TfK 2011.895 ØLD

Ø.L.D. 4. juli 2011 i anke 17. afd. S-1185-11
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Bjarne Fabech-Larsen, besk.).

(Hans Chr. Thomsen, Dorthe Wiisbye og Anne Louise Bormann).

Frederiksberg Rets dom af 28. marts 2011:

Sagens baggrund og parternes påstande.

Anklageskrift er modtaget den 20. oktober 2008.

T er tiltalt for overtrædelse af

1. færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1 nr. 1

ved den 11. juni 2007 ca. kl. 20.45 at have ført personbil - - - ad Gammel Køge Landevej over for nr. 41 i København med mindst 91 km/t, selv om hastigheden i tættere bebygget område ikke må overstige 50 km/t, hvilket udgjorde en overskridelse på mere end 60 procent af den tilladte hastighed.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf på 3.500 kr.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 2, jf. § 125, stk. 4, frakendes førerretten betinget.

Anklagemyndigheden har ikke bestridt, at tiltalte havde en skadet person som kunde og var på vej til Hvidovre Hospitals Skadestue med denne, da hastighedskontrollen blev foretaget.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 42, stk. 1, nr. 1, men har påstået frifindelse for påstanden om førerretsfrakendelse. Tiltalte har endvidere gjort gældende, at han foretog udrykningskørsel i henhold til færdselslovens § 7, stk. 4, samt at det vil indebære en krænkelse af ERMK artikel 6, såfremt han idømmes en betinget frakendelse af førerretten for et forhold begået 11. juni 2007, og da han ikke har foretaget tilsvarende overtrædelse af færdselsloven siden.

Forklaringer.

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnet politibetjent A.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

»…

Tiltalte erkendte sig skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 42, stk. 1, nr. 1, og forklarede, at han kørte lidt hurtigt den pågældende aften. Han ved dog ikke, hvor hurtigt han kørte. Han kørte taxa, men det er ikke hans hovederhverv. Han kom kørende ad Vigerslev Allé ud for en restaurant, da han blev prajet af en mand på gaden. Manden satte sig ind i tiltaltes taxa og oplyste, at han skulle på skadestuen, da han havde skåret sig i hånden. Da de nåede til Gl. Køgelandevej, sagde manden med den skadede hånd, at han havde så ondt i hånden, og om tiltalte ikke ville køre lidt hurtigere. Der var en bil foran tiltalte, der kørte meget svingende. Bilen drejede til højre, og tiltalte kørte videre. Tiltalte husker ikke, hvor hurtigt han kørte på det pågældende tidspunkt. Tiltalte bemærkede, at der holdt en kassevogn, og at han blev fotograferet af en hastighedskontrol på Gl. Køgelandevej. Da de nåede skadestuen, satte tiltalte manden af ved skadestuen. Manden kunne selv gå ind på skadestuen. Tiltalte rettede efterfølgende henvendelse til betjentene ved hastighedskontrollen, hvor han blev henvist til at afvente, at han modtog bødeforelæg. Han afgav således ikke forklaring overfor politiet den pågældende dag.

Forevist foto optaget på gerningstidspunktet erkendte tiltalte, at det er ham, der førte den pågældende bil og som kan ses på det pågældende foto.

…«

Vidnet politibetjent A har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

»…

Vidnet forklarede, at han betjente målebilen den 11. juni 2007. Den blev stillet op på Gammel Køge Landevej overfor nr. 41. Der er 50 km/t hastighedsbegrænsning på det pågældende sted. Kl. 19.51 blev måleanlægget sat igang. Før man starter anlægget op, følges en startprocedure. Kl. 21.13 blev anlægget lukket ned igen. Der var 510 biler, der var kontrolleret. 123 var målt til at køre for stærkt. Højeste hastighed var 94 km/t. Der var ikke oplysninger fra anlægget, der viste nogle fejl. Vidnet kunne ikke sige, hvorvidt der var nogen, der havde rettet henvendelse til ham vedrørende hastighedsmålinger den pågældende dag.

Forespurgt af forsvareren forklarede vidnet, at han sad i bilen og målte hastighed. Det var en civil bil, han sad i. Han holdt i højre side af vejen og målte i den sydkørende trafik. Han kan ikke sige, om han havde bagklappen oppe eller nede. Han kan ikke sige, hvad hans påklædning havde været den pågældende dag. Han kunne ikke udelukke, at han havde siddet i shorts og sandaler. Han kunne ikke sige, om der var nogen, der havde henvendt sig til ham i målebilen den pågældende dag, men han vil ikke afvise dette. Han kan normalt ikke sige noget konkret om den enkelte måling. Han kan ikke erindre, at der var nogen, der havde henvendt sig den pågældende dag, heller ikke en taxavognmand, men det var muligt. Det sker jævnligt, at nogen henvender sig. Hvis man kørte 59 km/t eller derovre, blev man fotograferet. Vejen var tosporet fra Toftegårds Plads og snævrede ind til et spor. Han holdt ved fodgængerfeltet og lige efter der, hvor han holdt, blev vejen igen tosporet frem til Folehaven. Han kunne ikke sige, om der var meget trafik den pågældende aften.

…«

Øvrige oplysninger i sagen.

Om sagens forløb bemærkes, at tilkendegivelse om hastighed er udfærdiget den 16. november 2007, og da denne ikke blev vedtaget af tiltalte, rejste anklagemyndigheden tiltale i overensstemmelser hermed ved brev af 17. oktober 2008, modtaget i Retten på Frederiksberg den 20. oktober 2008. Indkaldelse til retsmøde den 3. september 2009 blev forkyndt for tiltalte personligt den 14. december 2008. I indkaldelsen var blandt andet anført, at såfremt tiltalte ønskede at få en forsvarer beskikket, skulle han snarest kontakte retten. Ved retsmødet den 3. september 2009 mødte tiltalte ikke, og han havde ikke givet retten meddelelse om lovligt forfald, hvorfor der blev afsagt anholdelsesbeslutning. Tiltalte blev anholdt og fremstillet i retsmøde den 13. november 2009, hvor han tilkendegav, at han ønskede forsvarer beskikket, og sagen blev udsat til den 23. februar 2010. Tiltalte fik den 13. november 2009 beskikket forsvarer. Ved retsmødet den 23. februar 2010 afgav tiltalte forklaring, og sagen blev udsat på vidneførsel til den 5. november 2010. Dette retsmøde blev på forsvarerens begæring omberammet til den 21. marts 2011.

Personlige oplysninger.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han har haft kørekort i 30 år. Han har tidligere fået bøder 2-3 gange for mindre hastighedsovertrædelser. Han har ikke fået nogle bøder de sidste 3 år og 9 måneder.

Tiltalte er efter det oplyste ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse.


Ved tiltaltes erkendelse og de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 118, stk. 1, jf. § 42, stk. 1, nr. 1. Retten finder det ikke godtgjort, at betingelserne for at foretog udrykningskørsel i henhold til færdselslovens § 7, stk. 4, var til stede. Retten har herved lagt vægt på tiltaltes egen forklaring om, at kunden, han kørte taxakørsel for, selv kunne gå ind på skadestuen på Hvidovre Hospital.

Straffen fastsættes til en bøde på 3.500 kr., jf. færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1. Forvandlingsstraffen er fængsel i 6 dage.

Da hastighedsoverskridelsen udgjorde en overskridelse på mere end 60 procent af den tilladte hastighed, er betingelserne for betinget førerretsfrakendelse i medfør af færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 2, nu nr. 3, jf. § 125, stk. 4, nu stk. 5, til stede.

Med hensyn til sagsbehandlingstiden finder retten ikke, at denne efter de oplyste omstændigheder indebærer en krænkelse af ERMK artikel 6, og der findes ikke grundlag for at fravige den sædvanlige strafudmålingspraksis. Retten har herved lagt vægt på, at tiltalte udeblev fra første retsmøde og først i næste retsmøde anmodede om beskikkelse af forsvarer, samt at yderligere omberammelse af sagen har beroet på forsvarerens forhold.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T straffes med en bøde på 3.500 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 6 dage.

Retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, frakendes tiltalte. Frakendelsen er betinget på vilkår, at tiltalte i 3 år fra endelig dom ikke fører motordrevet køretøj under sådanne omstændigheder, at førerretten skal frakendes.

Østre Landsrets dom:

Frederiksberg Rets dom af 28. marts 2011 (- - -) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært til formildelse af straffen. Tiltalte har ikke bestridt, at han har kørt med den hastighed, der er anført i anklageskriftet, men har navnlig gjort gældende, at hans kørsel var omfattet af færdselslovens § 7, stk. 4, om udrykningskørsel, og at han derfor skal frifindes for både bødestraf og førerretsfrakendelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forud for byrettens dom er tiltalte ved Hillerøds Rets dom af 8. januar 2008 straffet med bøde på 2.500 kr. for overtrædelse af hastighedsreglerne, jf. færdselslovens § 42, stk. 1.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte, der har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Tiltalte, T, har supplerende forklaret blandt andet, at hans kunde kom med viskestykke om den skadede hånd, og at kunden under kørselen opfordrede tiltalte til at køre endnu hurtigere for at sikre, at han kunne komme hurtigt til skadestuen. Tiltalte overvejede ikke at sætte en hvid dug eller hvidt viskestykke i bilruden til markering af, at han kørte udrykningskørsel. Kunden kunne selv gå ind på skadestuen, da det var hans arm og ikke hans ben, der var skadet. Tiltalte har haft erhvervskørekort i 32 år. Tiltalte har efter episoden ikke kørt taxi. Tiltalte har fået invalidebil på grund af, at han har vanskeligheder med at gå. Han kan ikke tage med offentlige transportmidler.

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet.

Straffen, der fastsættes i medfør af straffelovens § 89, findes passende.

Af de grunde, byretten har nævnt, tiltræder landsretten, at betingelserne for betinget frakendelse af tiltales førerret i medfør af færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 2, nu nr. 3, er opfyldt.

Landsretten lægger til grund, at tiltalte senest er blevet gjort bekendt med anklagemyndighedens tilkendegivelse med sigtelsen for overtrædelse af færdselslovens § 42, stk. 1, den 17. november 2007. Første retsmøde fandt sted den 3. september 2009, det vil sige ca. 1 år 9½ måned efter meddelelsen om sigtelsen. Denne del af sagsbehandlingstiden kan ikke tilregnes tiltalte. Fra perioden den 23. februar 2010, da tiltalte afgav forklaring i retsmøde, og til der blev berammet retsmøde med vidneførsel den 5. november 2010 forløb ca. 9½ måned. Landsretten finder efter det oplyste, at heller ikke denne del af sagsbehandlingstiden kan tilregnes tiltalte.

En samlet sagsbehandlingstid i én instans på ca. 3 år og 4 måneder, hvoraf i hvert fald 2 år og 7 måneders behandlingstid ikke kan tilregnes tiltalte, må i den foreliggende sag angående en helt ukompliceret hastighedsovertrædelse anses at krænke tiltaltes ret til rettergang indenfor rimelig tid, jf. Den europæiske Menneskerettighedskonvention, artikel 6. Som kompensation for denne krænkelse finder landsretten, at den forskyldte bødestraf bør bortfalde, og at statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter.

Med den ændring stadfæstes dommen.