Lov nr. 432 om fuldbyrdelse af straf mv. af 31. maj 2000 med senere ændringer

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 6


Bestemmelsen indeholder en bemyndigelse til administrativt at fastsætte regler om erstatning til indsatte i kriminalforsorgens institutioner for følger af ulykkestilfælde. Bestemmelsen svarer til § 6 i Straffelovrådets lovudkast, jf. pkt. 5.1. i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

Bestemmelsen træder i stedet for straffelovens § 45, 2. og 3. pkt., der samtidig foreslås ophævet, jf. § 1, nr. 9, i forslaget til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser i forbindelse med gennemførelsen af en lov om fuldbyrdelse af straf mv.


Almindelige bemærkninger

5.1.2. Straffelovrådets forslag5.1.1.2. Om erstatning til indsatte som følge af ulykkestilfælde mv. under straffuldbyrdelsen gælder efter straffelovens § 45, 2. pkt., at indsatte skal holdes forsikrede mod følger af ulykkestilfælde.

Nærmere regler herom er fastsat i anordning nr. 137 af 24. marts 1993. Efter denne anordning yder staten erstatning med udgangspunkt i reglerne i lov om arbejdsskadeforsikring.