TfK 2010.496 ØLD
 

  Ø.L.D. 25. februar 2010 i anke 20. afd. S-3133-09

(Michael Dorn, Karsten Bo Knudsen, Kåre Mønsted (kst.) med domsmænd).
Anklagemyndigheden mod T (adv. Finn Roger Nielsen, Kbh., besk.).


Frederiksberg Rets dom 22. oktober 2009.

Sagens baggrund og parternes påstande.

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 10. november 2008.

T er tiltalt for
1.
overtrædelse af straffelovens § 244,
ved den 19. oktober 2008 ca. kl. 02.00 ud for Frederikssundsvej 115, København NV, at have tildelt F et spark på højre side af overkroppen.
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.
Tiltalte har nægtet sig skyldig og nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om strafbortfald.

Forklaringer.

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnet F.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

». . . Tiltalte som nægtede sig skyldig og som subsidiært påstod straffrihed efter straffelovens § 13, mere subsidiært efter straffelovens § 248 strafbortfald, forklarede nærmere, at han den 19. oktober havde været i København, og han havde drukket. Han var der for at tale med sin tidligere hustru H. Hun ville ikke åbne døren. Tiltalte skreg på hende. Tiltalte kan ikke huske, om han ved den lejlighed har kastet med sten.

Grunden til at han ikke kan huske var netop fordi, at han havde drukket, men det er rigtigt, at han har kastet med sten et par gange på lejligheden.

Da hun ikke ville lukke op, gik han ned til busstoppestedet og var på vej op i bussen og havde en flaske øl i hånden. Så kom F og tog fat i tiltalte, så han ikke kunne komme op i bussen. Tiltalte ved ikke, om F var påvirket af noget, men han ved, at han både drikker og ryger noget hash. F løftede sin højre hånd, som om han havde noget i hånden. Så tog tiltalte fat i ham, og de endte nede på gaden. F tog nu fat om tiltaltes ben med hænderne, idet F var faldet. For at komme fri sparkede tiltalte mod F. Tiltalte ved ikke, hvor han ramte F. Som sagt lå F ned, da tiltalte sparkede. Tiltalte ved ikke, om det blot var tiltaltes skub, der gjorde, at F faldt. F sagde ikke noget til tiltalte. Tiltalte ville blot gerne væk fra F, fordi han tidligere havde sagt noget om at dræbe tiltalte.

Som nævnt ville tiltalte blot tale med H, som han havde været gift med fra februar 2007, hvor de blev gift i Beirut.

Tiltalte vidste, at hun var hjemme på det tidspunkt. Tiltalte boede ikke på adressen på det tidspunkt, men var flyttet ca. en måned tidligere. Tiltalte fik først i statsforvaltningen den 14. oktober 2008 at vide, at hun havde haft seksuelt samkvem med F. Da han og H gik fra statsforvaltningen, gik hun sammen F. På et tidspunkt gik de ved siden af hinanden, altså tiltalte, F og H. De talte lavt til hinanden, men F sagde på engelsk til tiltalte, at hvis han så tiltalte igen i området, ville han dræbe tiltalte. Tiltalte lod som om han optog det på sin mobiltelefon.

Tiltalte sendte en sms til H om, at han havde optaget samtalen. Endvidere anmeldte han det til politiet, men politiet sagde til ham, at de ikke kunne gøre noget, fordi han ikke boede på adressen længere.

Tiltalte oplyser nærmere om F, at han kendte ham godt, da han boede sammen med H. De boede i samme opgang. Han og F var sammen næsten hver dag, og han fortalte diverse historier.
Tiltalte kom til Danmark i april 2007 . . .«

Vidnet F har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

». . . at han bor på 4. sal og H bor på 1. sal. Tiltalte smed en sten den 19. oktober ca. kl. 2.00 om natten, og det var for 8. gang på H's vindue. Det gik i stykker. Det kunne vidnet høre. Han kunne kigge ud fra sin altan, og så at det var tiltalte. Vidnet gik nu ned på strømpesokker ad trappen eller rettere løb ned ad trappen, for at få fat i tiltalte. Vidnet har dårligt ben på grund af diskusprolaps. Det ved tiltalte godt. Tiltalte løb hen mod bussen og var faktisk på vej ind i bussen, som netop kom forbi, da vidnet fik fat i hans lomme så tiltalte ikke kunne komme ind i bussen. Bussen lukkede nu døren. Så gav tiltalte et skub, så vidnet faldt ned på fortovet. Vidnet havde stadig fat i tiltaltes lomme for at forhindre, at han løb afsted. Det foregik ved, at vidnet satte sine ben op i skridtet på tiltalte, og så trak han til, mens vidnet lå ned.

Tiltalte havde i forvejen sparket ud efter vidnet, men ikke særligt hårdt, og det var baggrunden for, at vidnet satte sit ben op i skridtet på tiltalte og trak til. Vidnet blev ramt i siden i området mellem hoften og armhulen. - - -. Vidnet forsøgte fortsat at holde fat i tiltalte, men det endte med, at han løb væk.

Vidnet oplyser, at han sagde følgende til tiltalte, idet han greb fat i tiltalte i bussen: »T, nu stopper du«, samtidig med, at vidnet havde sin arm oppe med en finger i vejret. Vidnet slog ikke ud efter tiltalte.
Vidnet har som sådan ikke tidligere haft kontroverser med tiltalte. De har set meget til hinanden, da tiltalte boede sammen med H. Vidnet er enig i, at han har haft seksuelt samkvem med H. Da tiltalte og H var på statsforvaltningen den 14. oktober 2008, var vidnet med,  men han måtte ikke udtale sig i statsforvaltningen. Diskussionen drejede sig om penge og alt muligt andet. Efterfølgende nede på gaden begyndte tiltalte at svine vidnets mor til, og vidnet sagde til ham, at »det skal du ikke prøve på, der overskrider du min grænse«. Tiltalte og H stod og råbte og skreg. Vidnet har ikke truet tiltalte med at dræbe ham.

Grunden til, at vidnet blev ved med at tage fat i tiltalte var, at vidnet mente, at de skulle over til politiet, og at vidnet altså havde foretaget en civil anholdelse . . .«

Advokat Anne Birgitte Lett, som var mødt som bistandsadvokat, oplyser, at vidnet ikke har noget erstatningskrav og har ikke nogen retshjælpsdækning.

Anklageren oplyser, at vidnet - - - ikke kommer i dag.
Såvel anklager som forsvarer er enige i, at vidnet frafaldes.

Personlige oplysninger.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er etnisk libaneser. Han søger opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag, idet han har fået afslag på asyl.

Rettens begrundelse og afgørelse:


forhold 1
Ved bevisførelsen lægger retten til grund, at tiltalte forsætligt har sparket forurettede én gang, der ramte forurettede på højre side af kroppen.
Retten finder ikke grundlag for at anse tiltalte for straffri efter nødværgereglerne, jf. straffelovens § 13, eller grundlag for strafbortfald efter straffelovens § 248.
Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. straffelovens § 244.
Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.
Retten har herved lagt vægt på, at forurettede har grebet fat i tiltalte for at søge at foretage en civil anholdelse af tiltalte efter rudeknuseri, og at tiltaltes spark er en reaktion herpå.

Thi kendes for ret:

Tiltalte, T, skal straffes med fængsel i 40 dage.
Fuldbyrdelsen af fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år, på betingelse af
at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden
Prøvetid regnes fra endelig dom.
Tiltalte skal delvist betale sagens omkostninger.

Østre Landsrets dom.

Frederiksberg Rets dom af 22. oktober 2009 er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært strafbortfald og mere subsidiært formildelse.
Anklagemyndigheden har endeligt påstået stadfæstelse.
Tiltalte har ikke givet møde for landsretten, men har givet skriftligt samtykke til, at sagen gennemføres uden hans tilstedeværelse.
Tiltalte er i tre tilfælde i perioden 24. september 2009 til 8. oktober 2009 idømt bødestraffe for tyveri mv.
De i byretten af tiltalte og vidnet F afgivne forklaringer er dokumenteret.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Det findes ikke godtgjort, at betingelserne for, at F kunne foretage en civil anholdelse af tiltalte efter retsplejelovens § 755, stk. 2, har været til stede.

Herefter, og da landsretten lægger til grund, at tiltalte alene har sparket ud efter F uden synlig skade til følge for at komme fri af dennes uberettigede fastholdelse af tiltalte, findes tiltalte ikke over for F at have gjort sig skyldig i en voldsudøvelse omfattet af straffelovens § 244.
Som følge heraf frifindes tiltalte.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at han frifindes.
Statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter.