TfK 2011.3 VLD
 

  V.L.D. 5. oktober 2010 i anke 1. afd. S-1399-10

(Torben Geneser, Lars Christensen, Stig Jørgensen (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (Adv. Michael Nylander Jensen, Svendborg).

Holstebro Rets dom 8. juni 2010, 6-870/2010.


Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 24. marts 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af

våbenlovens § 10, stk. 2, jf. § 4, stk. 1, samt våbenbekendtgørelsens § 44, stk. 4 (tidligere § 43, stk. 4), jf. § 15, stk. 1, nr. 1 (tidligere § 14, stk. 1 nr. 1), ved den 26. juni 2009 ca. kl. 22.30 på »Country Festival«, - - -, Nykøbing Mors, på offentligt tilgængeligt sted og uden anerkendelsesværdigt formål, at have båret en foldekniv med en klinge på 7,6 cm samt 2 dolke med bladlængder på henholdsvis 27 cm og 10,8 cm.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en ubetinget fængselsstraf på 7 dage.

Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af foldekniven og dolkene i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, hos tiltalte, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Tiltalte, T, har tidligere den 15. februar 2010 til retsbogen afgivet følgende forklaring:

»Sigtede forklarede, at han på det i retsmødebegæringen nævnte tidspunkt var til Country festival på den anførte adresse. Han går meget op i at klæde sig ud i det rigtige cowboyudstyr. Det var første gang, han var til den pågældende festival. Han har dog deltaget i andre festivaler rundt omkring i Danmark. For at kunne deltage i den pågældende festival, skulle man betale entré og man kunne deltage i det omfang, man ville. Han var klædt på i cowboyudstyr, blandt andet med revolverkopi og de i sigtelsen nævnte knive. Han havde på daværende tidspunkt en revolverkopi, som kunne skyde med løst krudt. Den store dolk sad i hans bælte og var fuldt synlig. Det skal nok passe, at klingen er 27 cm lang. Dolken med en bladlængde på 10,8 cm sad bag hans bæltespænde, således at skaftet var synligt. Der er tale om en håndsmedet jonglerkniv. Han bruger den blandt andet, når han optræder i et show sammen med sin svigerfar, hvor de jonglerer til musik. Kniven er ikke skarp. Den var skarp, da han købte den, men han har efterfølgende rundet æggen. Foldekniven havde han i lommen på sine chaps. Det er korrekt, at politiet på et tidspunkt kom hen til ham, og han viste dem med det samme knivene. Det er hans indtryk, at det var vagterne, der havde tilkaldt politiet. Da politiet kom, var han i festteltet, hvor det nok skal passe, at der befandt sig 7-800 personer. Han var på dette tidspunkt ved at drikke sin anden fadøl i løbet af dagen. Han mener således ikke, at han var påvirket. Der var også andre tilstede fra en klub, som han er medlem af ved »- - -«. Disse var også fuldt påklædt. Han er dog ikke klar over, om de også havde knive på sig. Da politiet kom, oplyste han, at han havde en blankvåbentilladelse, som imidlertidig lå derhjemme. Det er sigtedes opfattelse, at våbentilladelsen også omfatter de pågældende knive. Begge hans våbentilladelser er efterfølgende inddraget. Han har efterfølgende som følge af, at hans våbentilladelser er blevet inddraget, afleveret den nævnte revolverkopi til politiet.«

Tiltalte har under hovedforhandlingen forklaret, at han kan vedstå sin tidligere afgivne forklaring. Han har senere over for politiet dokumenteret, at han er i besiddelse af en blankvåbentilladelse. De pågældende knive blev alene båret til pynt, og han havde ikke tidligere været ude for, at det skulle være et problem at bære de pågældende knive, når han var ude med sin forening, der hedder »- - -«. Chaps er nogle bukseben, som spændes udenpå de almindelige bukser. Han har i ca. 12 år været medlem af den pågældende forening, og har deltaget i en 2-3 festivaler på årsbasis. Foreningens formål er at få udført nogle shows mv., hvor de enkelte medlemmer har cowboyudstyret i orden. Tiltalte foreviste en række fotos af foreningens udklædte medlemmer. Han var af den opfattelse, at blankvåbentilladelsen også gav ham ret til at bære den pågældende kniv mv. på de festivaler, han deltog i. Over halvdelen af festivaldeltagerne i Nykøbing var i et eller andet omfang iført cowboybeklædning. Der var tale om musik på stedet, ligesom der også var mulighed for at købe diverse madvarer, samt drikkevarer. En del gæster var også berusede.

A, Viborg, har som vidne forklaret, at han er formand for foreningen »- - -« og at han har kendt tiltalte i ca. 12 år. Der har for nylig været afholdt en generalforsamling. Foreningens formål er at fremme cowboy- og countrylivet i Danmark, hvor medlemmerne er iført diverse cowboyudstyr, ligesom de også er i besiddelse af løsskudsvåben. Nogle medlemmer er desuden i besiddelse af forskellige dolke og knive. Dette afhænger lidt af, hvilken rolle man spiller i foreningen. Tiltalte er således en cowboy fra prærien og er som følge heraf udstyret med både chaps og kniv. Vidnet har tidligere været ude for, at politiet konkret har forbudt foreningens medlemmer at bære kniv, og dette giver ingen problemer, idet man i så fald, lader de pågældende knive blive hjemme på bopælen.

Tiltalte har om sine personlige forhold oplyst, at han er selvstændig tømrermester. Han bor i eget hus med ægtefælle, og har i ægteskabet 4 fællesbørn, ligesom der derudover er tale om 2 bonusbørn.

Rettens begrundelse og afgørelse
Det kan efter tiltaltes egen forklaring og erkendelse samt de foreliggende oplysninger lægges til grund, at tiltalte på den omhandlede festival bar en foldekniv med en klinge på 7,6 cm og 2 dolke med bladlængder på henholdsvis 27 cm og 10,8 cm.

Tiltalte har under sagen anført, at der i sagen foreligger et anerkendelsesformål, og der som følge heraf ikke er tale om en overtrædelse af våbenlovgivningen. Tiltalte har henvist til, at han er i besiddelse af en blankvåbentilladelse, og at han er medlem af foreningen »- - -«, hvor tiltalte som en naturlig del af denne forenings aktiviteter var udstyret med flere knive under festivaldeltagelsen.

Efter en samlet bedømmelse af de nærmere omstændigheder finder retten ikke, at tiltaltes besiddelse af de pågældende knive på countryfestivalen, som er et offentligt tilgængeligt sted, havde et anerkendelsesværdigt formål i våbenlovens forstand.

Retten finder derfor, at tiltalte er skyldig i den rejste tiltale.

Det følger af våbenlovens § 10, stk. 2, at der skal idømmes tiltalte en fængelsstraf, medmindre der foreligger særlig formildende omstændigheder, hvor der kan idømmes en bødestraf.

Under hensyn til knivenes art, herunder ikke mindst dolken med en bladlængde på 27 cm, til den omstændighed, at tiltalte havde knivene på sig, samt til at tiltalte befandt sig som gæst på en festival, og at der ikke var tale om en forglemmelse fra tiltaltes side, må retten afvise, at der foreligger særlig formildende omstændigheder.

Straffen fastsættes herefter til fængsel i 7 dage, jf. våbenlovens § 10, stk. 2, jf. § 4, stk. 1, samt våbenbekendtgørelsens § 44, stk. 4 (tidligere § 43, stk. 4), jf. § 15, stk. 1, nr. 1 (tidligere § 14, stk. 1, nr. 1).

Konfiskationspåstanden tages til følge som nedenfor bestemt, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

- - - 

Vestre Landsrets dom.
Retten i Holstebro har den 8. juni 2010 afsagt dom i 1. instans (- - -).

Påstande

Tiltalte, T, har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Supplerende oplysninger

Der er for landsretten fremlagt kopi af tiltaltes ansøgning af 30. april 2004 om tilladelse til våbensamling af blankvåben. Af ansøgningen fremgår bl.a. følgende:

»Jeg skal hjælpe med at skæfte håndsmedet knive for en smed og er blevet lovet en kniv for at hjælpe«

Af en udskrift fra politiets register fremgår, at der den 4. maj 2004 blev udstedt våbentilladelse til tiltalte. Det fremgår af registret, at tilladelsen vedrørte »Blankvåben - erhverve, besidde, bære, anvende«. Tilladelsen udløb den 4. maj 2009.

Der er endvidere fremlagt en kopi af et brev »Rykker om fornyelse af våbentilladelse m.v.« af 2. juni 2009 fra Rigspolitiet til tiltalte. Af brevet fremgår, at tiltaltes våbentilladelse er udløbet, og brevet er udformet således, at der nederst på brevet er påtrykt en ansøgning om fornyelse af våbentilladelsen, som er underskrevet af tiltalte. I brevets beskrivelse af våbentilladelsen er der under våbenart anført »Blankvåben/-« med maskinskrift samt påført »knive« med håndskrift.

I den fremlagte våbentilladelse af 15. juni 2009 er under rubrikken våbenart/type anført »Blankvåben/-«. Det fremgår, at der er tale om en tilladelse »Til at erhverve, besidde, bære og anvende«. Under overskriften »Vilkår« er der i våbentilladelsen ud for »Anvendelse« anført »dekoration«.

Forklaringer

Tiltalte og vidnet A har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Der er for landsretten endvidere afgivet forklaring af politiassistent P.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han fik den store dolk, i forbindelse med at han fik udstedt våbentilladelse. Jonglerkniven har han haft i omkring 2 år, og foldekniven fik han i fødselsdagsgave for et par år siden. Det kan passe, at han søgte blankvåbentilladelse i 2004. Han skulle skæfte nogle knive for en våbensmed, og i den forbindelse søgte han våbentilladelse. Han modtog den store dolk fra den pågældende våbensmed. Han fik lavet en skede til kniven, og skeden var udformet, så den passede til hans revolverbælte. Den pågældende kniv er en speciel kniv, der typisk bruges af cowboys. Han udfyldte ansøgningen på politigården sammen med en ansat på politigården. Han søgte i første omgang våbentilladelsen, fordi han var blevet lovet den store dolk. Det var hans hensigt, at han ville bruge kniven til dekoration på sit udstyr som cowboy, herunder til anvendelse ved cowboy-arrangementer. Det mener han også, at han forklarede til den ansatte på politigården. Han tror ikke, at han blev spurgt nærmere om, hvad han ville bruge kniven til, og om han var medlem af en bestemt forening. Han troede, at der kun fandtes en type våbentilladelse til blankvåben. Han har været medlem af - - - i nu 12 år. Det var ikke - - -, der stod som arrangør af country-festivalen i Nykøbing. Han havde ikke tidligere deltaget i den pågældende festival. De havde i - - - drøftet, hvordan man skulle forholde sig i anledning af de skærpede regler i våbenloven vedrørende knive. De var fra foreningen blevet indskærpet, at knive skulle bæres med omtanke. Der har været andre tilfælde, hvor foreningen har forbudt dem at bære kniv. Det skete dog ikke i forbindelse med festivalen i Nykøbing. De 3 knive er ægte knive, medens han anvendte en revolver-attrap. Han har ikke overvejet at anvende kniv-attrapper. Han havde ikke nogen rolle på festivalen i Nykøbing, og det var ikke aftalt, at han skulle lave et jonglør-show. Han havde dog taget jongler-kniven med, hvis han i teltet blev bedt om at lave et show. Han sad i ølteltet, da politiet rettede henvendelse til ham. Foldekniven lå i forlommen på hans chaps. Han betragter foldekniven, der på skæftet har et kort over USA med Route 66 indtegnet, som en del af sin cowboy-udsmykning, selvom den ikke umiddelbart var synligt placeret. Han forklarede til politiet, at han havde en blankvåbentilladelse, og han erkendte, at det ikke var smart, at han ikke havde medbragt tilladelsen. Når de mødes i - - -, har de hver især forskellige roller. Hans rolle er at være »prærie-cowboy«, der typisk bærer skindtøj og våben. En prærie-cowboy passer kvæg m.v., og det er helt sædvanligt, at en sådan prærie-cowboy bærer knive. De fremlagte fotos er taget i Lund i Sverige.

A har supplerende forklaret, at han som formand var opmærksom på skærpelsen af våbenloven vedrørende anvendelse af kniv. Nogle medlemmer, herunder tiltalte, har tilladelse til at bære kniv, medens andre kun har tilladelse til at have knivene hjemme, og derfor ikke bærer kniv under festivaler. Det er vidnets opfattelse, at tiltaltes våbentilladelse giver tiltalte ret til at bære de 3 knive på festivaler m.v. Der er eksempler på, at arrangører af festivaler henstiller til, at de ikke bærer kniv, og det overholder medlemmerne naturligvis, også selvom nogle medlemmer altså har tilladelse til at bære kniv. Foreningen - - - har adresse hos vidnet. Det sker ofte, at arrangører af festivaler opfordrer - - - til at deltage. Han deltog ikke selv i festivalen i Nykøbing.

P har forklaret, at han og hans kollega den pågældende dag ankom til festivalen i uniform. De var på festivalen for at foretage almindelig rutinemæssig patruljering. På festivalen var der en del personer, der var iklædt cowboy-udstyr. Vidnet og kollegaen kom inden for i ølteltet og talte lidt med en af de ansvarlige for festivalen. På et tidspunkt kom en dørmand til stede og gjorde opmærksom på, at tiltalte bar en meget stor kniv. Der var også en kvinde, som gjorde ham opmærksom på dette. Dørmanden udpegede tiltalte, og vidnet rettede henvendelse til tiltalte. Han bad tiltalte gå med uden for ølteltet, hvor han sigtede tiltalte for overtrædelse af våbenloven. Tiltalte oplyste, at han havde blankvåbentilladelse, men at han ikke havde medbragt denne. Tiltalte fik en kvittering på en udenretlig konfiskation af de 3 knive. Vidnet sagde til tiltalte, at det var ulovligt at bære de pågældende knive, og det tog tiltalte til efterretning. Efterfølgende gik vidnet og hans kollega igen ind i teltet for at observere, om andre festival-deltagere bar knive. Vidnet fik en af arrangørerne til at meddele fra scenen, at man ikke måtte bære kniv. Vidnet og dennes kollega konstaterede ikke, at andre personer bar knive. Der var enkelte personer, som bar revolvere, men tiltalte havde forevist vidnet sin revolver med tilhørende tilladelse. Revolveren var til »løst krudt«, og vidnet bekymrede sig derfor ikke nærmere om, at andre bar tilsvarende revolvere.

Landsrettens begrundelse og resultat
Ifølge våbenlovens § 4, stk. 1, er det på offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende forbudt at bære eller besidde kniv eller dolk, medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål. Ifølge våbenlovens § 10, stk. 2, straffes overtrædelse af § 4, stk. 1, med fængsel indtil 2 år, under særlig formildende omstændigheder dog med bøde.

Bestemmelsen i § 4, stk. 1, blev oprindelig indsat i våbenloven ved lov nr. 861 af 23. december 1987. Det fremgår blandt andet af bestemmelsens forarbejder (Folketingstidende 1987-88, 1. samling, tillæg A, sp. 1782), at »Efter bestemmelsen vil det således være forbudt at gå med kniv, hvis den bæres blot til pynt eller lignende, eller den ikke skal bruges til noget bestemt«.

Det fremgår af våbenlovens § 4, stk. 2, at justitsministeren kan udstede regler om forbud mod at indføre, ved overdragelse at erhverve, at besidde, bære eller anvende, at overdrage eller at overlade andre besiddelsen af blandt andet skarpe eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm. I henhold hertil er der fastsat regler i våbenbekendtgørelsens § 15, stk. 1, nr. 1, hvorefter det er forbudt uden tilladelse fra politidirektøren at erhverve, besidde, bære eller anvende skarpe våben eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm. Forbuddet gælder generelt og er således ikke begrænset til offentligt tilgængelige steder mv. Våbenbekendtgørelsens § 15, stk. 3, indeholder en undtagelse for dolke og knive, hvis klinge overstiger 12 cm, idet disse uden tilladelse kan anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsdykning, hvis de er udformet hertil.

1 forarbejderne til våbenlovens § 4, stk. 1, anføres det blandt andet om den dagældende regel herom i våbenbekendtgørelsens § 7 (Folketingstidende 1987-88, 1. samling, tillæg A, sp. 1784):

»I øvrigt kan det nævnes, at den gældende våbenlovgivnings forbud mod knive med en klingelængde på over 12 cm vil blive opretholdt. Det samme gælder undtagelsen for knive og dolke, der almindeligt anvendes som værktøj i et erhverv eller til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsdykning. Der henvises herom til våbenbekendtgørelsens § 7. Disse regler gælder både på privat og offentligt område og vil således i visse tilfælde supplere det generelle knivforbud på offentligt sted. F.eks. vil en spejder ikke på offentligt område kunne bære en kniv, hvis klinge overstiger 12 cm.«

Politidirektøren kan i medfør af våbenbekendtgørelsen give våbentilladelse til de våben, der er nævnt i bekendtgørelsens § 15, stk. 1, nr. 1 (blankvåben). En sådan våbentilladelse indebærer blandt andet, at indehaveren kan bære våben, hvis klinge overstiger 12 cm, på offentligt tilgængeligt sted, forudsat at der er et anerkendelsesværdigt formål. Derimod er der ikke hjemmel til, at politidirektøren kan meddele tilladelse til - i strid med det generelle forbud i våbenlovens § 4, stk. 1 - at bære sådanne våben på offentligt tilgængeligt sted uden anerkendelsesværdigt formål.

Efter de forklaringer, der er afgivet af tiltalte og politiassistent P, lægges det til grund, at tiltalte den 26. juni 2009 ca. klokken 22.30 på »Country Festival«, - - -, Nykøbing Mors, bar foldekniven med en klinge på 7,6 cm samt de to dolke med bladlængder på henholdsvis 27 cm og 1 0,8 cm. Tiltalte var medlem af foreningen »- - -« og bar våbnene som en del af sit cowboyudstyr på festivalen, der var et offentligt tilgængeligt sted. Under disse omstændigheder, hvor foldekniven og de to dolke blev båret blot til pynt eller lignende, var der ikke et anerkendelsesværdigt formål i våbenlovens forstand.

Dolken med en bladlængde på 27 cm er omfattet af den nævnte bestemmelse i våbenbekendtgørelsens § 15, stk. 1, nr. 1, men da tiltalte havde en våbentilladelse til at erhverve, besidde, bære og anvende blankvåben, frifindes han for tiltalen for overtrædelse af våbenbekendtgørelsen.

Våbentilladelsen indebar imidlertid ikke, at tiltalte havde ret til på offentligt tilgængeligt sted uden anerkendelsesværdigt formål at bære foldekniven og de to dolke som sket i strid med forbuddet i våbenlovens § 4, stk. 1. Tiltalte har derfor objektivt set overtrådt våbenlovens § 4, stk. 1. Det er imidlertid en forudsætning for at anse tiltalte for skyldig, at forholdet kan tilregnes ham som forsætligt eller uagtsomt.

Det lægges til grund, at tiltalte bevidst bar foldekniven og de to dolke på et offentligt tilgængeligt sted, og at han var bekendt med de faktiske omstændigheder, som bevirker, at der efter landsrettens vurdering ikke var et anerkendelsesværdigt formål i våbenlovens forstand. Der foreligger derfor fornøden tilregnelse til at dømme tiltalte for overtrædelse af våbenloven.

Tiltalte findes derfor skyldig i overtrædelse af våbenlovens § 10, stk. 2, jf. § 4, stk. 1, i overensstemmelse med tiltalen.

Det lægges efter tiltaltes forklaring til grund, at han var af den opfattelse, at våbentilladelsen gav ham ret til at bære kniven og dolkene som sket. Tiltalte har i den forbindelse fejlagtigt troet, at våbentilladelsen omfattede alle tre våben, selv om det kun var dolken med en bladlængde på 27 cm, der var omfattet af reglerne i våbenbekendtgørelsen. Tiltalte har endvidere været uvidende om, at forbuddet i våbenlovens § 4, stk. 1, mod at bære kniv eller dolk på offentligt tilgængeligt sted uden anerkendelsesfærdigt formål gælder, selv om man har en våbentilladelse til blankvåben.

I tiltaltes ansøgning fra primo juni 2009 om fornyelse af våbentilladelsen er det under våbenart påført, at der er tale om »knive«. Tiltalte fik herefter en våbentilladelse af 15. juni 2009, der efter sin ordlyd gav ham tilladelse til at erhverve, besidde, bære og anvende »blankvåben« uden nogen nærmere angivelse af, hvilke våben tilladelsen omfattede. Våbentilladelsen indeholdt heller ikke nogen klar angivelse af, under hvilke omstændigheder tiltalte måtte bære blankvåben.

Den nærmere rækkevidde af undtagelsen i våbenlovens § 4, stk. 1, vedrørende »et andet lignende anerkendelsesværdigt formål« kan i øvrigt give anledning til tvivl.

Tiltalte må på denne baggrund anses for at have handlet i undskyldelig uvidenhed om eller undskyldelig misforståelse af reglerne i våbenlovgivningen, jf. straffelovens § 82, nr. 4.

Tiltalte, som på gerningstidspunktet var 38 år gammel, er ikke tidligere straffet og har gode personlige forhold. Tiltalte var som nævnt medlem af foreningen »- - -« og bar våbnene som en del af sit cowboyudstyr på festivalen, og der er ingen holdepunkter for, at tiltalte havde tænkt sig at anvende våbnene i forbindelse med eventuelle tilspidsede situationer på festivalen.

Efter en samlet bedømmelse foreligger der - uanset tiden og stedet for lovovertrædelsen - sådanne formildende omstændigheder, at straffen bør bortfalde i medfør af straffelovens § 83.

Det kan ikke anses for påkrævet for at forebygge yderligere lovovertrædelser, at der sker konfiskation, og der er ikke særlige omstændigheder i øvrigt, som taler derfor, jf. herved straffelovens § 75, stk. 2. Påstanden om konfiskation tages derfor ikke til følge.

Thi kendes for ret:
Tiltaltes straf bortfalder.