TfK 2005 149 ØLDØ.L.D. 2. december 2004 i anke 15. afd. S-3432-04"Anklagemyndigheden mod T (adv. Jørgen Georg Carl Jacobsen, besk.).


(Arne Brandt, Lyngesen og Ole Stryhn (kst.) med domsmænd).

Københavns Byrets dom af 30. august 2004:

Tiltalen og parternes påstande.

T er ved Politidirektøren Københavns anklageskrift af 20. juli 2004 tiltalt for
overtrædelse af straffelovens § 244,
ved den 9. juli 2004 kl. 22.30 i gården til - - -, - - -, at have slået A flere gange i ansigtet og på kroppen med knyttet hånd.
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har delvist erkendt sig skyldig, idet han har anerkendt, at han med halvt knyttet næve har tildelt forurettede et slag i maven samt en lussing.

Oplysningerne i sagen.
Der er afgivet forklaring af tiltalte samt af vidnerne A og B.
- - -
Af politiattest fremgår, at forurettede A den 10. juli 2004, kl. 00.30, er undersøgt på Amager Hospital, Skadestuen. Forurettede har ifølge politiattesten angivet, at han den 9. juli 2004, kl. 23.25, er blevet overfaldet af en beboer i sin ejendom, og er tildelt et knytnæveslag i panden, på halsen og på brystkassen. Om objektive fund anføres:

»Fremstår relativt upåvirket.
Hovedet: Ingen væsentlig hævelse eller misfarvning. Ingen ømhed.
Halsen: Rødme på et areal på ca. 5 cm i diameter under ve. øre. Let ømhed her. Ingen hævelse.
Brystkassen: Ingen hævelse eller misfarvning. Let direkte ømhed nedadtil på brystbenet.«

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Tiltalte har ikke villet medvirke til en personundersøgelse, og har i retten erklæret, at han ikke er villig til at påtage sig samfundstjeneste.
- - -
Domsmandsrettens begrundelse og resultat.

Tiltalte har forklaret, at han tildelte forurettede et slag med halvt knyttet næve i maven samt en lussing på siden af hovedet, hvorved forurettedes briller blev revet af. Anledningen hertil var en forudgående diskussion mellem tiltalte og forurettede, der endte med at forurettede kaldte tiltalte for »fjols« eller lignende. Tiltaltes forklaring støttes af B's vidneforklaring. På grundlag af den foreliggende politiattest kan det ikke med den fornødne sikkerhed afklares, hvorvidt forurettede blev tildelt 4 knytnæveslag. Politiattesten er forenelig med tiltaltes forklaring om alene at have slået 2 gange. Under disse omstændigheder lægges tiltaltes forklaring i det væsentlige til grund, bortset fra at tiltaltes slag mod maven må antages at have ramt nedadtil på forurettedes brystben.

Tiltalte findes således skyldig i at have tildelt forurettede et slag med halvt knyttet næve i brystregionen samt en lussing på siden af hovedet, hvorved forurettedes briller blev revet af.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 244 til fængsel i 30 dage.

Der er ved strafudmålingen navnlig lagt vægt på, at tiltalte må anses for at have tildelt forurettede et slag - lussing - med ikke ubetydelig kraft i ansigtet, til trods for at tiltalte bar briller. Et sådant slag indebærer en risiko for skade ud over det sædvanlige.

Tiltalte har ikke ønsket at medvirke til en personundersøgelse, og har i retten tillige erklæret, at han ikke er villig til at påtage sig samfundstjeneste. Da sagen ikke findes at kunne sluttes med en rent betinget dom, og da tiltalte ikke ønsker at medvirke til samfundstjeneste, idømmes en ubetinget straf.

Østre Landsrets dom:


Københavns Byrets dom af 30. august 2004 (- - -) er anket af T med påstand om formildelse af den idømte straf, navnlig således at straffen gøres betinget, subsidiært betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Der er til brug for ankesagen foretaget personundersøgelse i henhold til retsplejelovens § 808.

Tiltalte har i landsretten givet forklaring om sine personlige forhold. Tiltalte har forklaret, at andelsboligforeningen har meddelt ham en advarsel gældende for 2 år om nøje at overholde husordenen, idet han elles vil blive ekskluderet af andelsboligforeningen.

4 voterende finder under hensyn til den af Folketinget ønskede skærpelse af straffen for vold, at straffen bør forhøjes til fængsel i 40 dage. Disse voterende lægger særlig vægt på voldens begrænsede omfang, den forudgående ordveksling og tiltaltes gode personlige forhold, og finder det herefter undtagelsesvist forsvarligt at udsætte straffens fuldbyrdelse på vilkår af afvikling af 40 timers samfundstjeneste som nærmere nedenfor bestemt.

2 voterende finder efter omstændighederne straffen passende udmålt. Henset til karakteren og omfanget af den udøvede vold, finder disse voterende ikke grundlag for anvendelse af betinget straf, ej heller med vilkår om samfundstjeneste.
Der afsiges dom efter stemmeflertallet.
I øvrigt stadfæstes dommen.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom i sagen T ændres, således at T straffes med fængsel i 40 dage.
Fuldbyrdelsen af straffen udsættes på vilkår, at tiltalte i en prøvetid på 2 år ikke begår strafbart forhold, at tiltalte i en afviklingstid på 4 måneder udfører ulønnet samfundstjeneste i 40 timer, og undergiver sig tilsyn i prøvetiden.
Prøvetiden ophører ved længstetidens ophør.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten."