Lov nr. 432 om fuldbyrdelse af straf mv. af 31. maj 2000 med senere ændringer

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Forvaring

Lovforslagets afsnit V (kapitel 19 (§ 105)) indeholder visse bestemmelser om fuldbyrdelse af forvaring. De foreslåede bestemmelser finder anvendelse ved dom til forvaring efter straffelovens § 70, ved dom til forvaring efter straffelovens § 68, sidste punktum, jf. § 70, samt ved ikendelse af forvaring efter straffelovens § 72 i forbindelse med ændring af en anden retsfølge idømt efter straffelovens § 68.

Afsnit V indeholder ikke bestemmelser om betingelserne for anvendelse af forvaring. Bestemmelser herom og om ændring eller endelig ophævelse af en anbringelse i forvaring skal fortsat findes i straffeloven.

Til kapitel 19

Fuldbyrdelse af forvaring

Til § 105

Det fastslås i bestemmelsen, at forvaring fuldbyrdes efter samme regler som fængselsstraffe med den undtagelse, at forvaring normalt fuldbyrdes i Anstalten ved Herstedvester. Denne særregel for fuldbyrdelse af forvaring er begrundet i, at denne institution personalemæssigt er særligt indrettet på at modtage indsatte, der har behov for psykiatrisk behandling eller bistand eller for at være på en institution med et mere specialiseret behandlingspersonale. Bestemmelsen svarer til § 105 i Straffelovrådets lovudkast, jf. pkt. 8. i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

Der er ikke i øvrigt fundet grundlag for i lovforslaget at medtage bestemmelser, der stiller den forvarede anderledes end fængselsdømte. Den særlige forsigtighed, som under hensyn til disse indsattes farlighed bør udvises i forbindelse med fuldbyrdelsen af forvaring, forudsættes i overensstemmelse med gældende ret at komme til udtryk ved fastsættelsen af sagsbehandlingsregler, der sikrer, at afgørelse om visse særlig væsentlige spørgsmål under fuldbyrdelsen af forvaring træffes efter en særlig omfattende og grundig sagsbehandling. Sådanne sagsbehandlingsregler kan fastsættes efter stk. 2, der indeholder en bemyndigelse for justitsministeren til at fastsætte regler om fuldbyrdelsen af forvaring. Som fremhævet i bestemmelsen forudsættes sådanne regler navnlig at vedrøre behandlingen af visse mere væsentlige spørgsmål, herunder tilladelse til udgang, overførsel til anden institution og prøveudskrivning.

 

 

8. Forvaring

8.1. Gældende ret

Efter straffelovens § 70 kan en person under visse nærmere angivne betingelser idømmes forvaring. Forvaring kan endvidere idømmes i medfør af straffelovens § 68, sidste pkt., som en formålstjenlig foranstaltning til forebyggelse af yderligere lovovertrædelser begået af en utilregnelig person, jf. straffelovens § 16. Forvaring er en tidsubestemt retsfølge. Kompetence til at ændre eller endeligt ophæve denne retsfølge er henlagt til domstolene, jf. straffelovens 72.

Efter straffelovens § 74 fastsætter justitsministeren regler om behandlingen af personer, der anbringes i forvaring. Sådanne regler er fastsat ved Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 422 af 21. juni 1973 om behandling af personer, der anbringes i forvaring. Reglerne i denne bekendtgørelse har stor lighed med reglerne i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 421 af 21. juni 1973 om fuldbyrdelse af frihedsstraf (fuldbyrdelsesbekendtgørelsen).

Fuldbyrdelse af en dom til forvaring sker derfor i det væsentlige efter samme regler, som gælder for fuldbyrdelse af frihedsstraf. De få forskelle mellem fuldbyrdelse af forvaring og fuldbyrdelse af frihedsstraf vedrører ud over de ovennævnte regler i straffeloven om ændring og ophævelse af den idømte foranstaltning spørgsmålet om valg af fuldbyrdelsesinstitution og om overførsel mellem kriminalforsorgens institutioner samt spørgsmålet om udgang.

Fuldbyrdelse af dom til forvaring sker således normalt i Anstalten ved Herstedvester, der personalemæssigt er særligt indrettet på at modtage indsatte, der har behov for psykiatrisk behandling eller bistand eller for at være på en institution med et mere specialiseret behandlingspersonale. Endvidere træffes alle vigtige afgørelser vedrørende forvarede af Direktoratet for Kriminalforsorgen på årlige fællesmøder mellem direktoratet og institutionen. Afgørelser om lempelser i afsoningsforløbet træffes i øvrigt først efter indhentet udtalelse fra Rigsadvokaten, jf. herom 1989-betænkningen, s. 307-308.

8.2. Straffelovrådets forslag

Om arbejdsgruppens overvejelser henvises til 1989-betænkningen, s. 308-309, 671, jf. § 101 i arbejdsgruppens lovudkast, og s. 738-739, og om Straffelovrådets overvejelser henvises til 1998-betænkningen, s. 124, jf. § 105 i rådets lovudkast, og s. 287-288.

Straffelovrådet kan med enkelte redaktionelle ændringer tiltræde arbejdsgruppens forslag.

Rådet foreslår på den baggrund, at der som § 105, stk. 1, i rådets lovudkast i overensstemmelse med de gældende regler indsættes en bestemmelse, hvorefter forvaring fuldbyrdes efter lovudkastets kapitel 2 om almindelige bestemmelser for fuldbyrdelse af straf og afsnit II om fuldbyrdelse af fængselsstraffe med den undtagelse, at forvaring normalt fuldbyrdes i Anstalten ved Herstedvester.

Endvidere foreslås i § 105, stk. 2, indsat en bemyndigelse for justitsministeren til at fastsætte regler om fuldbyrdelse af forvaring, herunder om behandlingen af sager vedrørende tilladelse til udgang, overførsel til anden institution og prøveudskrivning.

8.3. Justitsministeriets overvejelser

Justitsministeriet kan tiltræde Straffelovrådets udkast til bestemmelse om fuldbyrdelse af forvaring. Lovforslaget er udformet i overensstemmelse hermed, jf. § 105.