TfK 2008 334 ØLDØ.L.D. 14. februar 2008 i anke 24. afd. S-3419-07


"Anklagemyndigheden mod T (adv. Else Præstegaard, besk.).


(Linde Jensen, C. Levy og Lone Dahl Frandsen (kst.) med domsmænd).

Københavns Byrets dom af 26. november 2007:

Sagens baggrund og parternes påstande.
Denne sag er behandlet med domsmænd.
Anklageskrift er modtaget den 30. oktober 2007.
T er tiltalt for
legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 2,
ved den 22. september 2007 kl. 06.30 i indgangen til værtshuset H, København K med stor kraft at have kastet en knust ølflaske direkte i hovedet på dørmand A, som pådrog sig en flænge i panden og på næsen.
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.
Tiltalte har nægtet sig skyldig.
A har påstået, at tiltalte skal betale 1.295 kr. i erstatning, fordi hans briller blev beskadiget ved episoden.
Tiltalte har bestridt erstatningspligten. Tiltalte har godkendt erstatningskravets størrelse.
Forklaringer.
Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne A og B.
Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring:
»... at han omkring det tidspunkt, der er nævnt i anklageskriftet, ville ind på H sammen med 4-5 andre. De havde været i byen, og tiltalte havde drukket ca. 10 fadøl. Tiltalte følte sig beruset. De skulle visiteres for at komme ind. Dørmanden spurgte også, hvor gamle de var. Én i selskabet sagde for sjov, at han var tolv år. I virkeligheden var de allesammen 25-26 år. Selv om de sagde, at bemærkningen var sagt for sjov, kunne de ikke komme ind på H. På vej væk derfra tog tiltalte en fyldt affaldssæk, der lå i en bunke på stedet. Tiltalte kastede denne affaldspose over skulderen uden at tænke nærmere over, om den kunne ramme nogen. På Kongens Nytorv fik dørmanden fra H fat på tiltalte. Først da gik det op for tiltalte, at dørmanden var blevet ramt af noget i hovedet. Dørmanden blødte fra kinden. Tiltalte gik ud fra, at dørmanden var blevet ramt af affaldsposen. Foreholdt dørmandens forklaring til politiet om, at først en affaldspose og derefter en flaske var blevet kastet efter dørmanden, har tiltalte forklaret, at han ikke kan genkende denne udlægning af episoden. Tiltalte har ikke kastet en flaske efter dørmanden.«
A har til retsbogen afgivet følgende forklaring:
»... at han omkring det tidspunkt, der er nævnt i anklageskriftet, var på arbejde som dørmand i H. Vidnet var ædru. Vidnets kollega stod i døren. Vidnet var indenfor. Tiltalte ankom sammen med to venner. Én i tiltaltes selskab ville ikke vise ID-kort. Vidnet kunne høre, at situationen udviklede sig, og gik ud til kollegaen. Tiltaltes selskab stod for tæt på kollegaen. Vidnet trådte imellem og sagde til de pågældende, at de ikke kunne komme ind. Én fra selskabet kaldte nu vidnet og kollegaen for idioter. Vidnet bad derfor de pågældende om at forlade stedet. Én fra gruppen trådte et skridt frem mod vidnet. Vidnet skubbede den pågældende væk. For at provokere lænede den pågældende sig bagover mod nogle stole, der stod opstablet. Vidnet tog fat i den pågældende, der slog vidnet på halsen. De tre trak nu over mod nogle affaldssække. Tiltalte og en af dennes venner tog nu hver en affaldssæk og kastede den i retning af vidnet. Vidnet og kollegaen gik over til de tre og sagde, at de skulle forlade stedet. Tiltalte samlede nu en ølflaske, der var hel, op og kastede den i retning af vidnet. Den landede ved siden af vidnet. Tiltalte tog nu endnu en flaske og slog bunden af denne. Tiltalte kastede den pågældende flaske efter vidnet, der blev ramt på næsen. Heldigvis tog vidnets briller af for slaget. Vidnet vil tro, at afstanden mellem vidnet og tiltalte var ca. 5-6 meter, da tiltalte kastede flasken. Vidnet kan ikke have forvekslet tiltalte med en af de andre fra selskabet.«
B har til retsbogen afgivet følgende forklaring:
»... at han omkring det tidspunkt, der er nævnt i anklageskriftet, var på arbejde som dørmand på H. Vidnet stod i døren. A var indenfor. En gruppe på tre personer ville ind på H. Vidnet vurderede, at en af de pågældende var på grænsen til at være mindreårig, og de pågældende havde fået for meget at drikke. Vidnet bad derfor om at se ID-kort. Én fra gruppen ville ikke vise ID-kort, og gruppen fremkom med ukvemsord mod vidnet. Vidnet bad dem derfor om at flytte sig væk fra døren. Én fra gruppen lænede sig op ad nogle opstablede stole. A kom nu ud, fordi han fornemmede, at vidnet havde problemer. A gik over til ham, der stod ved stolene, og sagde, at han skulle forlade stedet. Den pågældende slog ud efter A og ramte ham på halsen eller i hovedet. A skubbede den pågældende væk. Vidnet og A gik helt ud til kanten af H's bevillingsområde midt i gaden. Gruppen på tre personer stod nu ved en bunke med fyldte affaldssække. De tog nu to affaldssække og kastede dem mod vidnet og A. Vidnet og A småløb hen mod dem, og gruppen trak 10-15 meter længere væk. Vidnet hørte nu noget klirre, og så da en flaske ramme fortovet foran vidnet og A. Straks efter så vidnet én fra gruppen tage yderligere en flaske, som den pågældende slog mod en betonplade. Formentlig gik bunden eller noget af flasken derved af. Den pågældende kastede nu flasken. Vidnet kunne se, at A blødte fra ansigtet. Den, der havde kastet flasken, stod lidt væk fra de andre. De tre stak af i retning mod Kongens Nytorv. De tre delte sig, og vidnet kunne se, at A forfulgte gerningsmanden. Lidt senere fik vidnet kontakt med politiet, der kom kørende. Vidnet så derefter A have fat i den person, der havde kastet flasken. Vidnet husker ikke, hvad vidnet forklarede om flasken til politiet.
Foreholdt af, at det ikke fremgår af politirapporten, hvor vidnet har afgivet forklaring den 22. september 2007, at flasken, som A blev ramt af, skulle være blevet slået i stykker før kastet, har vidnet forklaret, at han så den pågældende slå flasken mod noget før kastet.«
Oplysningerne i sagen.
Der er under sagen dokumenteret politiattest af 3. oktober 2007 fra A's henvendelse på skadestuen den 22. september 2007, hvoraf blandt andet fremgår, at han havde pådraget sig en 4 cm stor hudafskrabning i pandens venstre side og et halvmåneformet, ca. 0,5 cm langt, sår på næseryggen.
Personlige oplysninger.
Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende tiltalte, hvoraf det blandt andet fremgår, at tiltalte er egnet til at modtage en betinget dom, herunder eventuelt med vilkår om samfundstjeneste, samt vilkår om, at tiltalte efter tilsynsmyndighedens nærmere bestemmelse skal undergive sig behandling mod misbrug af alkohol.
Rettens begrundelse og afgørelse.
Efter A's forklaring lægger retten til grund, at tiltalte kastede en flaske mod A fra en afstand af 5-6 meter. A pådrog sig derved en hudafskrabning i panden og en flænge på næsen.
Under hensyn til oplysningerne om den forholdsvis begrænsede skade må retten lægge til grund, at flasken ikke var knust, da tiltalte kastede den, men at flasken knustes, da den ramte A i hovedet.
Efter det, som A har forklaret om afstanden mellem ham og tiltalte, finder retten, at det må lægges til grund, at tiltalte havde det nødvendige forsæt til at ramme A i hovedet.

I dette omfang findes tiltalte skyldig i overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 2.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder, jf. straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 2.
Efter karakteren af forholdet, hvor tiltalte er kendt skyldig i vold efter straffelovens § 245, stk. 1, over for en person, der må anses for omfattet af beskyttelsen i § 247, stk. 2, finder retten ikke grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Påstanden om erstatning tages efter retsformandens bestemmelse til følge som nedenfor bestemt.

Østre Landsrets dom:

Københavns Byrets dom af 26. november 2007 (- - -) er anket af T med påstand om formildelse, herunder at forholdet henføres under straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 2, og således, at en frihedsstraf gøres betinget eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har endeligt påstået stadfæstelse.

Af Kriminalforsorgens personundersøgelse af 22. november 2007 fremgår om tiltalte konkluderende bl.a.:
»Såfremt retten finder, at den verserende sag kan afgøres med en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, skønnes T egnet til at modtage en sådan afgørelse, hvortil det skal anbefales, at der knyttes vilkår om 1 års tilsyn af Kriminalforsorgen. Det skal endvidere anbefales, at T - efter tilsynsmyndighedens nærmere bestemmelse - skal undergive sig behandling mod misbrug af alkohol.«

Der har for landsretten vedrørende tiltalte været fremlagt en erklæring af 30. januar 2008 fra autoriseret psykolog Charlotte Whitta-Jacobsen. I erklæringen anføres blandt andet:
»I psykoterapien, som T selv har opsøgt og egenhændigt betaler, har T stabilt 1 gang ugentligt, arbejdet med sig selv. Han er motiveret og jeg skønner at han har stort udbytte af denne form for behandling. En vigtig forudsætning for at behandlingen fungerer er stabile rammer omkring T. Disse findes på nuværende tidspunkt.
Jeg har tidligere arbejdet med både unge med misbrugsvanskeligheder i Kirkens Korshærs Ungdomscenter, og personlighedsundersøgt unge med adfærdsproblemer i Københavns Kommune. Jeg finder ikke problemer hos T med ligegyldighed overfor andres følelser, manglende respekt eller ansvarsfølelse. Han magter at have langvarige og stabile venskabsrelationer til andre. Og i hans øvrige liv ex. som kontrollør i DSB har han ikke problemer med lav frustrationstolerance eller aggressionstærskel.
Det er mit håb, at T kan få mulighed for at fortsætte den positive udvikling, han siden han i efteråret begyndte i terapi er kommet ind i. Det er min vurdering, at bliver T revet ud af denne ramme han har skabt, en ramme som er forudsætningen for tryghed og dermed udvikling i hans liv, vil det skade hans mulighed for at arbejde med de vanskeligheder han har.
Skulle det komme på tale at drøfte alternativ afsoning bør der tages hensyn til hans store behov, motivation og egnethed til psykoterapeutisk behandling, ...«

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret blandt andet, at han stadig er ansat i DSB. Han følger fortsat psykologbehandlingen med godt resultat. Han har betalt erstatning til forurettede.
Landsrettens begrundelse og resultat

Det må efter byrettens bevisresultat lægges til grund, at tiltalte i en afstand af 5-6 meter kastede en flaske mod A med forsæt til at ramme denne i hovedet, hvilket skete med den følge, at A pådrog sig en hudafskrabning i panden og en flænge på næsen.

Det tiltrædes, at denne vold må anses som et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1. Det tiltrædes endvidere, at forholdet tillige er omfattet af straffelovens § 247, stk. 2, hvilket forsvareren heller ikke har bestridt.

Straffen på fængsel i 3 måneder findes passende udmålt.

Fire voterende finder - uanset voldsforholdets karakter - særligt under hensyn til tiltaltes gode personlige forhold samt at han siden efteråret 2007 ugentligt har undergivet sig psykologbehandling, at straffen undtagelsesvis kan gøres betinget efter straffelovens § 62 med vilkår om samfundstjeneste og om alkoholistbehandling, som nedenfor bestemt.

To voterende finder efter voldens grovhed og karakter ikke, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at straffen helt undtagelsesvis kan gøres betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.
Der afsiges herom dom efter stemmeflertallet.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Thi kendes for ret:


Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes med den ændring, at fuldbyrdelsen af den idømte straf på fængsel i 3 måneder udsættes og bortfalder efter forløbet af en prøvetid på 2 år fra landsrettens dom på betingelse af,
at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold,
at tiltalte i 1 år fra denne dom undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen,
at tiltalte efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse udfører ulønnet samfundstjeneste i 80 timer inden for en længstetid på 1 år fra denne dom, og
at tiltalte, såfremt Kriminalforsorgen finder det påkrævet, underkaster sig en lægeligt ledet behandling imod misbrug af alkohol efter Kriminalforsorgens bestemmelse.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten."