Advokatnævnet j.nr. 2009-02-1213, 6. advokatkreds, 5/7 2010
 

 


En varetægtsfængslet ("V") havde den 26. oktober 2009 i et brev til retten bedt om at få advokat K (klageren) beskikket som forsvarer. Den 2. november 2009 beskikkede retten på dette grundlag advokat K som forsvarer for V. Den 27. oktober 2009 havde V's ægtefælle kontaktet advokat E, som er partner ved advokat A's kontor. V's ægtefælle havde anmodet advokat E om at indtræde i sagen som forsvarer for V. Ægtefællen fortalte advokat E, at V havde ønsket enten advokat E beskikket eller en anden advokat efter advokat E's valg. På dette grundlag havde advokat A samme dag (den 27. oktober 2009) anmodet politiet om, at han blev beskikket som forsvarer for V. A vidste den 27. oktober ikke noget om, at V den 26. oktober 2009 havde skrevet til retten og bedt om at blive beskikket for V. Den 9. november 2009 talte advokat A med V i telefonen, og V skrev den 10. november 2009 til retten, at han nu ønskede advokat A beskikket. Retten beskikkede herefter advokat A som forsvarer for V.

Advokat K klagede blandt andet over, at advokat A havde anmodet politiet om, at advokat A blev beskikket som forsvarer for V, uden at advokat A havde talt med V eller været i kontakt med denne. Advokat A anførte i klagen blandt andet: "at der muligvis er tale om, at indklagedes kontor kontakter pårørende til andre sigtede i sagen, hvis de var bekendt med sagsakterne, fordi der allerede var én advokat beskikket i sagskomplekset fra det pågældende advokatfirma."

"Nævnets afgørelse og begrundelse:

Nævnet lægger til grund, at sigtede den 26. oktober 2009 skriftlig anmodede retten om, at klager blev beskikket som forsvarer, hvilket retten gjorde den 2. november 2009. Nævnet lægger endvidere til grund, at sigtedes ægtefælle den 27. oktober 2009 kontaktede indklagedes partner, advokat E, at ægtefællen på sigtedes vegne anmodede om, at advokat E eller en anden advokat efter advokat E's valg blev beskikket som forsvarer, og at indklagede som følge heraf samme dag anmodede politiet om beskikkelse. Nævnet lægger endelig til grund, at indklagede ikke den 27. oktober 2009 var bekendt med sigtedes skriftlige anmodning til retten af 26. oktober 2009.

Under disse omstændigheder, og idet nævnet har lagt vægt på, at advokat E ved spørgsmål til sigtedes ægtefælle sikrede sig, at det var sigtedes eget ønske, at advokat E eller indklagede skulle beskikkes som forsvarer, og at dette ville kunne dokumenteres skriftligt, finder nævnet ikke anledning til kritik af indklagede, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1.

Herefter bestemmes:

Indklagede frifindes.
"