Ej konfiskation af køretøj, da dette ikke fandtes
nødvendigt for at forebygge yderligere lovovertrædelser
 

 
I dommen UfR.2007.74 bestemte landsretten, at der ikke skulle ske konfiskation af en såkaldt "pocket-bike", der havde været anvendt i strid med loven til en kort køretur på offentlig vej. Landsretten fandt, at det ikke var påkrævet at konfiskere køretøjet for at forebygge yderligere lovovertrædelser.

Dommen er gengivet i sin helhed nedenfor:
  V.L.D. 20. september 2006 i anke 1. afd. S-1616-06
(C. Haubek, Hanne Kildal, Anne Segato (kst.)).
Anklagemyndigheden mod T (adv. Jan Hansen, Løgumkloster, e.o.).


Sønderborg Rets dom 21. april 2006.
- - -
T er tiltalt for overtrædelse af
1.
færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 1, jf. § 72, stk. 2, sammenholdt med registreringsbekendtgørelse nr. 916 af 8. december 1997 § 1, og færdselslovens § 67, stk. 2, og § 105, jf. § 106, stk. 1,
ved lørdag, den 24. september 2005 kl. 14.10 at have ført sin motorcykel »Pocket-Bike«, stelnr. - - - ad Søndre Landevej mod vest i Sønderborg, selv om køretøjet ikke var registreret, ikke forsynet med nummerplade, ikke var forsikret og ikke var forsynet med påbudte lygter.

2.
færdselslovens § 117 d, jf. § 56, stk. 1,
ved som beskrevet i forhold 1 at have ført motorcyklen uden at have erhvervet kørekort.

3.
færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 1, jf. § 81, stk. 1,
ved som beskrevet i forhold 1 at have ført motorcyklen uden at anvende styrthjelm.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf, samt at der i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1, må ske konfiskation af omhandlede »Pocket Bike«-motorcykel.
Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er afgivet forklaringer af tiltalte, politiassistent A, K og C.

T har blandt andet forklaret, at han på det tidspunkt boede på skolehjemmet på - - -. Sammen med en kammerat, K, var han på vej hjem efter at have købt morgenbrød. Der stod en pocket-bike til salg hos en bekendt på vejen. Han købte pocket-biken, efter at han lige havde startet den for at se, om den virkede. Han trak den derefter hjem til skolehjemmet, der ligger ca. 50 meter fra det sted, hvor han købte den. Han har ikke kørt på motorcyklen.

A har blandt andet forklaret, at han stod på sin bopæl på - - -, og at han så ejeren af motorcyklen køre forbi på vidnets bopæl. Kort efter startede motorcyklen igen i indkørslen til nr. 35. Vidnet så tiltalte køre på motorcyklen ad - - - forbi vidnets bopæl. Et stykke derfra vendte han og kørte tilbage og ind i indkørslen til nr. 35, hvor K og C stod. Kort efter kørte tiltalte meget langsomt over til skolehjemmet, - - -. K gik ved siden af. Tiltalte stillede motorcyklen og gik ind på skolehjemmet. Kort efter kom en patruljevogn, som vidnet havde tilkaldt. Vidnet så, at betjenten anbragte motorcyklen i bilen, og at han talte med nogen, men vidnet kunne på det tidspunkt ikke rigtigt se, hvem det var. Tiltalte havde ikke styrthjelm på under kørslen, og der var ikke lygter på motorcyklen.

K har blandt andet forklaret, at C har solgt den pågældende pocket-bike gennem ham til T. De startede pocket-biken for at se, om den virkede. Derefter trak de den over til T, og kort efter kom politiet. Han kan ikke huske, om han havde været sammen med T i længere tid, eller om han lige var kommet. Vidnet var til stede, da T købte pocket-biken af C, men han husker ikke, hvad tid på dagen det var.

C har blandt andet forklaret, at K og T henvendte sig til ham om pocket-biken. Han startede den, så de kunne se, den virkede. Derefter solgte han den til T for 3.000 kr., som er betalt. Derefter så han, at K og T trak pocket-biken over på den anden side af - - - til skolehjemmet. Derefter gik vidnet ind. Senere kom politiet til, og han blev hentet, fordi politiet troede, at den var stjålet. Det første, han fik at vide, da han traf politiet, var, at han ville blive sigtet i sagen.

Tiltalte er af betydning for denne sag tidligere straffet ved Sønderborg Rets dom af 14. februar 2002 blandt andet efter færdselslovens § 118 a, stk. 4, jf. § 118, stk. 1, nr. 1, jf. § 51, stk. 6, § 63, stk. 2, jf. stk. 1, og § 81, stk. 1, med fængsel i 30 dage og en bøde på 750 kr.

Rettens bemærkninger:
Retten finder efter vidnet A's forklaring og sikre genkendelse af tiltalte som fører af »pocket-biken«, at det er bevist, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af de i anklageskriftet nævnte bestemmelser i færdselsloven.

Straffen fastsættes til en bøde på 6.900 kr., jf. færdselslovens § 117 d, jf. § 56, stk. 1, og § 118, stk. 1, nr. 1, jf. § 67, stk. 2, § 72, stk. 2, jf. registreringsbekendtgørelsens § 1, og færdselslovens § 81, stk. 1, og § 105, jf. § 106, stk. 1.

Konfiskationspåstanden tages til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2.
- - -

Vestre Landsrets dom.
- - -
Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået formildelse, således at bøden nedsættes til 6.200 kr.

Tiltalte har til støtte for sin påstand om frifindelse for påstanden om konfiskation i første række gjort gældende, at en eventuel konfiskation skal ske efter færdselslovens § 133 a, men at landsretten er afskåret fra at konfiskere efter denne bestemmelse, da anklagemyndigheden alene har nedlagt påstand om konfiskation efter straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1. Tiltalte har i anden række gjort gældende, at betingelserne for konfiskation hverken er opfyldt efter straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1, eller efter færdselslovens § 133 a.

Tiltalte er ved Retten i Tønder den 20. juli 2006 idømt en fællesstraf af fængsel i 1 år 6 måneder for overtrædelse af bl.a. straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1.

Tiltalte og vidnerne A og K har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.
Tiltalte har supplerende forklaret, at han købte pocket-biken for 3.000 kr. Han har ikke kørekort. Det var meningen, at pocket-biken skulle køre på bane, men han vidste ikke, hvor der lå nogen bane. Han har afbrudt sin uddannelse som værktøjsmager.

A har supplerende forklaret, at han så tiltalte køre 50-75 meter hen til en rundkørsel. Senere så han tiltalte komme tilbage ad samme strækning. Han kunne ikke se tiltaltes kørsel efter rundkørslen.

K har supplerende forklaret, at han kendte C, som havde pocket-biken til salg. Tiltalte var interesseret i at købe den. De startede den og hørte, hvordan den lød, og mærkede, at den trak. De kørte ikke nogen tur på den. Efter købet trak de pocket-biken over vejen til skolehjemmet.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Efter anklagemyndighedens påstand nedsættes bøden til 6.200 kr. Ved straffens fastsættelse citeres færdselslovens § 72, stk. 1, i stedet for § 72, stk. 2, og endvidere citeres nu bekendtgørelse nr. 1067 af 11. november 2005 om registrering af køretøjer mv. samt straffelovens § 89.

Det motordrevne køretøj, som tiltalens forhold 1-3 vedrører, er efter færdselslovens § 2, nr. 12, jf. nr. 11, en motorcykel, og færdselslovens regler om motorcykler finder derfor anvendelse på køretøjet, men køretøjet vil imidlertid som anført i erklæringen af 18. oktober 2005 fra Applus Bilsyn ikke kunne registreres til kørsel på områder, der er omfattet af færdselsloven.
En konfiskation efter færdselslovens § 133 a, stk. 1-3, tilsiger efter motiverne til denne bestemmelse og efter bestemmelsens ordlyd, jf. herved § 133 a, stk. 2, at hindre, at en person, som en eller flere gange under kørsel med motordrevet køretøj har gjort sig skyldig i overtrædelse af færdselsloven, på ny under kørsel med motordrevet køretøj gør sig skyldig i overtrædelse af færdselsloven. Den konfiskation hos tiltalte, som anklagemyndigheden under denne sag ønsker foretaget, tilsigter imidlertid ikke at hindre, at tiltalte på ny gør sig skyldig i kørsel med den pågældende motorcykel på færdselslovens område, men tilsigter derimod at hindre, at den pågældende motorcykel, som efter sin beskaffenhed aldrig vil kunne anvendes lovligt på færdselslovens område, på ny - som det var tilfældet den 24. september 2005 - bliver anvendt på færdselslovens område, uanset hvem der anvender køretøjet. Konfiskationen skal derfor i givet fald ske efter straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1, om genstande, der har været brugt ved en strafbar handling, jf. færdselslovens § 133 a, stk. 4.

Landsdommerne Hanne Kildal og Anne Segato udtaler herefter:
Tiltalte har alene ført den pågældende pocket-bike over en kort strækning på offentlig vej i forbindelse med en afprøvning ved købet. Da køretøjet vil kunne anvendes til kørsel på bane, er det ikke påkrævet for at forebygge yderligere lovovertrædelser at konfiskere den pågældende pocket-bike i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

Landsdommer C. Haubek udtaler herefter:
Da det er påkrævet, at det pågældende motordrevne køretøj, som efter sin konstruktion aldrig vil kunne anvendes lovligt på færdselslovens område, men som faktisk har været anvendt på færdselslovens område, for derved at forebygge yderligere brug af køretøjet på færdselslovens område bliver konfiskeret, er betingelserne for i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1, at konfiskere tiltaltes motorcykel opfyldt, jf. herved Højesterets dom af 30. juni 1981 gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 1981 side 665. Det er i den forbindelse uden betydning, om tiltaltes motorcykel alene har været anvendt en enkelt gang på færdselslovens område og på en forholdsvis kort kørselsstrækning, ligesom det er uden betydning, til hvilke formål motorcyklen vil kunne anvendes på områder, der ikke er omfattet af færdselsloven.

Denne dommer stemmer derfor for også vedrørende påstanden om konfiskation at stadfæste byrettens dom.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, således at tiltalte frifindes for påstanden om konfiskation.

Med de ændringer, der følger heraf, stadfæster landsretten dommen.