De Europæiske Fængselsreglers særlige krav vedrørende
udlændinge, etniske eller sproglige minoriteter

 


 

Udlændinge

37.1 Udenlandske indsatte skal omgående informeres om deres ret til at anmode om forbindelse med og have rimelige muligheder for at kontakte deres lands diplomatiske eller konsulære repræsentant.

37.2 Indsatte, som tilhører nationaliteter uden diplomatisk eller konsulær repræsentation i landet, samt flygtninge og statsløse personer skal have samme mulighed for at kommunikere med den diplomatiske repræsentant for det land, der varetager deres interesser, eller den nationale eller internationale myndighed, som har til opgave at varetage disse personers interesser.

37.3 Til gavn for udenlandske indsatte, som kan have særlige behov, skal fængselsmyndighederne fuldt ud samarbejde med de diplomatiske eller konsulære embedsmænd, der repræsenterer indsatte.

37.4 Udenlandske indsatte skal gives specifikke oplysninger om juridisk bistand.

37.5 Udenlandske indsatte skal informeres om muligheden for at anmode om, at fuldbyrdelsen af deres straf overføres til et andet land.

Etniske eller sproglige minoriteter

38.1 Der skal træffes særlige foranstaltninger for at imødekomme behovene hos indsatte, som tilhører etniske eller sproglige minoriteter.

38.2 Så vidt som det er praktisk muligt, skal det være tilladt for forskellige grupper at fortsætte deres kulturelle skikke i fængslet.

38.3 Sproglige behov skal imødekommes ved at anvende kompetente tolke og ved at sørge for skriftligt materiale på en række af de sprog, der tales i det enkelte fængsel.

Kvinder

34.1 Ud over de særlige bestemmelser i disse regler om kvindelige indsatte skal myndighederne være særligt opmærksomme på kvindernes fysiske,

erhvervsmæssige, sociale, psykiske og andre behov, når der træffes afgørelser, der berører aspekter af kvindernes tilbageholdelse.

34.2 Der skal gøres særlige bestræbelser på at give kvindelige indsatte med de i regel 25.4 omhandlede behov adgang til særlige ydelser.

34.3 De indsatte skal have ret til at føde uden for fængslet, men hvis et barn fødes i fængslet, skal myndighederne sørge for den nødvendige støtte og de nødvendige faciliteter.