"TfK 2009 149 ØLD


Ø.L.D. 27. november 2008 i anke 12. afd. S-2502-08"Anklagemyndigheden mod T (adv. Henrik Perregaard, besk.).


(Lodberg, Sanne Kolmos og Inge Neergaard Jessen med domsmænd).

Frederiksberg Rets dom af 22. august 2008:

Sagens baggrund og parternes påstande.

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 831.
Retsmødebegæring er modtaget den 11. juni 2008.

T er tiltalt for overtrædelse af
1. straffelovens § 124, stk. 1,
ved aftenen før den 11. juli 2006 at være undveget fra Kriminalforsorgens Pension Lysholmgaard, Stavnsbjergvej 11, 2650 Hvidovre, hvor han afsonede en dom af 1 år og 3 måneders fængsel.

2. legemsangreb af særlig farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1,
ved tidligere dømt for en forbrydelse, der har været forbundet med forsætlig vold, i begyndelsen af august 2006 i lejligheden - - -, 2500 Valby, i forening med S, hvis sag behandles særskilt, at have udsat forurettede A for mishandling, idet S bandt en snor eller lignende stramt om forurettedes højre tommelfinger for at standse blodtilførelsen til fingeren og derefter skar rundt om fingeren med en kniv, hvorefter T efter tilskyndelse fra S huggede fingeren af forurettede med en økse og spiste en del af den afhuggede finger, hvorefter S forsøgte at sy såret sammen med nål og tråd. Derefter brændte S forurettedes sår med en lighter.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

A har påstået, at tiltalte og S solidum skal betale 425.550 kr. i erstatning med tillæg af renter fra den 7. september 2007. Beløbet er opgjort således:
Svie og smerte 61.000 kr.
Méngodtgørelse (tommelfinger) 209.700 kr.
Méngodtgørelse
(post traumatisk stressyndrom) 104.850 kr.
Tortgodtgørelse 50.000 kr.
I alt 425.550 kr.


Erstatningsopgørelsen er ikke endelig for så vidt angår méngodtgørelse og svie og smerte.
Tiltalte har anerkendt erstatningspligten. Tiltalte har ikke godkendt erstatningskravets størrelse.
Oplysningerne i sagen.
Der er afgivet forklaring af tiltalte. Denne forklaring fremgår af retsbogen.

For så vidt angår forhold 1 fremgår det af anmeldelsesrapport af 11. juli 2006, at Pension Lysholmgård anmeldte, at tiltalte var undveget fra institutionen. Endvidere fremgår det af anmeldelsesrapport af 5. august 2006, at tiltalte kontaktede politiet for at melde sig selv.

For så vidt angår forhold 2 er der under sagen dokumenteret skadejournal af 6. september 2006 fra Hvidovre Hospital. Heraf fremgår blandt andet følgende:
»OBJEKTIVT:
Upåvirket.
Tp.: 37,8
Hø. 1, finger: Ses amputeret lige over MCP-leddet. Der ses granulationsvæv, ingen tegn til infektion.
Pt. ses af mellemvagt BH, som ikke finder indikation for revision.
rp. rtg. af hø. hånd og finger, obs. knoglestatus
LC/at kl. 19.54
Rtg. viser ingen tegn til ostit og ingen tegn til at knoglekonfigurationen skulle hæmme sårhelingen«
Der er under sagen dokumenteret politiattest af 21. november 2007 fra A's henvendelse på skadestuen den 6. september 2006, hvoraf blandt andet fremgår, at hun amputerede tommelfingeren, at amputationen var sket 3 måneder forinden, og at hun ville få varigt mén med nedsat arbejdsevne.
Det fremgår af overlæge dr. med. Bjarne Alsbjørns udtalelse af 2. juni 2008 bl.a., at den afhuggede tommelfinger næppe kan erstattes med protese, og at højre hånds funktion således er reduceret.
Personlige oplysninger.

Der er den 6. marts 2008 af Kriminalforsorgen i medfør af retsplejelovens § 808 foretaget en personundersøgelse vedrørende tiltalte. Af undersøgelsen fremgår det bl.a., at der er tale om en normaltbegavet/velbegavet ung mand, som har haft en noget turbulent opvækst og tidlig kriminel debut.

Hvidovre Kommune har i et brev af 5. august 2008 om tiltaltes personlige forhold anført bl.a., at tiltalte er kommet ind på rette spor, og at han har vist sig som en pligtopfyldende og ansvarsbevidst ung mand.
Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at den tidligere straf er udstået, og at han i dag har en kæreste.

Tiltalte er tidligere straffet, senest

ved Retten i Roskildes dom af 25. august 2005 efter straffelovens § 123, § 285, stk. 1, jf. § 276 og § 288, stk. 1, nr. 1 til fængsel i 1 år og 6 måneder, heraf 15 måneder betinget med en prøvetid i 3 år.

Ved Retten i Roskildes dom af 2. februar 2006 blev det bestemt, at straffen på 15 måneder, som tiltalte blev idømt ved den betingede del af dommen af 25. august 2005, skal fuldbyrdes.

Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet fra den 20. til den 27. november 2007.
Rettens begrundelse og afgørelse.
Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Ved fastsættelsen af straffen har retten i skærpende retning navnlig lagt vægt på, at A har fået varigt mén med en afhugget tommelfinger, jf. straffelovens § 245, stk. 1, 2. punktum. Endvidere har retten i skærpende retning lagt vægt på, at tiltalte tidligere er dømt for en forbrydelse, der har været forbundet med forsætlig vold, jf. straffelovens § 247, stk. 1, og at gerningen i forhold 2 blev udført af tiltalte og S i forening, jf. straffelovens § 81, nr. 1.
I formildende retning har retten navnlig lagt vægt på, at tiltalte efter det oplyste af S med anvendelse af vold var blevet truet til at hugge fingeren af A. Gerningen var således begået som følge af tvang, jf. straffelovens § 82, nr. 6. Endvidere har retten i formildende retning lagt vægt på tiltaltes unge alder på gerningstidspunkterne, og at tiltalte i dag har gode personlige forhold, jf. straffelovens § 80, stk. 1.
Straffen fastsættes efter straffelovens § 124, stk. 1, og § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, til fængsel i 1 år og 6 måneder.
Efter omstændighederne i forbindelse med voldsudøvelsen finder retten, at A har krav på tortgodtgørelse. Idet godtgørelsen passende findes at kunne fastsættes til 50.000 kr., tages den fremsatte påstand til følge.
Da de øvrige erstatningskrav ikke er endelig fastsatte, og der dermed foreligger ufuldstændige oplysninger, tages de øvrige erstatningskrav ikke under påkendelse, jf. retsplejelovens § 992, stk. 1.
Oplysningerne om krav på rente af tortgodtgørelsen er ufuldstændige og tages derfor ikke til følge, jf. retsplejelovens § 992, stk. 1.

Østre Landsrets dom:

Frederiksberg Rets dom af 22. august 2008 (- - -) er anket af T med påstand om strafbortfald, subsidiært formildelse.
Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.
Den for A beskikkede bistandsadvokat, advokat Henrik Stagetorn, har i et brev af 21. november 2008 gentaget sin erstatningspåstand for byretten.
Tiltalte har ikke haft bemærkninger til den ved byretten fastsatte torterstatning på 50.000 kr.
Der er for landsretten dokumenteret uddrag af personundersøgelseserklæring vedrørende tiltalte af 28. november 2007 fra Retspatologisk afdeling. Af erklæringen fremgår bl.a., at det ved en undersøgelse af den pågældende den 22. november 2007 blev fundet adskillige tegn på vold i form af talrige ar, forskellige steder i hovedet, på kroppen og lemmerne. Samtlige ar kan meget vel være følger af vold opstået som af tiltalte angivet, dvs. bl.a. ved slag med metalrør, brænding med lighter, skud med luftbøsse, stik m.v. med kniv og brænding med glødende kul.
Der er fremlagt en psykologisk vurdering af tiltalte udarbejdet af cand. psych. Henrik Tranberg. Erklæringen er dateret 5. november 2008.
Under sagen er dokumenteret uddrag af Frederiksberg Rets dom af 23. oktober 2008 vedrørende S, hvorved den pågældende bl.a. er dømt for vold efter straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, begået mod tiltalte T. Dommen er af den tiltalte anket til landsretten.
Tiltalte har i landsretten om sine personlige forhold forklaret, at han fortsat bor alene i Hvidovre og har samme kæreste. Han arbejder stadigvæk på lageret i Glostrup, hvor han hver 14. dag får udbetalt ca. 4.500 kr. efter skat. Han har ikke tabt interessen for snedkerfaget, men søger nu at komme ind som konstabelelev. For 8 dage siden var han på session. Han trak frinummer, men han har meldt sig frivilligt og forventer at påbegynde konstabel uddannelsen i juni eller juli 2009. Det har hjulpet ham meget, at han nu er i psykologbehandling. Han får af og til besøg af sin mor.

Landsrettens begrundelse og resultat


Landsretten finder ikke, at der foreligger sådanne særlige formildende omstændigheder, at der er grundlag for at lade straffen bortfalde i medfør af straffelovens § 83.
Straffen findes passende udmålt.

2 voterende finder, at der foreligger sådanne ekstraordinære omstændigheder, at der undtagelsesvis er grundlag for at gøre hele straffen betinget. Disse voterende har herved lagt vægt på, at tiltalte af S er blevet udsat for grov vold over en temmelig lang periode under »slavelignende omstændigheder«, og at den vold, som tiltalte har udøvet over for A, skal ses i lyset heraf. Det er endvidere tillagt betydning, at voldsudøvelsen er en enkeltstående begivenhed, og at tiltalte på gerningstidspunktet var 16 år og efter det oplyste nu har fået gode personlige forhold.

4 voterende tiltræder af de grunde, som mindretallet har anført, at oplysningerne i sagen taler for anvendelse af betinget dom. Under hensyn til den særdeles grove vold, som tiltalte har udøvet, finder disse voterende imidlertid ikke, at hele straffen kan gøres betinget. Disse dommere stemmer derfor for at idømme tiltalte en kombinationsdom, jf. straffelovens § 58, således at 1 år og 3 måneder af straffen på fængsel i 1 år og 6 måneder gøres betinget på vilkår som nedenfor bestemt.
Der afsiges dom efter stemmeflertallet.
Som anført nedenfor tiltræder de juridiske dommere det i dommen anførte vedrørende erstatningskravet fra A.

Thi kendes for ret:


Tiltalte T straffes med fængsel i 1 år og 6 måneder.
Fuldbyrdelsen af 1 år og 3 måneder af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år fra denne dom på betingelse af,
at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden, og
at tiltalte i 1 år undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen.
 
Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Tiltalte skal endvidere inden 14 dage in solidum med S til A betale 50.000 kr. med rente fra den 7. september 2008, til betaling sker."