TfK 2006.85 ØLD

Ø.L.D. 1. november 2005 i anke 22. afd. S-1015-04
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Helge Strier Poulsen, besk.).

(Ejler Bruun, Black og Ole Stryhn (kst.) med domsmænd).

Korsør Rets dom af 18. februar 2004:

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 23. december 2003.

T er tiltalt for

1. overtrædelse af våbenlovens § 2 stk. 1, jfr. § 1, nr. 1 og 2, § 10 stk. 1 og stk. 2, jf. våbenbekendtgørelsens § 20, stk. 1, jf. § 43, stk. 1, samt politivedtægtens § 14, stk. 1, jf. § 59 ved den 10. marts 2003 kl. 17.10 i Korsør Lystskov i Korsør, uden politiets tilladelse at have været i besiddelse af salonriffel kaliber 22 nr. - - - med tilhørende ammunition og afgivet et skud, ligesom våbnet efterfølgende, da politiet rettede henvendelse til sigtede kl. ca. 20.00, ikke blev opbevaret forsvarligt på et sted, der var utilgængeligt for uvedkommende, idet der blev efterladt uden opsyn i en bil.

2. spirituskørsel efter færdselslovens § 53, stk. 1, ved den 20. marts 2003 kl. 00.40 at have ført varebil - - - ad Tårnborgvej mod syd ved nr. 126 i Korsør efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 1,20 promille.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har ligeledes påstået, at tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, og frakendelsen skal ske ubetinget.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 1 og 2, men dog ikke at have skudt med våbnet.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af A, politiassistent B og C.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Der blev den 20. marts 2003 kl. 01.10 taget en blodprøve fra tiltalte. I blodprøven blev der fundet en mindsteværdi på 1,94 promille alkohol.

Tiltaltes kørekort har været inddraget af politiet siden den 20. marts 2003.

Tiltalte er tidligere straffet

ved Korsør Rets dom af 22. oktober 1999 med hæfte i 10 dage samt førerretsfrakendelse i medfør af færdselslovens § 125, jf. § 127 i 3 år fra den 03.05.1999 indtil den 02.05.2002 for overtrædelse af færdselslovens § 117, stk. 1, jf. § 53, stk. 1 og § 117, stk. 5, jf. § 56 stk. 1 samt § 118, jf. § 72, stk. 1.

Rettens bemærkninger:

Vidnet A har deltaljeret og troværdigt forklaret, at hun har set en person rette et gevær ud af vinduet på en bil benyttet af tiltalte og har kort efter hørt et skud blive affyret. Herved findes det bevist, at tiltalte har benyttet våbenet på offentligt sted. Da han har erkendt de øvrige elementer i anklageskriftets punkt 1 og i det hele forhold 2, findes det ubetænkeligt at anse ham skyldig i overensstemmelse med dette.

Ved straffastsættelsen tages der navnligt hensyn til grovheden og farligheden af våbenlovsovertrædelsen.

Straffen fastsættes til fængsel i 4 måneder, jf. våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1ne. 1 og 2, § 10, stk. 1 og 2, jf. våbenbekendtgørelsens § 20, jf. § 43, stk. 1 samt politivedtægtens § 14, stk. 1, jf. § 59 og færdselslovens § 117 jf. § 53, stk. 1.

Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort i 5 år fra den 20. marts 2003, jf. færdselslovens § 125, jf. § 127.

Østre Landsrets dom:


Korsør Ret dom af 18. februar 2004 (- - -) er anket af T med påstand om frifindelse i det ikke erkendte, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og af vidnerne A og politiassistent B, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Tiltalte har supplerende forklaret bl.a., at legetøjsbilen, en gul og blå ladbil, er så stor, at den ikke kan stå på hattehylden. Den havde stået i nogen tid i bilens bagagerum. Bilen var en gave til hans søn. Han havde i 2003 jagttegn til glatløbet haglgevær og våbentilladelse til en jagtriffel Parker og Hale 3006. Han havde salonriflen med i bilen for at vise sin far, hvor langt han var kommet med at renovere den. Politiet ransagede hans bil 2 gange meget grundigt. Han er stadig i frivillig antabusbehandling og er fastansat på Ringsted Slagteri. Han får ugentligt udbetalt 2.800 kr.

A har supplerende forklaret bl.a., at hun cyklede forbi bilen i få meters afstand. Hun er helt sikker på, at det var et skud, hun hørte. Hendes far går på jagt. Legetøjsladbilen var meget »farverig« og ret stor.

B har supplerende forklaret bl.a., at hun ikke så efter patronhylstre i skoven. Hun talte efterfølgende denne dag med tiltalte på Halskov Bodega vist nok for at få underskrevet konfiskationserklæringen. Hun er fuldstændig sikker på, at legetøjsbilen, som var solgul, var placeret på hylden ved bilens bagrude.

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet.

Straffen findes passende udmålt.

Landsretten finder, at straffen kan gøres betinget på de vilkår, der er nævnt nedenfor, navnlig på grund af den tid, der er gået, siden forholdene blev begået, uden at dette skyldes tiltaltes forhold.

Thi kendes for ret:

T straffes med fængsel i 4 måneder.

Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år på vilkår, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.