Byrettens dom


Retten i ÅrhusD O M

afsagt den 21. januar 2008 af Retten i Århus, 12. afdeling, i sag

SS 12-5009/2007
Anklagemyndigheden mod
T
født XX 1976

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 2. november 2007.

T er tiltalt for overtrædelse af

1
Straffelovens § 245, stk. 1 - mishandling samt vold af særlig rå, brutal og farlig karakter, ved i perioden fra slutningen af oktober 2006 til den 27. juni 2007 på bopælen --gade, Århus, i adskillige tilfælde at have pisket sin søn A, født --- 1994, med en el-ledning på kroppen samt slået ham flere gange i ansigtet med knyttet hånd, ligesom han flere gange tog kvælertag på ham og trådte ham på halsen samt tvang sin søn B, født --- 1996, til at piske A på kroppen med el-ledningen.

2
Straffelovens § 245, stk. 1 - mishandling samt vold af særlig rå og brutal karakter, ved samme tid og sted som i forhold 1 beskrevet, i adskillige tilfælde at have pisket sin søn B, født --- 1996, med en el-ledning i ansigtet og på kroppen samt slået ham flere gange i hovedet, ligesom han tvang sin søn A, født --- 1994, til at piske B på kroppen med ledningen.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget frihedsstraf og om udvisning, subsidiært betinget udvisning.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Bevisførelse udeladt ---------

Rettens bemærkninger:

Tiltaltes delvise erkendelse og henvisning til, at børnene sikkert taler sandt om forhold, som han ikke selv husker, findes at kunne lægges til grund.

De af børnene afgivne videoforklaringer er på væsentlige punkter samstemmende og forekommer troværdige.

De lægelige oplysninger i sagen og de optagne fotos beskriver mange slag med el-ledning og andre former for slag, herunder til dels af ældre dato.

Efter denne bevisførelse findes det godtgjort, at tiltalte i hvert fald november 2006 ved flere lejligheder har udøvet vold mod sine to drenge, i det væsentlige som beskrevet i anklageskriftet, herunder således, at drengene blev tvunget til at slå hinanden med el-ledningen.

Retten finder dog ikke rimeligt sikkert belæg for egentlige knytnæveslag eller kvælertag, men for flere tilfælde af halsgreb. Det findes godtgjort, at tiltalte ved en enkelt lejlighed har trådt A på halsen med blandt andet den følge, at en fortand blev løs. Det slag, der ramte B i ansigtet og efterlod sig synlige spor her, findes at have været en uagtsom følge af volden.

Straffen fastsættes til fængsel i 8 måneder, jf. straffelovens § 245, stk. 1.

Retten har herved lagt til grund, at voldsudøvelsen ikke har haft karakter af mishandling eller udspringer af brutalitet eller ondskabsfuldhed, men er udtryk for afmagt og et misforstået forsøg på tugt eller opdragelse.

Retten har endvidere i overvejelserne om, hvorvidt en betinget sanktion er forsvarlig og i den foreliggende særlige situation rimelig lagt vægt på, at tiltalte er ustraffet og har gode personlige forhold. Han har haft arbejde i landet og en god bolig. Der er indledt et positivt samarbejde med socialmyndigheden omkring tiltalte og børnene, der i øjeblikket er velanbragte, og tiltaltes samvær med børnene er uproblematisk.

Tiltalte er fundet omfattet af den i straffelovens § 69 beskrevne persongruppe, blandt andet som mulig følgevirkning af sin ulykkelige baggrund ved flugten fra Congo. Han har selv indledt psykiske behandlingstiltag.

Under disse omstændigheder skal straffen ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Der er ikke udarbejdet personundersøgelse, og Kriminalforsorgen har ikke været inde i sagen.

Det nedenfor beskrevne særvilkår kan således ikke umiddelbart håndhæves i offentligt regie, men er tænkt som en frivillig fortsættelse af iværksatte psykiatriske foranstaltninger.

Med hensyn til udvisningspåstanden bemærkes, at det på trods af sagens betydelige grovhed er rettens opfattelse - således som det også fremgår af domsresultatet - at relationerne mellem tiltalte og drengene bør bevares. Herefter, og med særlig vægt på hensynet til de to drenge, findes der ikke grundlag for (betinget) udvisning af tiltalte.

Efter resultatet i straffesagen tages den nedlagte erstatningspåstand til følge i medfør af erstatningsansvarslovens § 26, stk. 3, som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

T straffes med fængsel i 8 måneder.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

1) Tiltalte må ikke bgå noget strafbart i 1 år fra endelig dom.

2) Tiltalte skal indenfor prøvetiden fortsætte en frivillig iværksat psykiatrisk behandling.

Inden 14 dage skal tiltalte til A og til B ved advokat C. Meyer Petersen, betale henholdsvis 15.000 kr. og 15.000 kr., der forrentes efter erstatningsansvarslovens § 16.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Chr. Richter

/mc

s75009.dtd


Landsrettens dom


UDSKRIFT

af

DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET


_______________ 

D O M

 

afsagt den 19. maj 2008 af Vestre Landsrets 8. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Erik P. Bentzen og Jørgen Lykkegård (kst.) med domsmænd) i ankesag S-0272-08

Anklagemyndigheden
mod
T
født den XX 1976
(advokat Anders Skovholm, Århus)

Retten i Århus, 12. afdeling, har den 21. januar 2008 afsagt dom i 1. instans (SS 12-5009/2007).

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse af straffen, navnlig således at den gøres ubetinget, samt gentaget påstanden om, at tiltalte udvises af Danmark med et indrejseforbud på 5 år, subsidiært udvises betinget. Anklagemyndigheden har endvidere påstået konfiskation af en sort el-ledning.

Tiltalte T har påstået formildelse af straffen og stadfæstelse af afgørelsen om udvisning. Tiltalte har ikke protesteret mod påstanden om konfiskation af en sort el-ledning.

Forurettede A og forurettede B har påstået dommens afgørelse om godtgørelser stadfæstet.

Tiltalte har påstået frifindelse for kravene om godtgørelse, som dog kan anerkendes størrelsesmæssigt.

Der er for landsretten fremlagt en udtalelse af 21. april 2008 fra Kriminalforsorgen, Afdelingen i Østjylland, hvorefter Kriminalforsorgen kan tilslutte sig overlæge, speciallæge i psykiatri Kirsten Nitschkes konklusion om, at der til en eventuel betinget dom knyttes vilkår om psykiatrisk behandling. Kriminalforsorgen har anført, at der endvidere bør tilknyttes et vilkår om tilsyn af kriminalforsorgen.

Der er endvidere fremlagt brev af 19. maj 2008 fra Socialcenter Centrum, Børn og Ungerådgivning. Århus Kommune, med oplysning om, at der er iværksat hjælpeforanstaltninger efter servicelovens § 52 i forhold til tiltalte og A og B i form af Multisystemisk Terapi (MST). Der er i den forbindelse henvist til en udtalelse af 7. maj 2008 fra Ungdomscentret, MST-Århus.

Psykolog Berit Rostbøll har i e-mail af 16. maj 2008 oplyst, at tiltalte er i psykologisk behandling for posttraumatisk stress, og at psykologen vurderer, at prognosen for tiltalte er god, hvis han får mulighed for at normalisere sin tilværelse i forhold til arbejde, sprogundervisning, familieliv og behandling. Det er oplyst, at tiltalte arbejder seriøst og stabilt i behandlingen.

Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han går til psykologbehandling en gang om ugen. Han er indstillet på at fortsætte behandlingen, hvis han får en betinget dom med vilkår om psykologbehandling. Han arbejder fuldtid som portør på Århus Sygehus. Det går fint med arbejdet. A og B har ikke anden familie i Danmark end ham. De bor nu hos ham, og det går godt. Han modtager støtte fra kommunen en eller to gange om ugen. Drengene tager i klub efter skole. To aftener om ugen går han til sprogundervisning. Når han er til sprogundervisning, er drengene alene hjemme. Hvis han udvises til Congo, vil han ikke kunne få behandling for de psykiske problemer, som han har.

Landsrettens begrundelse og resultat:


Landsretten tiltræder, at straffen er udmålt til fængsel i 8 måneder.

Uanset forholdenes alvorlige karakter tiltræder landsretten, at straffen under hensyn til tiltaltes personlige forhold, herunder at han har psykiske traumer fra sit hjemland, og at A og B nu bor hos tiltalte, at straffen gøres betinget på vilkår, at tiltalte underkaster sig psykiatrisk behandling.

Påstanden om konfiskation af en sort el-ledning tages til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

4 voterende udtaler:

Efter en samlet vurdering tiltræder vi, at påstanden om udvisning ikke er taget til følge.

2 voterende udtaler:

Under hensyn til forholdenes alvorlige karakter stemmer vi for, at tiltalte udvises med et indrejseforbud i 5 år.

Spørgsmålet om udvisning afgøres efter stemmeflertallet.

De juridiske dommere bemærker, at der ikke er grundlag for godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1 og 3, og disse krav tages derfor ikke under påkendelse.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r    r e t:

Tiltalte T straffes med fængsel i 8 måneder, der gøres betinget, idet fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år fra denne dom på betingelse af,

at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold,

at tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af kriminalforsorgen, og

at tiltalte underkaster sig psykiatrisk behandling efter Kriminalforsorgens bestemmelse.

Hos tiltalte konfiskeres en el-ledning.

Byrettens afgørelse om sagsomkostninger stadfæstes.

Dommens bestemmelse om godtgørelse til A og B udgår.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Olav D. Larsen                      Erik P. Bentzen              Jørgen Lykkegård (kst.)


Cfr.                   -------------------------------------------


Udskriften udstedes uden betaling.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Vestre Landsret,
Viborg den 20. maj 2008

Pia Nørgaard
retssekretær