TfK 2006.267/3 ØLD

Ø.L.D. 18. januar 2006 i anke 1. afd. S-2516-05
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Ulla Paabøl, besk.).

(A.F. Wehner, Jan Uffe Rasmussen og Henrik Bitsch med domsmænd).

Glostrup Rets dom af 13. juli 2005:

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 922.

Retsmødebegæring er modtaget den 12. maj 2005.

T er tiltalt for overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, jfr. stk. 2, ved den 24. august 2004 kl. 17.55 i Anstalten ved Herstedvester, Holsbjergvej i Albertslund efter forudgående aftale at have indført 338,62 gram hash incl. emballage med henblik på overdragelse til indsatte A.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf og om konfiskation af hashen.

Tiltalte T har erkendt sig skyldig.

Rettens bemærkninger:

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder, jf. lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 2, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2.

Retten har lagt vægt på mængden af hash, der er indført til en strafafsoner i fængslet.

Den nedlagte påstand om konfiskation tages til følge som nedenfor bestemt, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Østre Landsrets dom:

Glostrup Rets dom af 13. juli 2005 (- - -) er anket af T med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Der er til brug for ankesagen foretaget personundersøgelse i henhold til retsplejelovens § 808. Af konklusionen fremgår:

»Såfremt retten finder, at den verserende sag kan afgøres med en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, skønnes T egnet til at modtage en sådan afgørelse, hvortil det skal anbefales, at der knyttes vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Finder retten, at sagen kan afgøres med en betinget dom uden vilkår om samfundstjeneste, skal det anbefales, at der hertil knyttes vilkår om 1 års tilsyn af Kriminalforsorgen.«

Tiltalte har for landsretten givet forklaring om sine personlige forhold.

Landsretten udtaler:

Straffen, der tillige fastsættes efter bekendtgørelse om euforiserende stoffer, bilag 1, liste A, nr. 1, findes passende.

Der findes ikke grundlag for at fravige udgangspunktet, hvorefter straffen for indsmugling af narkotika i et fængsel, er ubetinget frihedsstraf.

Landsretten stadfæster herefter dommen.