdselslovens § 126, stk. 2, nr. 1, jf. § 126, stk. 1, jf. § 127.

Østre Landsrets dom:

Næstved Rets dom af 16. december 2004 (- - -) er anket af T1 med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse.

Der er til brug for byretssagen foretaget personundersøgelse i henhold til retsplejelovens § 808.

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og af vidnerne T2, B, C, D, A og E, der alle har forklaret i det væsentlige som for byretten.

De i byretten af vidnerne I, F, G og H forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Landsretten udtaler:


Også efter bevisførelsen for landsretten findes det at kunne lægges til grund, at tiltalte forsætligt har påkørt T2, som nærmere anført i anklageskriftet, hvorved T2 har pådraget sig de i anklageskriftet nævnte skader.

Den fundne alkoholpromille er ikke bestridt.

Landsretten tiltræder herefter, at tiltalte er fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 245 og de i dommen anførte bestemmelser i færdselsloven.

Landsretten tiltræder endvidere, at forholdet ikke er omfattet af straffelovens §§ 13 og 14.

Landsretten tiltræder også, at forholdet med rette er henført under strafnedsættelsesreglen i straffelovens § 82, stk. 1, nr. 5. Landsretten finder ikke grundlag for at lade straffen bortfalde efter stk. 2 i den pågældende bestemmelse, men finder, at straffen kan nedsættes til fængsel i 60 dage. Under hensyn til, at tiltalte er ustraffet og i øvrigt har gode personlige forhold, finder landsretten, at det er forsvarligt, at straffen gøres betinget som nedenfor nærmere anført.

Landsretten tiltræder den af byretten idømte bøde.

Landsretten finder, at tiltalte alene bør frakendes førerretten i 1 år gældende fra den 8. juni 2004.

Landsrettens juridiske dommere tiltræder byrettens erstatningsbestemmelse.

Thi kendes for ret:
Byrettens dom i sagen mod T1 ændres, således at han straffes med fængsel i 60 dage.

Straffuldbyrdelsen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år på vilkår at tiltalte indenfor prøvetiden ikke begår strafbart forhold.

Tiltalte frakendes førerretten i 1 år gældende fra den 8. juni 2004.