UfR 1988.812/2 Ø

Ø.L.D. 9. juni 1988 i anke 17-38/1988

Anklagemyndigheden mod T (adv. Graaskov-Jensen, Frederikssund, e.o.)
 

 

Af anke 17-38/1988 - Anklagemyndigheden mod T (adv. Graaskov-Jensen, Frederikssund, e.o.) - fremgik, at T var tiltalt for forsøg på hæleri med hensyn til tyveri efter straffelovens § 287, jfr. § 284, jfr. § 276, jfr. § 21 ved på et tidspunkt i 1984 i Christiania af en uidentificeret mand for 800 kr. at have købt en stereokassetteafspiller, mærket Nikko, og en stereoforstærker, mærket Accuphase til en samlet værdi af 2.000-3.000 kr., hvorefter han beholdt effekterne, indtil de blev fundet af politiet den 22. juli 1987, alt selv om tiltalte bestemt formodede, at effekterne stammede fra tyveri.

Ved Frederikssund rets dom 4. januar 1988 blev T fundet skyldig og straffet med 10 dagbøder ` 200 kr. Kassetteafspilleren og forstærkeren blev konfiskeret i medfør af straffelovens § 75 stk. 1.


T ankede med påstand om frifindelse. Anklagemyndigheden påstod stadfæstelse.

I Ø.L.D. 9. juni 1988 udtales:Det tiltrædes, at tiltalte har gjort sig skyldig i forsøg på hæleri, som ved dommen fastslået.


Tiltalen er rejst den 23. november 1987, anklageskriftets dato, og vedrører en overtrædelse af straffelovens § 287, jfr. §§ 284, 276 og 21, begået på et tidspunkt i 1984.


Der er ikke grundlag for at antage, at tiltalte først på et senere tidspunkt end ved erhvervelsen er blevet klar over, at effekterne kunne være stjålne.


Da forældelsesfristen ved hæleri bør regnes fra effekternes modtagelse, findes der under disse omstændigheder at være indtrådt forældelse af straffen, jfr. straffelovens § 93, stk. 1, nr. 1, og § 94, stk. 1, hvorfor tiltalte frifindes for påstanden om straf.


Landsretten tiltræder, at betingelserne for konfiskation er opfyldt, jfr. straffelovens § 75, stk. 1, og § 95, 2. pkt.