l6 Oct. 1697

Fr. Om grove Morderes Straf (i Danmark og Norge).
Cancel, p. 1155. Nøiere forklarer og skierpet ved Fr. 7 Febr. 1749.

Gr. Paa nogen Tid ere adskillige grumme Mord i de Kgl. Riger og Lande
begaaede, idet Hustruen har ombragt Manden, Tieneren sin Huusbond, og
Tienestesvende sin Madfaders og Madmoders Barn; Hvorfore (paa det uskyldigt
Blod, som saa uchristelig udgydes, kan naae en retfærdig Forsoning, og saadanne
grove Mordere bekomme deres velfortiente Straf, andre ligesindede udædiske
Mennesker til des større Skræk og Afskye) Lovens Straf for slige grove Mordere
paa følgende Maade skierpes:
Hvo, som herefter befindes og lovlig overbevises med frie Forsæt og beraad
Hue at have myrdet sin Ægtefælle, sin Herre eller Huusbond, sin Frue eller
Madmoder eller nogen af deres Børn, skal uden al Naade saaledes straffes, at han
af Skarpretteren knibes med gloende Tænger, først udenfor det Huus eller Sted,
hvor Mordet er begaaet, siden, om det er i en Kiøbsted, paa alle Byens Torve
eller offentlige Steder, og om det er paa Landet, da 3 Gange imellem Gerningsog
Retterstedet, og allersidst paa Retterstedet (*); dernæst skal den skyldige høire
Haand levendes afhugges med en Øxe, og siden Hovedet iligemaade med en Øxe,
hvorpaa legemet af Natmandens Folk skal lægges paa Steile, og Hovedet
tilligemed Haanden fæstes paa en Stage oven over Legemet. Skulde der begaaes
grovere Mord, end i forbemeldte Tilfælde meldt er, da skal Dommeren, som paa
slig en Misdæder skal dømme sin Relation om Mordets og Sagens Beskaffenhed
til Kongen indgive, som da vil være betænkt paa, Straffen for den Skyldige efter
befundne Omstændigheder ydermere, end forskrevet staaer, at lade skierpe.

7. februar 1749.
Fr. Hvorved Fr, 16 Oct. 1697 om grove Morderes Straf
yderligere forklares (*).
Cancell. P. 49.
(*) Cfr. Rescr. 12 Febr. 1751.

Gr, For at hemme de grove og forsætlige Mord, som saa ofte i nogle Aar med
beraad Hue, uden foregaaende Tvistighed eller dertil given Aarsag, paa
Førstmødende, ja endog uskyldige værgeløse Børn ere forøvede, og paa det at
uskyldigt Blod. som saa uchristelig udgydes kan naae sin retfærdige Forsoning og
slige grove Misdædere faae deres velfortiente Straf, andre ligesinde til Skræk og
Afskye, befales følgende:
Ikke alene, i de Tilfælde, som Fr. 16 Oct. 1697 nævner, men endog, naar
nogen efterdags befindes, med frie Forsæt og beraad Hue uden nogen
foregaaende dertil af den Dræbte given Aarsag eller Anledning alene i Tanke at
giøre en Ulykke, at have myrdet eller omkommet nogen mødende eller
forekommende uskyldig Person, voxen eller Barn, da skal saadan grov Misdæder
uden al Naade, sig selv til velfortient Straf og andre ligesindede til Skræk og
Afskye, straffes efter Fr. 16 Oct. 1697 (forandret, saavidt disse sidste angaaer,
ved Fr. 18 Dec. 1767). Og paa ingen Morder eller slig Misdæder fra Fængselet,
til at udstaae sin Straf, føres med nogen Ceremonie eller i pyntelige Klæder, men
skal i gemene og de i Fængslet brugte daglige Klæder, uden Hat eller Hue, med
blottet Hoved, Strikke om Halsen og sammenbundne Hænder, sig selv til desto
større Forhaanelse og andre til Skræk og Afskye, fra Fængselet til Retterstedet
føres paa Natmandens Sluffe.

(*) Ved Rescr. 22 Dec. 1758 (til Stift og Amtmændene i Danmark og Norge) er
det befalet:

At da grove Mordere, i Følge Fr. 7 Febr. 1749, skal af Skarpretteren knibes
med gløende Tænger, først udenfor det Huus eller ved det Sted, hvor Mordet er
begaaet, siden paa alle Byens Torve eller offentlige Steder, og om det er paa
Landet, da 3de Gange imellem Giernings-Stedet og Rettter-Stedet, og allersidst
paa Rettter-Stedet, m. v.; og det paa adskillige Steder, især paa landet, skal
indtræffe, at Giernings-Stedet er 1 a 2 Mile og undertiden længere fra Retter-
Stedet, hvorover skal møde Vanskeligheder, saavel i henseende til de af
Skarpretteren dertil behøvende Instrumenters Fremførsel, som og naar
Misgierningen maatte værre begaaet enten paa Søen eller paa en Øe, og
Delinqventen der skulde knibes; hvilket, formedelst indfaldende haardt Veir,
kunde foraarsage Executionens Udsættelse og forlænge Tiden, ligesom og
Straffen i saadanne Tilfælde, for en og den samme Misgierning, kunde synes
haardere for slige Delinqventer, naar Retter-Stedet er saa langt fraliggende; Saa
(endskiønt Kongen ikke udi Straffen i sig selv vil have giort nogen Forandring)
bliver det dog hermed anordnet: at naar deslige Delinqventer ere dømte at knibes
med gloende Tænger, og Retter-Stedet er saa langt eller længere, end sædvanligt,
fra Giernings-Stedet beliggende, hvor Delinqventen første Gang skulde knibes,
eller desformedelst skulde giøres Ene-Reiser, maae det være vedkommende Stifteller
Amtmand tilladt, naar Executionen skal skee, til slige Vanskeligheder at
forekomme, at forandre og determinere Stedet, da Delinqventen paa samme Sted
5 Gange skal knibes, ligesom det i Fr. er fastsat og Dommen tilholder.
Anmærkning:
Forordning 18 Dec. 1767, vil senere blive bragt selvstændig, da forordningen
egentlig afskaffer selve ”forestillingen” (henrettelsen) og i stedet indfører andre
sanktioner for dem der vil ”begå offentligt selvmord”.
MH.