V.L.D. 6. februar 2008 i anke 8. afd. S-1356-07

(Lis Frost, Henrik Twilhøj, Kim Sommer (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Anders Skovholm, Århus).


Århus Rets 13. afdelings dom 20. april 2007.Tiltalen og parternes påstande


T er ved anklageskrift af 30. oktober 2006 tiltalt for overtrædelse af


1.


straffelovens § 279, ved i perioden fra den 6. juni 2003 til den 2. december 2003 som beskikket bistandsværge for domfældte A svigagtigt at have bestemt Politimesteren i Århus til at udbetale vederlag i strid med reglerne herom, idet han ad 3 gange anmodede om og fik udbetalt i alt kr. 3.600,- i såkaldt 3-måneders-vederlag, selvom A ikke var indlagt i henhold til dom.


2.


straffelovens § 279, jf. § 21, ved den 3. marts 2004 som beskikket bistandsværge for domfældte A svigagtigt at have forsøgt at bestemme Politimesteren i Århus til at udbetale vederlag i strid med reglerne herom, idet han anmodede om kr. 1.200,- i såkaldt 3-måneders-vederlag, selvom A ikke var indlagt i henhold til dom, hvilket forhold mislykkedes, idet personale hos politiet afviste at udbetale vederlaget.


3.


straffelovens § 279, ved i perioden fra den 3. februar 2003 til den 14. januar 2004 som beskikket bistandsværge for domfældte B svigagtigt at have bestemt Politimesteren i Århus til at udbetale vederlag i strid med reglerne herom, idet han ad 5 gange anmodede om og fik udbetalt i alt kr. 6.000,- i såkaldt 3-måneders-vederlag, selvom B ikke var indlagt i henhold til dom.


4.


straffelovens § 279, jf. § 21, ved i perioden fra den 31. marts 2004 til den 11. marts 2005 som beskikket bistandsværge for domfældte B svigagtigt at have forsøgt at bestemme Politimesteren i Århus til at udbetale vederlag i strid med reglerne herom, idet han ad 3 gange anmodede om at få udbetalt i alt kr. 4.800,- i såkaldt 3-måneders-vederlag, selvom B ikke var indlagt i henhold til dom, hvilket mislykkedes, idet personale hos politiet afviste at udbetale vederlaget.


5.


straffelovens § 279, jf. § 21, ved i perioden fra den 1. november 1999 til den 18. maj 2001 som beskikket bistandsværge for domfældte C svigagtigt at have forsøgt at bestemme Politimesteren i Århus til at udbetale vederlag i strid med reglerne herom, idet han ad 3 gange anmodede om at få udbetalt vederlag på i alt kr. 7.200,-, hvilket mislykkedes, idet personale hos politiet afviste at udbetale vederlaget.


6.


straffelovens § 279, ved i perioden fra den 10. juli 2001 til den 1. oktober 2002 som beskikket bistandsværge for domfældte D svigagtigt at have bestemt Politimesteren i Århus til at udbetale vederlag i strid med reglerne herom, idet han ad 6 gange anmodede om og fik udbetalt vederlag på i alt kr. 7.200,- i såkaldt 3-måneders-vederlag, selvom D ikke var indlagt i henhold til dom.


7.


straffelovens § 279, jf. § 21, ved den 2. februar 1998 som beskikket bistandsværge for domfældte D svigagtigt at have forsøgt at bestemme Politimesteren i Århus til at udbetale vederlag i strid med reglerne herom, idet han anmodede om udbetaling af kr. 1.200,- i såkaldt 3-måneders-vederlag, selvom D ikke var indlagt i henhold til dom, hvilket mislykkedes, idet personale hos politiet afviste at udbetale vederlaget.


8.


1. straffelovens § 279, ved den 23. juli 2001 som beskikket bistandsværge for domfældte E svigagtigt at have bestemt Politimesteren i Århus til at udbetale vederlag i strid med reglerne herom, idet han anmodede om 1.200 kr.-vederlag som beskikket under sagen og fik udbetalt kr. 1.200,-, selvom han ikke var beskikket under sagen,


2. bedrageri efter straffelovens § 279, ved den 24. september 2001 som beskikket bistandsværge for domfældte E svigagtigt at have bestemt Politimesteren i Århus til at udbetale vederlag i strid med reglerne herom, idet han anmodede om og fik udbetalt 1.200 kr. i såkaldt 3-måneders-vederlag, selvom E ikke var indlagt i henhold til dommen,


3. bedrageri efter straffelovens § 279, ved i perioden fra den 10. april 2003 til den 14. januar 2004 som beskikket bistandsværge for domfældte E svigagtigt at have bestemt Politimesteren i Århus til at udbetale vederlag i strid med reglerne herom, idet han ad 4 gange anmodede om og fik udbetalt 4.800 kr. i såkaldt 3-måneders-vederlag, selvom E ikke var indlagt i henhold til dommen,


9.


straffelovens § 279, jf. § 21, ved i perioden fra august 2004 til den 11. marts 2005 som beskikket bistandsværge for domfældte E svigagtigt at have forsøgt at bestemme Politimesteren i Århus til at udbetale vederlag i strid med reglerne herom, idet han ad 3 gange anmodede om udbetaling af i alt kr. 6.000,- i såkaldt 3-måneders-vederlag, selvom E ikke var indlagt i henhold til dom, hvilket mislykkedes, idet personale hos politiet afviste at udbetale vederlaget.


10.


straffelovens § 279, ved i perioden fra den 29. november 1999 til den 28. juli 2003 som beskikket bistandsværge for domfældte F svigagtigt at have bestemt Politimesteren i Århus til at udbetale vederlag i strid med reglerne herom, idet han ad 10 gange anmodede om og fik udbetalt i alt kr. 14.400,- i såkaldt 3-måneders-vederlag, selvom F ikke var indlagt i henhold til dom,


11.


1. bedrageri efter straffelovens § 279, jf. § 21, ved i perioden fra den 16. oktober 1997 til den 30. september 2002 som beskikket bistandsværge for domfældte F svigagtigt at have forsøgt at bestemme Politimesteren i Århus til at udbetale vederlag i strid med reglerne herom, idet han ad 7 gange anmodede om i alt kr. 11.200,- i årsvederlag, selvom han ikke var berettiget hertil, idet F endnu ikke var dømt, eller pengene allerede var udbetalt, hvilket mislykkedes, idet personale hos politiet afviste at udbetale vederlaget.


2. forsøg på bedrageri efter straffelovens § 279, jf. § 21, ved i perioden fra den 16. oktober 1997 til den 7. januar 2005 som beskikket bistandsværge for domfældte F svigagtigt at have forsøgt at bestemme Politimesteren i Århus til at udbetale vederlag i strid med reglerne herom, idet han ad 4 gange anmodede om i alt kr. 4.800,i såkaldt 3-måneders-vederlag, selvom han ikke var berettiget hertil, idet F endnu ikke var dømt eller ikke var indlagt i henhold til dommen, hvilket mislykkedes, idet personale hos politiet afviste at udbetale vederlaget.


12.


straffelovens § 279, ved den 31. marts 2004 som beskikket bistandsværge for domfældte G svigagtigt at have bestemt Politimesteren i Århus til at udbetale vederlag i strid med reglerne herom, idet han anmodede om og fik udbetalt i alt kr. 1.200,- i såkaldt 3-måneders-vederlag, selvom G ikke var indlagt i henhold til dom.


13.


straffelovens § 279, jf. § 21, ved i perioden fra den 6. april 2004 til den 1. juni 2005 som beskikket bistandsværge for domfældte G svigagtigt at have forsøgt at formå Politimesteren i Århus til at udbetale vederlag i strid med reglerne herom, idet han ad 4 gange anmodede om i alt kr. 7.200,- i såkaldt 3-måneders-vederlag, selvom G ikke var indlagt i henhold til dom, hvilket mislykkedes, idet personale hos politiet afviste at udbetale vederlaget.


14.


straffelovens § 279, ved den 26. august 2003 som beskikket bistandsværge for domfældte H svigagtigt at have bestemt Politimesteren i Århus til at udbetale vederlag i strid med reglerne herom, idet han anmodede om og fik udbetalt kr. 1.200,- i såkaldt 3-måneders-vederlag, selvom H ikke var indlagt i henhold til dom.


15.


straffelovens § 279, ved i perioden fra den 2. december 2003 til den 19. februar 2004 som beskikket bistandsværge for domfældte I svigagtigt at have bestemt Politimesteren i Århus til at udbetale vederlag i strid med reglerne herom, idet han ad 2 gange anmodede om og fik udbetalt i alt kr. 2.400,- i såkaldt 3-måneders-vederlag, selvom I ikke var indlagt i henhold til dom.


16.


1. forsøg på bedrageri efter straffelovens § 279, jf. § 21, ved i perioden fra den 5. marts 2004 til den 11. marts 2005 som beskikket bistandsværge for domfældte J svigagtigt at have forsøgt at bestemme Politimesteren i Århus til at udbetale vederlag i strid med reglerne herom, idet han ad 6 gange anmodede om i alt kr. 9.600,- i såkaldt 3-måneders-vederlag, selvom J ikke var indlagt i henhold til dommen, hvilket mislykkedes, idet personale hos politiet afviste at udbetale vederlaget.


2. forsøg på bedrageri efter straffelovens § 279, jf. § 21, ved den 23. april 2004 i Århus som beskikket bistandsværge for domfældte J svigagtigt at have forsøgt at bestemme Politimesteren i Århus til at udbetale vederlag i strid med reglerne herom, idet han anmodede om 1.600 kr. i årsvederlag, selvom dette var anvist den 11. marts 2004, hvilket mislykkedes, da personale hos politiet afviste at udbetale vederlaget.


Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte idømmes frihedsstraf.


Der er under sagen endvidere nedlagt i medfør af straffelovens § 79, stk. 1, påstand om frakendelse af retten til at blive beskikket som bistandsværge.


Tiltalte har nægtet sig skyldig.


Oplysningerne i sagen


Sagen er behandlet med domsmænd.

- - -

Rettens begrundelse og afgørelse:Reglerne om bistandsværgers opgaver og honoreringen herfor fremgår af bistandsværgebekendtgørelsen, som tiltalte under sagen har erklæret sig bekendt med. Efter bevisførelsen, herunder tiltaltes egen forklaring, lægger retten til grund, at tiltalte utvivlsomt ikke har opfyldt sine forpligtelser som bistandsværge for de klienter, som sagen vedrører, herunder navnlig de klienter, hvis dom gav mulighed for indlæggelse, og som rent faktisk var eller blev indlagt i forbindelse med dommen. Retten lægger endvidere på grundlag af sagens faktiske forhold til grund, at de vederlag, som tiltalte modtog, alle bygger på tiltaltes oplysninger til personalet hos Århus Politi i forbindelse med vederlagsanmodningerne, og at samtlige de vederlag, som det endelige anklageskrift vedrører, er uretmæssigt oppebåret.


Ved vurderingen af, hvorvidt tiltalte derved har handlet retsstridigt, har retten lagt vægt på en række forhold. Retten finder for det første, at tiltalte må have været klar over, at indlæggelsesvederlaget havde baggrund i den yderligere forpligtelse, som bistandsværgen var pålagt, når klienten var indlagt. Retten har endvidere lagt vægt på, at tiltalte for visse af de i anklageskriftet omfattede klienter, gav Århus Politi positivt forkerte oplysninger om klienternes opholdssted eller satte sig ud over den vejledning, som politiets personale gav ham om vederlagenes beregning. Retten har endvidere fundet det bevist, at tiltalte ikke reelt har forsøgt at finde frem til klienternes opholdssted. Retten har således for visse klienters vedkommende afvist tiltaltes forklaring om, at han ikke havde mulighed for at komme i kontakt med disse, idet dette dels ikke stemmer med klienternes forklaring og adresseforhold, dels ikke stemmer med, at adressen var oplyst i beskikkelsesbrevet.


Forhold 1 og 2


A blev, efter at have været varetægtsfængslet i surrogat, den 11. februar 2003 dømt til psykiatrisk behandling, og tiltalte blev beskikket som bistandsværge den 6. marts 2003. A blev udskrevet den 2. april 2004 til sin fars adresse og har efter sin egen forklaring aldrig haft kontakt med tiltalte. Retten finder, at tiltalte ved henholdsvis den 6. juni, 1. september og 2. december 2003 og den 3. marts 2004 at have anmodet om indlæggelsesvederlag, og ved på den sidste af anmodningerne at have anført, at A var indlagt på Psykiatrisk Hospital, uden at have undersøgt, om det var tilfældet, på retsstridig måde har bestemt Århus Politi til at udbetale sig vederlag, som han ikke var berettiget til, eller at have forsøgt herpå. Tiltalte findes derfor skyldig efter anklageskriftet.


Forhold 3 og 4


B blev den 9. december 2002 dømt til psykiatrisk behandling og var umiddelbart i fortsættelse heraf indlagt på Psykiatrisk Hospital. B blev udskrevet den 15. januar 2003 til sine forældres hjem i - - - til fortsat behandling i lokalpsykiatrien. Tiltalte blev den 27. januar 2003 beskikket som bistandsværge for B, der har forklaret, at han aldrig har haft kontakt med tiltalte. Af beskikkelsesbrevet fra Århus Politi fremgår det, at B havde bopæl på - - -. Det fremgår endvidere, at retten den 2. januar 2003 havde beskikket en anden bistandsværge for B. Tiltaltes forklaring om, at han var blevet kontaktet af Århus Politi forud for domsforhandlingen, og at han derfor med rette anså sig som beskikket fra et tidligere tidspunkt, afvises. Retten finder endvidere, at tiltalte ved henholdsvis den 3. februar, den 6. juni, den 19. august, den 2. december 2003 og den 14. januar 2004 at have anmodet om indlæggelsesvederlag, uden at have undersøgt, om B var indlagt, på retsstridig måde har formået Århus Politi til at udbetale sig et vederlag, som han ikke var berettiget til. Tiltalte findes derfor skyldig efter anklageskriftets forhold 3. Retten finder endvidere, at tiltalte på de efterfølgende anmodninger af 31. marts 2004, 5. februar 2005 og 11. marts 2005, hvor tiltalte i strid med de faktiske forhold anførte, at B var indlagt på institutionen - - -, på tilsvarende retsstridige måde har forsøgt at bestemme Århus Politi til at udbetale indlæggelsesvederlag, som han ikke var berettiget til. Tiltalte findes derfor skyldig efter anklageskriftets forhold 4.


Forhold 5


C, som i 1990 havde fået dom til forvaring, som han afsonede i Herstedvester, blev den 1. november 1999 løsladt fra forvaringsdommen. Tiltalte havde været beskikket som bistandsværge for C siden september 1998. Da tiltalte i april 2000 anmodede om i alt 5  indlæggelsesvederlag, blev han ved brev af 18. april 2000 vejledt om, at han ikke var berettiget hertil, fordi C ikke havde været indlagt eller anbragt i bistandsværgebekendtgørelses forstand. Uagtet dette ansøgte tiltalte om indlæggelsesvederlag den 27. juni 2000, hvor han over for Århus Politi, i strid med oplysning om det modsatte, fastholdt, at C stadig var på Herstedvester, den 13. november 2000 og den 18. maj 2001, hvor tiltalte i strid med sandheden oplyste, at C opholdt sig på Herstedvester, uanset, at - - - den 28. juni 2000 havde fortalt ham, at C var løsladt den 1. november 1999. Retten finder, at tiltalte derved på retsstridig måde har forsøgt at bestemme Århus Politi til at udbetale sig vederlag, som han ikke var berettiget til. Tiltalte findes derfor skyldig efter anklageskriftets forhold 5.


Forhold 6 og 7


D blev den 10. november 1997 dømt til ambulant psykiatrisk behandling, og tiltalte blev beskikket som bistandsværge den 18. februar 1998. D var indlagt i henhold til dommen fra den 4. januar til den 13. marts og igen fra den 2. april til den 30. maj 2001. D opholdt sig i de perioder, hvor han ikke var indlagt, hos sin kone og deres fælles børn på den adresse, hvor han havde været tilmeldt i 30 år. D har forklaret, at han aldrig har haft kontakt med tiltalte. Retten finder, at tiltalte ved henholdsvis den 10. juli, den 24. september, den 21. december 2001, og den 2. april, den 28. juni og den 30. september 2002 at have anmodet om indlæggelsesvederlag, og ved på to af anmodningerne at have anført, at D var indlagt på Psykiatrisk Hospital, uden at have undersøgt, om det var tilfældet, på retsstridig måde har bestemt Århus Politi til at udbetale sig vederlag, som han ikke var berettiget til. Tiltalte findes derfor skyldig efter anklageskriftets forhold 6. For så vidt angår forhold 7 finder retten det ikke godtgjort, at tiltalte, der netop havde påbegyndt sit virke som bistandsværge, havde til hensigt på retsstridig måde at bestemme Århus Politi til at udbetale sig indlæggelsesvederlag, da han første gang skulle have honorering for hvervet i februar 1998. Tiltalte frifindes derfor for dette forhold.


Forhold 8 og 9


E blev den 14. marts 2001 dømt til psykiatrisk behandling. E blev indlagt den 8. maj 2001, blev udskrevet og indlagt igen den 6. juni 2001. Tiltalte blev beskikket som bistandsværge den 17. juli 2001. Tiltaltes forklaring om, at han anså sig som beskikket under sagen, er ikke bekræftet af oplysninger i sagen i øvrigt. Retten lægger derfor til grund, at tiltaltes oplysninger herom i vederlagsanmodningen af 23. juli 2001 var i strid med de faktiske forhold. Retten finder endvidere, at tiltalte, der tidligere havde været beskikket også under retssagen for andre klienter, måtte være bekendt med vederlagsreglerne, hvorfor retten anser den urigtige oplysning for retsstridig. Tiltalte anses derfor for skyldig i anklageskriftets forhold 8, punkt. 1. E blev udskrevet den 16. august 2001 og blev på ny indlagt fra den 11. til den 31. december 2001. Retten finder, at tiltalte, der på anmodningen om indlæggelsesvederlag den 24. september 2001 i strid med de faktiske forhold anførte, at E var indlagt på Psykiatrisk Hospital, uden at have undersøgt, om det var tilfældet, på retsstridig måde har bestemt Århus Politi til at udbetale sig vederlag, som han ikke var berettiget til. Tiltalte findes derfor skyldig efter anklageskriftets forhold 8, punkt 2. I 2002 og frem var E indlagt flere gange, indtil han den 14. marts 2003 blev visiteret til - - -, hvor han har opholdt sig siden. Retten finder, at tiltalte burde have skaffet sig vished for, at hans fortolkning, hvorefter ophold på - - - kunne sidestilles med indlæggelse/anbringelse i henhold til dommen, var rigtig. Ved ikke at sikre sig dette, men fortsat anmode om indlæggelsesvederlag den 10. april, den 8. juli, den 3. oktober 2003 og den 14. januar 2004, idet han på to af anmodningerne skrev »indlagt« og »Psyk Hosp. Risskov«, og ved de senere anmodninger af henholdsvis august 2004, den 7. februar 2005 og den 11. marts 2005, hvor han anførte »inst. - - -«, finder retten, at tiltalte på retsstridig måde bestemte Århus Politi til at udbetale sig vederlag, som han ikke var berettiget til, eller forsøgte herpå. Tiltalte findes herefter skyldig i anklageskriftets forhold 8, punkt 3, og forhold 9.


Forhold 10 og 11


F blev, efter at have været varetægtsfængslet i surrogat, den 21. januar 1998 dømt til psykiatrisk behandling. Tiltalte var den 6. oktober 1997 blevet beskikket under sagen, og var til stede ved domsafsigelsen. F var efter dommen fortsat indlagt og blev udskrevet første gang den 2. december 1998. I de følgende år var F periodevis indlagt, dels i Haderslev, dels på Psykiatrisk Hospital i Middelfart, indtil foranstaltningen blev ophævet i februar 2005. Retten finder, at tiltalte ved den 29. november 1999, den 20. januar 2000, den 27. juni 2000, den 5. oktober 2000, den 4. januar 2001, den 4. april 2001, den 11. juli 2001, den 10. april 2003, den 8. juli 2003 og den 2. oktober 2003 at have anmodet om indlæggelsesvederlag, og ved på to af anmodningerne at have anført, at F var indlagt på Psykiatrisk Hospital i Middelfart, uden at have undersøgt, om det var tilfældet, på retsstridig måde har bestemt Århus Politi til at udbetale sig vederlag, som han ikke var berettiget til, eller at have forsøgt herpå. Tiltalte findes derfor skyldig efter anklageskriftets forhold 10. Den 10. oktober 1997 ansøgte tiltalte om vederlag for bistand under sagen samt om årsvederlag og indlæggelsesvederlag. Århus Politi vejledte i brev af 3. november 1997 tiltalte om, at det anviste honorar for beskikkelse under sagen var gældende frem til endelig dom, og at årsvederlag og indlæggelsesvederlag ville blive udbetalt, når klienten havde fået dom. Tiltalte blev samtidig gjort bekendt med, at man kun var berettiget til indlæggelsesvederlag, såfremt klienten var indlagt, og at anmodningen skulle indeholde periodeangivelse for indlæggelsen. Uagtet dette anmodede tiltalte i alt 6 gange derefter om årsvederlag, beregnet fra den 6. oktober. Retten finder, at tiltalte for så vidt angår disse efterfølgende anmodninger må have vidst, at han ikke var berettiget til disse, og at han derfor på retsstridig måde forsøgte at bestemme Århus Politi til at udbetale sig vederlag, som han ikke var berettiget til. Da der har været tale om et fortsat forløb, finder retten ikke anledning til at anse en del af forholdene som forældede. Tiltalte findes derfor skyldig i anklageskriftets forhold 11, punkt 1. Retten finder endvidere, at tiltalte ved på trods af politiets vejledning i brev af 3. november 1997 henholdsvis den 12. januar 1998, og senere den 9. juli 2004 og den 7. januar 2005, at have anmodet om indlæggelsesvederlag, og ved på de to sidste anmodningerne at have anført, at F var indlagt på Psykiatrisk Hospital i Middelfart, uden at have undersøgt, om det var tilfældet, på retsstridig måde har forsøgt at bestemme Århus Politi til at udbetale sig vederlag, som han ikke var berettiget til. Tiltalte findes derfor skyldig efter anklageskriftets forhold 11, punkt 2.


Forhold 12 og 13


G blev, efter at have været varetægtsfængslet i surrogat fra den 3. februar til den 29. april 2003, den 9. februar 2004 dømt til psykiatrisk behandling. Tiltalte blev beskikket som bistandsværge den 12. marts 2004. Af beskikkelsesbrevet fremgår, at G har bopæl på - - -. G var ikke indlagt på beskikkelsestidspunktet, men blev den 1. december 2004 indlagt 1 døgn som følge af selvmordsforsøg. Retten finder, at tiltalte ved henholdsvis den 31. marts, den 4. juni 2004 og den 7. februar, den 10. marts og den 1. juni 2005 at have anmodet om indlæggelsesvederlag, og ved på anmodningerne at have anført, eller på Århus Politis direkte forespørgsel at have oplyst, at G var indlagt på Psykiatrisk Hospital, uden at have undersøgt, om det var tilfældet, på retsstridig måde har bestemt Århus Politi til at udbetale sig vederlag, som han ikke var berettiget til, eller at have forsøgt herpå. Tiltalte findes derfor skyldig efter anklageskriftet.


Forhold 14


H blev den 17. december 2002 dømt til ambulant psykiatrisk behandling. H var indlagt fra den 4. april til den 12. maj 2003. Tiltalte blev beskikket som bistandsværge den 12. august 2003. Af beskikkelsesbrevet fremgår, at H har bopæl på Djursland, og H har forklaret, at det er hans faste adresse, hvor han har boet i en årrække. Retten finder, at tiltalte ved den 26. august 2003 at have anmodet om indlæggelsesvederlag på retsstridig måde har bestemt Århus Politi til at udbetale sig vederlag, som han ikke var berettiget til, eller at have forsøgt herpå. Tiltalte findes derfor skyldig efter anklageskriftet.


Forhold 15


I blev 13. august 2002 dømt til ambulant psykiatrisk behandling. Tiltalte blev beskikket som bistandsværge den 12. november 2003. I har på intet tidspunkt i beskikkelsesperioden været indlagt. Retten finder, at tiltalte ved henholdsvis den 2. december 2003 og den 16. februar 2004 at have anmodet om indlæggelsesvederlag, og ved på spørgsmål fra personalet hos Århus Politi i strid med de faktiske forhold at have oplyst, at I var indlagt på Psykiatrisk Hospital, afd. N 1, på retsstridig måde har bestemt Århus Politi til at udbetale sig vederlag, som han ikke var berettiget til. Tiltalte findes derfor skyldig efter anklageskriftet.


Forhold 16


J blev den 23. januar 2003 dømt til ambulant psykiatrisk behandling. Tiltalte blev beskikket som bistandsværge den 27. februar 2004. J har på intet tidspunkt i beskikkelsesperioden været indlagt. Retten finder, at tiltalte ved henholdsvis den 5. marts, den 23. april, den 4, juni, den 16. august 2004 og den 7. februar og den 11. marts 2005 at have anmodet om indlæggelsesvederlag, selv om han vidste, at J befandt sig på - - -, på retsstridig måde har forsøgt at bestemme Århus Politi til at udbetale sig vederlag, som han ikke var berettiget til, idet tiltalte burde have skaffet sig vished for, at hans fortolkning, hvorefter ophold på - - - kunne sidestilles med indlæggelse/anbringelse i henhold til dommen, var rigtig. Tiltalte findes derfor skyldig efter anklageskriftets forhold 16, punkt 1. Retten finder ikke at kunne afvise tiltaltes forklaring, hvorefter det var en fejl, at han allerede den 23. april på ny anmodede om årsvederlag, hvorfor tiltalte frifindes for forhold 16, punkt 2.


Straffen fastsættes til fængsel i 4 måneder, jf. straffelovens § 279, til dels § 21. Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på antallet af forhold, og at overtrædelserne er sket som led i et tillidshverv.


Retten finder dog, at Århus Politis kontrol med tiltaltes oplysninger i perioder har været lemfældig, hvorfor straffen derfor ikke skal fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.


Efter karakteren af de pådømte forhold finder retten ikke, at der er en nærliggende fare for, at tiltalte fremover vil misbruge stillingen som bistandsværge. Retten finder endvidere, at spørgsmålet om tiltaltes fortsatte virke som bistandsværge bør overlades til den myndighed, der i sin tid har udpeget ham. Påstanden om rettighedsfortabelse tages derfor ikke til følge.

- - -

Vestre Landsrets dom.Retten i Århus, 13. afdeling, har den 20. april 2007 afsagt dom i 1. instans - - -. 


Tiltalte, T, har påstået frifindelse, herunder frifindelse for påstanden om rettighedsfrakendelse, subsidiært formildelse.


Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, herunder at tiltalte frakendes retten til at virke som bistandsværge.


Politimesteren for Østjyllands Politi har nedlagt påstand om, at tiltalte skal betale 42.000 kr. i erstatning.


Tiltalte har påstået frifindelse for kravet om erstatning, men har anerkendt kravet størrelsesmæssigt.


Tiltalte og vidnerne G, J, K, L, M og N har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.


Der er endvidere afgivet forklaring af F.


Tiltalte har supplerende forklaret, at han har læst bistandsværgebekendtgørelsen flere gange, og at han altid har fulgt bekendtgørelsens bestemmelser, herunder § 18 om vederlag. Han har krav på vederlag, jf. § 18, stk. 1, fra politiet spørger ham, om han vil være bistandsværge. Han ved godt, at det er retten, der foretager beskikkelse, men han vil ikke arbejde gratis. Han vil ikke vente på rettens beskikkelse, der ofte først foretages lang tid efter, at han har påbegyndt sit arbejde. Han har også ret til vederlag efter § 18, stk. 2, 1. punktum, fra det tidspunkt, hvor politiet antager ham. Han har altid vidst, at han efterfølgende ville blive beskikket. Han har ret til vederlag efter 2. punktum, selv om der er tale om en frivillig indlæggelse. Han har aldrig modtaget en domsudskrift vedrørende sine klienter fra politiet, men han har nogle gange modtaget dommen fra forsvareren. Han ser stort på, om der alene er tale om en dom til ambulant behandling med indlæggelsesmulighed. Klientens situation er den samme, hvis klienten tvangsmedicineres. I sådanne tilfælde har han ret til kvartalsvederlag. De henvendelser, som han har fået fra politiet om betingelserne for vederlag, har han ikke rettet sig efter, idet politiet ikke har forstand på reglerne om vederlag. Han er ligeglad med, hvad politiets personale mener om vederlaget, ligesom han ikke har tillagt bemærkningerne herom i politiets beskikkelsesbreve betydning. Først når klienten ikke længere er underlagt nogen form for tvangsmæssig behandling, har han ikke længere ret til kvartalsvederlag. Det er uden betydning, om klienten opholder sig i sit eget hjem. Lovens ordlyd er ikke afgørende for ham. Han har krav på vederlag, uanset om han har haft kontakt til klienten. Han har altid stået til rådighed for klienten. Han har alene én gang fået besked fra et indlæggelsessted om en klients indlæggelse, men han har flere gange fået meddelelse herom fra en forsvarer. Når en klient ikke har været på sin bopæl, og han ikke har kunnet få oplyst, hvor klienten opholdt sig, er han gået ud fra, at klienten har været indlagt. Han har oplyst til politiet, at I var indlagt på Psykiatrisk Hospital, afd. N 1. Den oplysning må han have fået et sted fra, så han har handlet i god tro. Han har været bistandsværge i andre politikredse. Der har der ikke været problemer med vederlaget. Hvis han havde fået de nødvendige oplysninger fra indlæggelsesstederne, havde han ikke haft problemer med at udfylde sine vederlagsanmodninger. Århus Politi har ikke orienteret ham om, hvem der var klienternes forsvarer. Når han flere gange har anmodet om det samme årsvederlag, har de efterfølgende vederlagsanmodninger været en slags rykker. - - - er en institution, hvor der også opholder sig personer med en indlæggelsesdom. Hans arbejde som bistandsværge har samlet langt oversteget det samlede vederlag herfor. Han har fået 35-40.000 kr. årligt i vederlag.


Om sine personlige forhold har tiltalte forklaret, at han efter byrettens dom fortsat har fungeret som bistandsværge. Han har fået 3 nye klienter efter byrettens dom. Han modtager førtidspension.

- - -


M har supplerende forklaret, at det var en vanskelig opgave at holde styr på udbetalingen af vederlag til bistandsværgerne. Der var fejl i tiltaltes vederlagsanmodninger, men hun husker ikke de konkrete fejl.


Forevist vederlagsanmodning af 18. februar 2004 har hun forklaret, at det er hendes påtegning om indlæggelsessted, der er på anmodningen. Oplysningen herom må hun have fået fra tiltalte. Der var på det tidspunkt ca. 8 bistandsværger i politikredsen, og de havde hver ca. 8-12 klienter. Århus Politi havde ikke nogen særlig aftale med indlæggelsesstederne om telefoniske oplysninger.


N har supplerende forklaret, at hun havde arbejdet med vederlagsanmodninger i ca. 3 år, inden hun i 1998 gik på pension. Hun kunne kontrollere bistandsværgerne gennem udskrifter af de relevante domme, ligesom hun kunne ringe til Retspsykiatrisk Hospital. Hun havde et direkte nummer, hun kunne anvende. Det skete også, at hun ringede til retten for at få oplysninger.

Landsrettens begrundelse og resultat:Skyld


Det bemærkes indledningsvis, at A blev udskrevet til sin fars adresse den 2. april 2003 og ikke som anført i dommen den 2. april 2004.


Tiltalen i forhold 10 vedrører 10 betalingsanmodninger. Efter bevisførelsen er en af anmodningerne først fremsat i oktober 2003. Det er herefter alene bevist, at tiltalte i tiltaleperioden fra den 29. november 1999 til den 28. juli 2003 anmodede om kvartalsvederlag 9 gange og fik udbetalt i alt 13.200 kr. Med den begrænsning, der følger heraf, tiltrædes det af de grunde, som byretten har anført, også efter bevisførelsen for landsretten, at de vederlag, der er omfattet af tiltalen for landsretten, er uretmæssigt oppebåret eller forsøgt oppebåret på en retsstridig måde, og at de urigtige oplysninger i tiltaltes vederlagsanmodninger til Politimesteren i Århus har bestemt politimesteren til at foretage de uberettigede udbetalinger.


Reglerne om vederlag til bistandsværger, herunder betingelserne for udbetaling af vederlag for beskikkelse under straffesagens behandling, årsvederlag og kvartalsvederlag, fremgår klart af værgebeskikkelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 1 og 2, og tiltalte har løbende modtaget vejledning om reglerne fra Århus Politi, herunder i politiets beskikkelsesbreve.


På denne baggrund og efter den øvrige bevisførelse, herunder tiltaltes egen forklaring, er det bevist, at tiltalte dels bevidst har afgivet urigtige oplysninger, dels kontinuerligt har afgivet oplysninger uden at undersøge rigtigheden af oplysningerne, og at tiltalte vidste, at oplysningerne var bestemmende for de udbetalinger af vederlag, der fandt sted. Det er endvidere bevist, at tiltalte i den forbindelse havde til hensigt at opnå udbetalinger, i overensstemmelse med hvad han anså som en rimelig fortolkning af bekendtgørelsens bestemmelser om udbetaling af vederlag, selv om han vidste, at denne fortolkning var i strid med bekendtgørelsens ordlyd og den vejledning, som han løbende havde modtaget fra Århus Politi.


På denne baggrund og af de øvrige grunde, som byretten har anført herom, er det bevist, at tiltalte med forsæt svigagtigt har bestemt eller forsøgt at bestemme Politimesteren i Århus til at udbetale vederlag i strid med reglerne herom.


Den omstændighed, at tiltalte ikke har modtaget underretning om sine klienters forhold i overensstemmelse med bistandsværgebekendtgørelsens bestemmelser, kan ikke føre til et andet resultat.


Det tiltrædes derfor, med den nævnte begrænsning i forhold 10, at tiltalte er fundet skyldig som sket.


Forældelse


Tiltalen for landsretten vedrører 15 forhold, der kontinuerligt er begået fra den 16. oktober 1997 til den 1. juni 2005. Flere af forholdene omhandler flere strafbare handlinger begået i den nævnte periode. Alle forholdene vedrører bedrageri mod Politimesteren i Århus, og handlingerne er udøvet af tiltalte som bistandsværge. De strafbare handlinger har på denne baggrund en sådan ensartethed i udførelsesmåden og en sådan tidsmæssig sammenhæng, at forældelsesfristen for alle handlinger under ét skal regnes fra ophøret af den sidste strafbare handling.


Da der er rejst tiltale den 30. oktober 2006, er ingen af de strafbare handlinger herefter forældet.


Retsfølger


Straffen er passende udmålt til fængsel i 4 måneder.


Efter oplysningerne om tiltaltes personlige forhold samt efter sagens omstændigheder, herunder afgørelsen om rettighedsfrakendelse, jf. nedenfor, tiltrædes det, at straffen undtagelsesvis er gjort betinget som sket.


Efter karakteren og omfanget af de strafbare forhold, der alle er begået i forbindelse med tiltaltes tillidshverv som bistandsværge, er der særlige omstændigheder, der taler for, at tiltalte vil misbruge hvervet som bistandsværge, jf. straffelovens § 79, stk. 2. Tiltalte frakendes derfor retten til at virke som bistandsværge i 3 år fra endelig dom.


Efter de juridiske dommeres bestemmelse tages påstanden om erstatning til følge.


Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

- - -