TfK2013.727/1


Ø.L.D. 6. maj 2013 i anke 14. afd. S-660-13

(B.O. Jespersen, Lone Kerrn-Jespersen, Marie Louise Klenow (kst.)).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Jørgen Thomsen, Nykøbing Falster, besk.).


Nykøbing Falster Rets dom 19. december 2012, 1-4252/2012.


Anklageskrift er modtaget den 17. oktober 2012.


T er tiltalt for


1.


færdselslovens § 117c, jf. § 53, stk. 1, spirituskørsel, ved den 23. juni 2012 kl. 16.27 at have ført uindregistreret lille knallert, mrk. PGO, ad - - - ved nr. 57 i - - - efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,50 promille.


2.


færdselslovens § 118, jf. § 81, stk. 1, og § 105, stk. 1, jf. § 106, stk. 2, ved den 23. juni 2012 kl. 16.25 at have ført lille knallert, mrk. PGO, ad - - - mod øst ved nr. 57 i - - - uden at anvende fastspændt styrthjelm, ligesom der ikke var tegnet ansvarsforsikring for køretøjet.


Påstande


Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bøde- og fængselsstraf.


T har erkendt sig skyldig.


Sagens oplysninger


Der er afgivet forklaring af T. 


Forklaringen er lydoptaget og gengives ikke i dommen.


Der blev den 23. juni 2012 kl. 17.23 taget en blodprøve fra T. I blodprøven blev der fundet en mindsteværdi på 1,98 promille alkohol.


T er af betydning for sagen tidligere straffet


ved den 18. februar 2010 overfor Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi at have vedtaget en bøde samt frakendelse af førerretten i 3 år fra den 22. september 2009 for overtrædelse af færdselslovens § 53, stk. 1.


ved Nykøbing Falster Rets dom af 29. marts 2011 med fængsel i 20 dage betinget med vilkår om samfundstjeneste, bøde samt frakendelse af førerretten i 5 år fra den 21. september 2012 for overtrædelse af færdselslovens § 53, stk. 1.


T har om sine indtægtsforhold forklaret, at han oppebærer kontanthjælp, hvilket han har gjort i de sidste 3-4 år.

Rettens begrundelse og afgørelse:


T har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at T er skyldig.


Straffen fastsættes til fængsel i 10 dage, jf. færdselslovens §117 c, jf. § 53, stk. 1.


Der er herved lagt vægt på, at T to gange tidligere er straffet for spirituskørsel.


T skal endvidere betale en bøde på 1.000 kr., jf. færdselslovens § 118 a, stk. 4, jf. § 118, jf. § 81, stk. 1, og § 105, stk. 1, jf. § 106, stk. 2.


Der er ved udmålingen af bøden taget hensyn til T's økonomiske forhold.


Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

- - -

Østre Landsrets dom.


Nykøbing Falster Rets dom af 19. december 2012 (- - -) er anket af T med påstand om formildelse, således at den idømte fængselsstraf for overtrædelse af færdselslovens § 117 c ændres til en bøde.


Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.


T har ikke givet personligt møde for landsretten.


Retsgrundlaget


På gerningstidspunktet havde færdselslovens § 117 c følgende ordlyd:


»Spirituskørsel med lille knallert straffes med bøde. Er den pågældende tidligere dømt for spirituskørsel, kan straffen dog stige til fængsel indtil 1 år.«


Ved lov nr. 479 af 24. maj 2011 blev bl.a. færdselslovens § 117 c ændret, således at den fik følgende ordlyd.


»Spirituskørsel og overtrædelse af § 54, stk. 1 eller 2, med lille knallert straffes med bøde, jf. dog stk. 2. På samme måde straffes den, som fører lille knallert, til trods for at retten til at føre lille knallert er frakendt den pågældende ubetinget, jf. dog stk. 2.


Stk. 2. Straffen efter stk. 1 kan stige til fængsel indtil 1 år, hvis føreren tidligere er dømt for forhold som nævnt i stk. 1.«


Lovændringen trådte i kraft den 19. januar 2013.


Procedure


T har til støtte for sin påstand anført, at der efter ændringen af færdselslovens § 117 c ikke er hjemmel til at tillægge spirituskørsel begået med andre køretøjer end lille knallert gentagelsesvirkning i forhold til spirituskørsel på lille knallert. Der er derfor tale om et førstegangstilfælde, og straffen skal, jf. straffelovens § 3, fastsættes til en bøde.


Anklagemyndigheden har anført, at der ikke ved lovændringen er tilsigtet en ændring af den hidtidige retstilstand. Der fremgår således intet herom af forarbejderne til lovændringen.

Landsrettens begrundelse og resultat:


T, der nu har gjort sig skyldig i spirituskørsel på lille knallert, er tidligere straffet for spirituskørsel i personbil.


Henset til den klare ordlyd af den nugældende færdselslovs § 117 c er der ikke hjemmel til at tillægge de spirituskørsler, som T tidligere har gjort sig skyldig i, gentagelsesvirkning ved fastsættelse af straffen for spirituskørslen på lille knallert. Straffen herfor skal derfor udmåles som en bødestraf.


Straffen, der tillige angår sagens forhold 2, udmåles til en samlet bøde på 3.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 6 dage.


Dommens bestemmelse om sagsomkostninger stadfæstes.

Thi kendes for ret:


Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at han straffes med en bøde på 3.000 kr.


Forvandlingsstraffen er fængsel i 6 dage.


Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.