TfK 2006.86 ØLD

Ø.L.D. 1. november 2005 i anke 24. afd. S-4123-04
Anklagemyndigheden mod T (adv. Anne-Birgitte Bjerre-Olsen, besk.).


(Mikael Sjöberg, Ole Græsbøll Olesen og C. Heide-Jørgensen (kst.) med domsmænd).

Nyborg Rets dom af 4. november 2004:

Denne sag er behandlet med domsmænd.
Anklageskrift af 30. august 2004 er modtaget den 1. september 2004.

T er tiltalt for legemsangreb af særlig farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1, ved den 8. august 2004 ca. kl. 01.00, Dosseringen i Kerteminde, at have kastet en glasflaske, der ramte A i hovedet og knustes.
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængsel.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i at have slået forurettede med en flaske.

Forurettede har nedlagt påstand om erstatning på 1.289 kr. og taget forbehold for erstatning for varige mén.
Tiltalte har anerkendt forurettedes erstatningskrav.

Tiltalte T har blandt andet forklaret, at han den dag havde været til havefest hos nogle kammerater fra omkring kl. 11.00 om formiddagen. Han havde først været på havnen. Omkring kl. 14.00 gik de til havnefest. Der var han et stykke tid og gik så tilbage til havefesten. Han blev uvenner med en af sine bedste kammerater og gik tilbage til havnen og sad på en bænk. I løbet af dagen havde han nok drukket 15 til 20 genstande, sprut og Smirnoff Ice. Der er et modsætningsforhold mellem tiltaltes familie og A's familie. De er naboer. Tiltalte bor ikke mere hjemme. Det gør A vist heller ikke, men A's forældre bryder sig ikke om tiltaltes storebror og har på et tidspunkt overfaldt ham. Det betyder, at tiltaltes mor ikke kan lide at være alene hjemme. Hun føler sig truet og er bange for bare at være i haven. Det er ikke tiltalte selv, der har oplevet trusler, men når hans mor ringer og fortæller om det, græder hun. Ca. 14 dage før episoden havde tiltalte været hjemme på besøg for at spise, og han gik derefter derfra.

Så ringede hans far og sagde, at A og hans far, havde stået i deres indkørsel og råbt efter tiltalte, at han skulle have nogle tæsk. Derfor sagde hans far, at han skulle passe på. Da han sad på bænken nede ved havnefesten, så han A, som han var sur på, på grund af disse ting. Han tog en flaske, som han holdt rundt om flaskehalsen og slog A i hovedet bagfra. Han tror han ramte i baghovedet. Det gik meget stærkt, og han blev holdt tilbage og tæsket af nogle udsmidere dernede, så han så ikke, om A faldt.

A har blandt andet forklaret, at han den pågældende dag fra frokosttid havde været sammen med sin kæreste hos sin svigerfamilie. De havde været en tur på havnen om eftermiddagen, og vidnet og hans kæreste gik derned igen mellem kl. 22 og 22.30 sammen med en kammerat og en veninde. På det tidspunkt så han tiltalte T. Vidnet var derefter hjemme for at få plaster på og kom retur til havnefesten omkring kl. 23.45. Der så han ikke noget til tiltalte, men på et tidspunkt gik han forbi tiltalte, der stod og talte med et par kammerater. Så hørte tiltalte sige »et øjeblik, ham der skal jeg lige hen og slå ihjel«. Vidnet tænkte, at det muligvis var rettet mod ham, men valgte at gå videre. Da han var kommet 5 meter længere hen, blev han ramt af en flaske i baghovedet. Han kunne høre at flasken blev knust. Det var et hårdt slag. Han faldt ned på knæ, og han blødte kraftigt. Der kom nogle udsmidere til og tog sig af tiltalte. En kammerat til vidnet kom forbi og hjalp ham hen på en bænk, og hans kæreste fandt nogle samaritter. Derefter blev han kørt på hospitalet. Han kendte tiltalte i forvejen. Der er et modsætningsforhold mellem deres familier. Deres forældre er naboer. Tiltaltes bror, S, har gennem flere år generet i vænget ved at køre for stærkt og spille høj musik. På et tidspunkt først på sommeren blev vidnet chikaneret af S, mens han kørte i bil, på en sådan måde, at han var nødt til at trække ud på cykelstien. Han kørte derefter tilbage til det vænge, hvor hans og tiltaltes forældre bor, og ville tale med S, der dog kørte derfra. Tiltalte kom sammen med nogle kammerater og truede med nogle flasker. Derefter gik vidnet over og konfronterede tiltaltes far med oplysningerne og sagde noget i retning af »om han ikke kunne styre sine børn«. Vidnet mener ikke, at han sagde noget truende.

B har blandt andet forklaret, at hun var kommet til havnefesten sammen med en masse andre mellem kl. 22 og 23. De sad og drak nogle øl. På et tidspunkt kom hun ud fra toilettet og kom til at sparke til en flaske, som ramte tiltalte T's fod. Han blev noget sur, men en kammerat fik ham dæmpet ned. Lidt senere så hun, at tiltalte var oppe og toppes med en anden. Det fik udsmidere dæmpet. Derefter gav tiltalte sig til at kaste med flasker, to-tre stykker, der ikke ramte nogen, men blev splintret. Så så hun, at han ramte en anden person i baghovedet med en flaske. Hun var selv temmelig beruset, og hun kan i dag ikke huske, om tiltalte løb efter vedkommende og kastede flasken, eller om han bare slog ham i baghovedet med flasken. Også den flaske blev splintret. Hun vil tro, at hun havde drukket omkring 10 genstande inden episoden.

C har blandt andet forklaret, at han er far til tiltalte. Han og hans kone er naboer til A's forældre. De har ikke noget godt naboskab. Det skyldes i et eller andet omfang T's storebror, S, der er blevet gjort til en del af problemet. Ca. 14 dage før episoden ved havnefesten stod vidnet i sin have. T havde været hjemme og spise og var gået forbi naboens indkørsel. Så hørte vidnet nogle stemmer, som han er sikker på stammede fra A og hans far. De talte om at T skulle have nogle tæsk. Han ringede til T og advarede ham.

Der har været fremlagt attest fra Sygehus Fyn, hvor forurettede blev undersøgt den 8. august kl. 02.45, og hvoraf bl.a. fremgår:
»5. Det objektive fund:
Der ses sv.t. baghovedet en ca. 7 cm lang og 3-5 mm dyb. Det bløder fra flængen. Ingen tegn på kraniebrud.«
...
»7. Hvilken behandling blev foretaget:
Flængen blev syet med i alt 9 sutur og herefter forbinding på.«

Kriminalforsorgen har i erklæring af 15. oktober 2004 vedrørende tiltaltes personlige forhold konkluderet:
»Såfremt retten finder, at sagen kan afgøres med en betinget dom anbefaler Kriminalforsorgen, at det sker med vilkår om 1 års tilsyn. Samtidig anbefales det, at der til en sådan afgørelse knyttes et betinget vilkår om behandling for misbrug af euforiserende stoffer.
Sigtede findes egnet til at udføre samfundstjeneste«.

Rettens bemærkninger:

Efter tiltaltes egen forklaring og de forklaringer der er afgivet af forurettede og af B, lægger retten til grund, at tiltalte slog forurettede i baghovedet med en flaske, der blev knust. Tiltalte findes i det omfang skyldig i overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1.
Retten finder ikke, at forurettede har givet rimelig anledning til angrebet.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder, jf. straffelovens § 245, stk. 1.
Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.
Tiltalte skal herunder udføre samfundstjeneste i 100 timer, jf. straffelovens § 62.

Retten har på den ene side lagt vægt på voldens grovhed, herunder særligt at forurettede blev angrebet bagfra med en flaske, og på den anden side tiltaltes alder og ustraffede fortid.

Thi kendes for ret:
Tiltalte T skal straffes med fængsel i 3 måneder.
Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:
1) Tiltalte skal inden for en længstetid på 6 måneder udføre ulønnet samfundstjeneste i 100 timer
2) Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra i dag.
3) Tiltalte skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.
4) Tiltalte skal efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse undergive sig behandling imod misbrug af narkotiske stoffer.


Østre Landsrets dom:

Nyborg Rets dom af 4. november 2004 (- - -) er anket af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse, navnlig således at straffen gøres ubetinget.
Tiltalte T har påstået stadfæstelse, subsidiært at kun en del af straffen skal fuldbyrdes.
Tiltalte har i landsretten givet forklaring om sine personlige forhold.
Straffens længde findes passende.

3 voterende finder af de grunde, som byretten har anført, og på grund af den forløbne tid, det forsvarligt at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste som bestemt af byretten, dog således at prøvetiden regnes fra denne dom.

3 voterende finder efter voldens karakter, uanset oplysningerne om tiltaltes gode personlige forhold, ikke grundlag for at gøre nogen del af straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.
Efter stemmeligheden stadfæstes dommen, dog således at prøvetiden regnes fra denne dom.