TfK 2009.95 ØLD


Ø.L.D. 5. november 2008 i anke 20. afd. S-2290-08


 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Kaj Høj, besk.).


(Ulla Staal, Michael Dorn og Esben Skjernov (kst.) med domsmænd).

Hillerød Rets dom af 23. juli 2008:

Sagens baggrund og parternes påstande.
Denne sag er behandlet med domsmænd.
Anklageskrift er modtaget den 25. juni 2008.

T er tiltalt for

overtrædelse af straffelovens § 244, ved den 14. juni 2008 ca. kl. 21.30 at have tiltvunget sig adgang til adressen - - -, hvorefter tiltalte slog A flere gange i hovedet med knyttet hånd, ligesom tiltalte skubbede A omkuld, alt hvorved A pådrog sig en større flænge i panden med syning til følge.
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget fængselsstraf.
Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom.
Forklaringer.

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne A, B og politiassistent C.
- - -

Oplysningerne i sagen.

Der er under sagen dokumenteret politiattest af 24. juni 2008 fra A's henvendelse på Frederikssund skadestue den 14. juni 2008 kl. 23.40, hvoraf blandt andet fremgår, at der ved undersøgelsen blev fundet følgende objektive fund:
»... Det objektive fund:
Kraniet: 5 cm langt sår/flænge midt i panden.
Rent snit.
Dybde: helt ned til kranieknoglen. ...«
Ingen mistanke om brud på kranieknoglen.
Endvidere fremgår det, at såret blev syet med 8 sting, samt at A ikke skønnes at ville få forbigående eller varige mén eller arbejdsudygtighed.
Personlige oplysninger.
Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han har forlænget Q-T, hvilket har medført jævnlige hospitalsbesøg samt medicinsk behandling. Herudover har han forhøjet blodtryk og diabetes 2. Han modtager efterløn.
Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse.

Der var enighed om, at det efter de afgivne forklaringer og de lægelige oplysninger ikke kan anses for bevist, at tiltalte har slået forurettede med knyttet hånd i hovedet.

To voterende ville frifinde tiltalte, idet det ikke fandtes godtgjort, at der var udøvet et legemsangreb omfattet af straffelovens § 244 . Der blev herved lagt vægt på det oplyste om forurettedes tilstand, samt at det ud fra de modstridende forklaringer ikke kunne anses for godtgjort, at der var udøvet et skub af en sådan styrke, at det måtte anses for omfattet af straffelovens § 244 .

En voterende ville domfælde tiltalte, idet det ud fra forurettedes forklaring, der forekommer troværdig, og det forhold, at han faldt omkuld, må anses for tilstrækkeligt godtgjort, at tiltalte har givet forurettede et skub af en sådan styrke, at det må anses for et legemsangreb omfattet af straffelovens § 244 .
Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

Østre Landsrets dom:

Hillerød Rets dom af 23. juli 2008 (- - -) er anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet.
Tiltalte har påstået stadfæstelse.
Der er i landsretten afgivet forklaring af tiltalte og vidnet B, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten.
De i byretten af vidnerne A og politiassistent C afgivne forklaringer er dokumenteret.

Landsrettens begrundelse og resultat


Efter bevisførelsen for landsretten, herunder A's og B's vidneforklaringer og til dels tiltaltes forklaring samt de lægelige oplysninger, finder fire af rettens medlemmer det godtgjort, at tiltalte uberettiget skaffede sig adgang til A's lejlighed og her tildelte A et skub , hvorved han faldt omkuld og slog hovedet mod en højttaler med en syningskrævende flænge i panden til følge. Disse medlemmer finder, at tiltalte i det anførte omfang er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 244, men at tiltalte i mangel af tilstrækkeligt bevis for yderligere vold i øvrigt skal frifindes.

To af rettens medlemmer finder af de af byrettens flertal anførte grunde, at det ikke med den til domfældelse i en straffesag fornødne sikkerhed er godtgjort, at tiltalte skubbede A med en sådan styrke, at forholdet er omfattet af straffelovens § 244. Herefter, og da disse medlemmer som flertallet heller ikke finder det godtgjort, at tiltalte tildelte A slag i hovedet, stemmer disse medlemmer for i det hele at frifinde tiltalte.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 244 til fængsel i 14 dage.