TfK 2005.268 ØLD

Ø.L.D. 31. januar 2005 i anke 24. afd. S-3822-04
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Ulla Paabøl, besk.).

(Mikael Sjöberg, M. Lerche og Anne Øvlisen (kst.) med domsmænd).
T var tiltalt for to tilfælde af overtrædelse af straffelovens § 247, stk. 1, jf. § 245, stk. 1.

Ved Hørsholm Rets dom af 7. oktober 2004 blev T i det væsentlige fundet skyldig og idømt en fællesstraf på 2 års fængsel.

Østre Landsrets dom:

Hørsholm Rets dom af 7. oktober 2004 (- - -) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med byrettens bevisresultat og skærpelse.

- - -

Tiltalte er efter byrettens dom yderligere straffet ved Hørsholm Rets dom af 9. december 2004 efter straffelovens § 124, stk. 1, (flugt fra varetægtsfængslingssurrogat) med fængsel i 30 dage.

- - -

Landsrettens begrundelse og resultat:

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig i det af byretten fastslåede omfang.

Straffen, der som bestemt af byretten er en fællesstraf, findes passende. Den efterfølgende dom af 9. december 2004 medfører ikke, at der skal udmåles en tillægsstraf, jf. herved Juristen 1985, side 244, situation C 1.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

- - -

Tiltalte har været frihedsberøvet under anken, bortset fra den periode, hvor han fra 12. til 22. november 2004 har været undveget fra den sikrede ungdomsinstitution, hvor han havde været anbragt i varetægtsfængselssurrogat.