Uddrag af dom afsagt af Retten i Horsens i sagen BS 150-1670/2008 den 15. april 2009

 
 Kort om sagens baggrund:


Advokatnævnet tildelte i en kendelse af 9. oktober 2006 en irettesættelse til en advokat, der på anmodning fra hustruen til en varetægtsfængslet samt en kollega til den varetægtsfængslede rettede henvendelse til en varetægtsfængslet, hvor advokaten havde bedt den varetægtsfængslede bekræfte, at den varetægtsfængslede ønskede den pågældende advokat beskikket som forsvarer, således som advokaten havde fået oplyst af den varetægtsfængsledes hustru og kollega.

Den varetægtsfængslede havde allerede en beskikket forsvarer. Advokaten sendte en mail til den beskikkede forsvarer, hvor han anførte: "Jeg har i dag møder med en af hans medarbejdere og hans hustru og anmoder venligst om at modtage akterne allerede i dag og om muligt før kl. 12.00 … Jeg regner med at besøge V i arresten i dag eller i løbet af weekenden."

Advokatnævnet begrundede irettesættelsen med, at advokaten burde vide, at klienten, der var varetægtsfængslet, allerede havde beskikket en forsvarer, og at det derfor var i strid med god advokatskik, at advokaten rettede henvendelse til den varetægtsfængslede. Advokatnævnet udtalte i kendelsen blandt andet: "Advokatnævnet finder, at den borger, der er fængslet, må beskyttes mod at modtage henvendelse fra andre advokater med tilbud om overtagelse af sagen."

Retten i Horsens gav Advokatnævnet medholdt og udtalte blandt andet:


"Efter sagsøgers redegørelse af 2. maj 2006 og hans forklaring lægges det til grund, at sagsøger den 18. april 2006 blev bekendt med, at henvendelsen fra V's medarbejder og hans hustru, som han aftalte møde med 3 dage senere, drejede sig om, at sagsøger skulle overtage hvervet som forsvarer for V. Herefter har sagsøger haft tid til gennem medarbejderen/hustruen eller ved henvendelse til retten/anklagemyndigheden/politiet og med orientering til advokat B at sikre sig, at det var V's eget ønske at skifte forsvarer, inden sagsøger rettede personlig henvendelse til ham i arresten.

Det lægges endvidere til grund, at sagsøger ved sin kontakt til V den 21. april 2006 i arresten rejste spørgsmålet om, hvorvidt V ønskede ham som forsvarer. Retten kan tiltræde, at en fængslet person må beskyttes mod sådanne henvendelser, og det tiltrædes derfor også, at sagsøger har tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1. Sagsøgte har efter retsplejelovens kapitel § 15 b kompetence til at tage stilling til klager over sådanne forhold, og herefter stadfæster retten kendelsen, jf. retsplejelovens § 147 d, stk. 1.

Efter sagens udfald tilkendes der sagsøgte sagsomkostninger som nedenfor bestemt. Beløbet fastsættes med henblik på dækning af sagsøgtes udgift til advokat excl. moms og under hensyn til sagens karakter og omfang. Der er herved lagt vægt på, at sagen er hovedforhandlet inden for én retsdag i forbindelse med to lignende sager mellem samme parter. Sagsøgte er momsregistreret.

Thi kendes for ret:

Advokatnævnets kendelse af 9. oktober 2006 stadfæstes.

Inden 14 dage skal advokat A til Advokatnævnet betale 10.000 kr. til i sagsomkostninger, der forrentes efter rentelovens § 8 a.
"