Lov nr. 432 om fuldbyrdelse af straf mv. af 31. maj 2000 med senere ændringer

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Aviser, bøger mv.

Til § 58

Bestemmelsen vedrører spørgsmålet om de indsattes muligheder for at holde sig orienteret ved avislæsning og gennem radio- og fjernsynsudsendelser mv. Bestemmelsen svarer til § 58 i Straffelovrådets lovudkast, jf. pkt. 5.7.5. i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

I stk. 1 fastslås retten til at holde sig orienteret på den anførte måde.

I stk. 2 fastslås endvidere indsattes ret til at låne bøger mv. gennem det offentlige biblioteksvæsen. Bestemmelsen indebærer således en pligt for det offentlige biblioteksvæsen til at medvirke til tilvejebringelsen af en hensigtsmæssig låneordning. Den nærmere fremgangsmåde forudsættes tilrettelagt ved aftale mellem den enkelte institution og det lokale bibliotek.

I stk. 3 er det præciseret, at udenlandske indsatte så vidt muligt skal have adgang til at læse aviser mv. på deres eget sprog. Formålet med bestemmelsen er at understrege, at det for udenlandske indsatte er af væsentlig betydning at kunne holde sig orienteret om samfundsforhold i deres eget land og på deres eget sprog. Ved anvendelsen af udtrykket »så vidt muligt« er det imidlertid forudsat, at der er økonomiske grænser for institutionens pligt til at gennemføre denne ret. 

5.7.5. Aviser, bøger mv.

5.7.5.1. Gældende ret

Efter fuldbyrdelsesbekendtgørelsens § 16, stk. 1, skal de indsatte i fritiden have passende muligheder for at holde sig orienteret ved avislæsning, gennem radio- og fjernsynsudsendelser mv. Der skal være adgang til lån af bøger og tidsskrifter og så vidt muligt være tilbud om fritidsundervisning og forskellige former for sportsudøvelse.

Efter § 16, stk. 2, fastsætter institutionens leder regler om, hvilke tidsrum de indsatte dagligt kan anvende til fælles fritidsaktiviteter.

Om de indsattes adgang til aviser, bøger og fjernsyn mv. henvises i øvrigt til 1989-betænkningen, s. 183-184.

5.7.5.2. Straffelovrådets forslag

Om arbejdsgruppens overvejelser henvises til 1989-betænkningen, s. 186-187, 658, jf. § 54 i arbejdsgruppens lovudkast, og s. 716-717, og om Straffelovrådets overvejelser henvises til 1998-betænkningen, s. 111, jf. § 58 i rådets lovudkast, og s. 238-239.

Straffelovrådet kan med enkelte redaktionelle ændringer tiltræde arbejdsgruppens forslag.

Rådet foreslår på den baggrund, at der som § 58, stk. 1, i rådets lovudkast indsættes en bestemmelse, hvorefter en indsat skal have mulighed for at holde sig orienteret ved avislæsning og gennem radio- og fjernsynsudsendelser mv.

Som stk. 2 foreslås en bestemmelse, hvorefter en indsat har ret til at låne bøger og tidsskrifter gennem det offentlige biblioteksvæsen, og i stk. 3 foreslås det fastsat, at udenlandske indsatte så vidt muligt bør have adgang til aviser, tidsskrifter, bøger mv. på deres eget sprog.

§ 58 medfører en lovfæstelse i overensstemmelse med den nuværende praksis mv. af de indsattes adgang til at holde sig orienteret ved avislæsning, gennem radio- og fjernsynsudsendelser mv. og ved lån af bøger og tidsskrifter gennem det offentlige biblioteksvæsen.

5.7.5.3. Justitsministeriets overvejelser

Justitsministeriet kan tiltræde Straffelovrådets udkast til bestemmelse om de indsattes adgang til aviser og bøger mv. Lovforslaget er udformet i overensstemmelse hermed, jf. § 58.