Lov nr. 432 om fuldbyrdelse af straf mv. af 31. maj 2000 med senere ændringer

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Medindflydelse

Til § 34

Bestemmelsen vedrører spørgsmålet om de indsattes medindflydelse på tilværelsen i institutionen. Bestemmelsen svarer til § 34 i Straffelovrådets lovudkast, jf. pkt. 5.6.4. i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

Det fastslås i stk. 1, at en indsat skal have mulighed for at øve indflydelse på sin tilværelse i institutionen gennem valgte talsmænd. Denne ret til medindflydelse medvirker til at understrege den indsattes medansvar for sin tilværelse under afsoningen og den pågældendes ansvar for sin tilværelse efter denne. Stk. 1 forudsætter, at institutionen tilvejebringer de fornødne muligheder for de indsattes medindflydelse.

I stk. 2 fastsættes det, at de indsattes medindflydelse udøves gennem talsmænd valgt af indsatte på en afdeling eller af bestemte grupper af indsatte, f.eks. indsatte på et værksted eller undervisningshold eller udenlandske indsatte. Det fremgår endvidere, at alle indsatte er valgbare som talsmænd, og at valg af talsmænd og fælles talsmand skal foregå ved skriftlige og hemmelige afstemninger, der skal kontrolleres af institutionen og repræsentanter for de indsatte i fællesskab. Bestemmelsen udelukker ikke, at institutionens ledelse i stedet kan afholde møder med alle indsatte eller med grupper af indsatte. Sådanne møder kan dog ikke træde i stedet for møder med talsmænd, medmindre de indsatte ikke ønsker at vælge talsmænd.

I stk. 3 fastslås det i overensstemmelse med gældende ret, at de indsattes talsmænd i lighed med andre tillidsmænd ikke har ret til at deltage i drøftelser vedrørende sager om enkeltpersoner. Særligt under hensyn til institutionens muligheder for at gennemføre frihedsberøvelsen, jf. lovforslagets § 3, er det i stk. 3 bestemt, at de indsatte heller ikke har ret til at deltage i drøftelser om sager, der vedrører institutionens sikkerhed.

Stk. 4 indeholder en bemyndigelse for justitsministeren til at fastsætte regler om gennemførelsen af de indsattes medindflydelse. Det forudsættes i den forbindelse, at der udarbejdes regler om adgang for de valgte talsmænd til indbyrdes kontakt til forberedelse af drøftelser med institutionens ledelse. Denne indbyrdes kontakt forudsættes at omfatte såvel talsmændenes indbyrdes kontakt som den enkelte talsmands kontakt med de andre indsatte, som vedkommende særligt repræsenterer. Institutionen kan ikke afskedige en talsmand, men begrænsninger i de valgte talsmænds adgang til indbyrdes kontakt og kontakt med andre indsatte, som de særligt repræsenterer, kan fastsættes i de særlige tilfælde, hvor en talsmand er udelukket fra fællesskab efter reglerne i lovforslagets § 63, eller hvor to eller flere talsmænd er anbragt på hver sin afdeling i den pågældende institution for at forhindre undvigelse. I sådanne særlige tilfælde kan det være nærliggende at lade en suppleant varetage hvervet som talsmand, så længe den egentlige talsmand er forhindret i at varetage sit hverv.

 

 

 

 

 

5.6.4. Medindflydelse

5.6.4.1. Gældende ret

Efter fuldbyrdelsesbekendtgørelsens § 18, 1. pkt., har de indsatte gennem valgte repræsentanter eller på anden måde mulighed for at udtale sig om og øve indflydelse på generelle spørgsmål, der angår deres tilværelse i institutionen.

Nærmere regler om indsattes medindflydelse på tilværelsen i afsoningsinstitutionen er fastsat i Justitsministeriets cirkulære af 15. marts 1978 om organisatoriske former for drøftelser med indsatte. Der henvises herom til 1989-betænkningen, s. 111-114.

5.6.4.2. Straffelovrådets forslag

Om arbejdsgruppens overvejelser henvises til 1989-betænkningen, s. 114-115, 652-653, jf. § 33 i arbejdsgruppens lovudkast, og s. 702-703, og om Straffelovrådets overvejelser henvises til 1998-betænkningen, s. 105, jf. § 34 i rådets lovudkast, og s. 194.

Straffelovrådet kan med enkelte redaktionelle ændringer tiltræde arbejdsgruppens forslag.

Rådet foreslår på den baggrund, at der som § 34, stk. 1, i rådets lovudkast indsættes en bestemmelse, hvorefter de indsatte skal have mulighed for at øve indflydelse på deres tilværelse i institutionen gennem valgte talsmænd.

Som stk. 2 foreslås en bestemmelse, hvorefter der på hver afdeling eller for bestemte grupper af indsatte vælges en talsmand. Alle de indsatte eller talsmændene har ret til at vælge en fælles talsmand. Valg af talsmænd og fælles talsmand foregår ved skriftlig, hemmelig afstemning, der kontrolleres af institutionen og repræsentanter for de indsatte i fællesskab.

Efter § 34, stk. 3, har de indsatte ikke ret til at deltage i drøftelser vedrørende sager om enkeltpersoner eller sager, der vedrører institutionens sikkerhed.

Endelig indeholder § 34, stk. 4, en bemyndigelse for justitsministeren til at fastsætte regler om gennemførelsen af de indsattes medindflydelse.

§ 34 medfører en lovfæstelse af de indsattes adgang til at øve indflydelse på deres forhold i institutionen gennem en talsmandsordning. Bestemmelsen indebærer ikke ændringer i forhold til de nugældende regler mv. vedrørende de indsattes medindflydelse.

5.6.4.3. Justitsministeriets overvejelser

Justitsministeriet kan tiltræde Straffelovrådets udkast til bestemmelse om medindflydelse. Lovforslaget er udformet i overensstemmelse hermed, jf. § 34.