Flere gange straffet person idømt bøde for besiddelse af hash i fængsel i gentagelsestilfælde


 

I dommen UfR
2007.81V blev en person, som 7 gange tidligere var straffet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, hvoraf de 4 gange vedrørte besiddelse af hash i fængsel eller arresthus, straffet med bøde. Der var tale for domfældelse for to tilfælde af besiddelse af hash i Statsfængslet i Horsens. I det ene tilfælde var der tale om 0,18 gram hash og i det andet tilfælde 1,85 gram hash.

Landsrettens begrundelse og resultat følger umiddelbart nedenfor:

"I forarbejderne til lov nr. 445 af 9. juni 2004 om ændring af bl.a. lov om euforiserende stoffer hedder det bl.a.:

»Det forudsættes samtidig, at strafniveauet for mindre besiddelser af hash, typisk besiddelse af op til 10 gram, som udgangspunkt skal være det samme for indsatte i fængsler og arresthuse mv. som for andre personer, dvs. normalt en bødestraf.«

3 voterende udtaler:

Efter mængden af den hash, som tiltalte har besiddet, stemmer vi for at idømme tiltalte en bøde på 1.000 kr.

3 voterende udtaler:

Tiltalte er 7 gange tidligere straffet for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer, herunder 4 gange for besiddelse af hash i arrest/fængsel. Den seneste dom af 24. juni 2005 angår bl.a. 5 tilfælde af besiddelse af hash i et fængsel. Tiltalte har nu gjort sig skyldig i 2 tilfælde af besiddelse af hash i et fængsel kort tid efter den seneste dom. Under disse omstændigheder finder vi, at straffen skal fastsættes til fængsel i 7 dage.

Efter udfaldet af stemmeafgivningen straffes tiltalte med en bøde på 1.000 kr. med en forvandlingsstraf af fængsel i 6 dage."