TfK2006.168 ØLD

Ø.L.D. 1. december 2005 i anke 15. afd. S-3129-05
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Kjeld Henriksen, besk.).

(B. Tegldal, Finn Morten Andersen og Mikael Kragh (kst.) med domsmænd).

Gladsaxe Rets dom af 7. september 2005:

Under denne sag, der er behandlet under medvirken af domsmænd, tiltales T ifølge anklageskrift af 28. juli 2005 fra politimesteren i Gladsaxe til straf for overtrædelse af straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1, og stk. 2, ved den 19. juli 2005 ca. kl. 08.50 i en ambulance ud for Værebrovej 50, Bagsværd, at have sparket Falckredder A en gang i hovedet.

Tiltalte er født den 30. juni 1983 i Værløse og er tidligere straffet senest ved Gladsaxe Rets dom af 6. august 2003 for overtrædelse af straffelovens § 244 betinget med udsat straffastsættelse og en prøvetid på 2 år.

Tiltalte har nægtet sig skyldig, idet han på grund af indtagelse af alkohol, kokain og LSD ikke har nogen erindring om det passerede.

Der er under domsforhandlingen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af A og B. Forklaringerne fremgår af retsbogen.

Kriminalforsorgen har i en personundersøgelse af 6. september 2005 i konklusionen anført, at tiltalte på baggrund af de personlige forhold ikke findes egnet til at udføre samfundstjeneste.

Afdelingens psykiatriske lægekonsulent har i sin konklusion anført, at det må anses for veldokumenteret, at tiltalte lider af det såkaldte ADHD syndrom (Attention Deficit/Hyperactivity disorder), tidligere benævnt DAMP-syndromet.

Det fremgår videre af konklusionen i personundersøgelsen, at såfremt retten finder, at sagen kan afgøres med en hel eller delvis betinget dom, findes tiltalte egnet til at modtage en sådan afgørelse, og det anbefales, at der hertil knyttes vilkår om 1 års tilsyn af Kriminalforsorgen, samt vilkår om, at tiltalte undergiver sig psykiatrisk behandling samt behandling mod stofmisbrug alt efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelser.

Retten udtaler:

Efter vidnet A's forklaring, der delvis støttes af vidnet B's forklaring, og som endvidere støttes af de objektive fund som beskrevet i politiattesten, finder retten det godtgjort, at tiltalte er skyldig i henhold til anklageskriftet. Da tiltalte er tidligere straffet for overtrædelse af straffelovens § 244, og da A som Falckredder anses for omfattet af straffelovens § 247, stk. 2, fastsættes straffen i henhold til de i anklageskriftet nævnte bestemmelser.

Da det på baggrund af voldens karakter, et uprovokeret spark i ansigtet, sammenholdt med, at forholdet er begået og tiltale rejst i prøvetiden for en betinget dom for ligeartet kriminalitet, findes det ikke forsvarligt at gøre hele dommen betinget. Henset til det om tiltaltes psykiske tilstand og personlige forhold iøvrigt anførte, findes det forsvarligt at gøre en del af dommen betinget med vilkår som nedenfor bestemt.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1 og stk. 2, således at tiltalte i medfør af straffelovens § 61, stk. 2, som fællesstraf, der tillige omfatter de ved dommen af 6. august 2003 påkendte lovovertrædelser, idømmes fængsel i 4 måneder.

I medfør af straffelovens § 58, stk. 1, jf. § 56, stk. 2, udsættes fuldbyrdelsen af 3 måneder af straffen som nedenfor bestemt.

En nedlagt erstatningspåstand tages efter retsformandens bestemmelse til følge som nedenfor bestemt. Tiltalte har ingen bemærkninger til fastsættelsen af erstatningens størrelse.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T straffes med fængsel i 4 måneder.

Fuldbyrdelsen af 3 måneder af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år fra dato på betingelse af,

at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold,
at tiltalte i 1 år undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen, og
at tiltalte undergiver sig psykiatrisk behandling samt behandling mod stofmisbrug, alt efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse.

Østre Landsrets dom:


Gladsaxe Rets dom af 7. september 2005 (- - -) er anket af T med påstand om formildelse, navnlig således at hele straffen gøres betinget.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte har i landsretten givet forklaring om sine personlige forhold. Han har forklaret, at han én gang månedligt konsulterer psykolog. Gladsaxe kommune har bevilget en støtteperson, som kommer og taler med ham én gang om ugen. Han har også været til samtale med en psykolog i ADHD-foreningen, ligesom han har talt med en psykolog, som har lavet en arbejdspsykologisk undersøgelse og vurdering. Han er nu bevilget et flexjob, og det vil formentlig blive fra 1. januar 2006 i Gladsaxe kommunes gartnerafdeling.

Der er under ankesagen fremlagt en skrivelse af 30. november 2005 fra Gladsaxe kommunes socialforvaltning, hvoraf fremgår, at det er besluttet at etablere et flexjob for tiltalte i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Landsrettens begrundelse og resultat:


Tiltalte har i prøvetiden efter en betinget dom for vold begået vold mod en person omfattet af straffelovens § 247, stk. 2. Udgangspunktet i en sådan situation er en ubetinget fællesstraf. Karakteren af den udøvede vold taler i samme retning.

Landsretten finder det derfor ikke forsvarligt at idømme tiltalte en ren betinget dom.

Under hensyn til tiltaltes særlige personlige forhold og de ganske omfattende initiativer, der er sat i værk med henblik på at hjælpe og støtte tiltalte, findes det efter omstændighederne forsvarligt at gøre en del af straffen betinget som i byrettens dom.

Herefter, og da straffen på 4 måneders fængsel findes passende fastsat, stadfæster landsretten dommen.