TfK 2004.4 ØLK
 

  Ø.L.K. 2. oktober 2003 i sag 20. afd. nr. S-3409-01 m.fl.

(Teilmann, Jan Uffe Rasmussen, Ole Dybdahl med domsmænd).
Anklagemyndigheden mod T1 - T7.

Der fremlagdes skrivelse af 14. august 2003 fra Revisionsfirmaet Edelbo indeholdende anmodning om udbetaling af tabt arbejdsindtægt til statsautoriseret revisor Jan Ole Edelbo, i anledning af at han den 13. august 2003 afgav vidneforklaring i retten. Det fremgår af brevet, at Jan Ole Edelbo, der har kontor i Svendborg, har anvendt 7 timer på fremmøde og transport, og at hans timehonorar udgør 1.430 kr., hvorfor der anmodes om betaling af i alt 10.010 kr.
Retsformanden bemærkede, at Jan Ole Edelbo den 13. august 2003 fik udbetalt 1.300 kr. i befordringsgodtgørelse og 480 kr. i vidnegodtgørelse.

Der fremlagdes endvidere skrivelse af 21. august 2003 med bilag fra registreret revisor Jens Ole Emtekjær Andersen, hvori denne anmoder om betaling for tabt arbejdsfortjeneste, i anledning af at han afgav vidneforklaring i retten den 19. august 2003 (rettelig den 20. august 2003). Af brevet fremgår i øvrigt følgende:

»Jeg skulle have været i Horsens hos en kunde hele dagen. Jeg har en time pris på kr. 650. En arbejdsdag i Jylland er på 8 timer.«

Retsformanden bemærkede, at Jens Ole Emtekjær Andersen den 20. august 2003 fik udbetalt 440 kr. til dækning af befordringsudgifter og 200 kr. til dækning af vidnegodtgørelse.

Der fremlagdes skrivelse af 25. august 2003 med bilag fra advokat C.E. Skovgaard Sørensen, hvori denne anmoder om godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste samt dækning af rejse- og fortæringsudgifter, i forbindelse med at han den 21. august 2003 afgav vidneforklaring i retten. Af brevet fremgår i øvrigt følgende:

»Jeg var indkaldt til kl. 11:00 og afhøringen sluttede kl. 12:30.

Jeg tog hjemmefra kl. 8:00 og var i Århus igen kl. 15:30.

På den baggrund anmoder jeg om dækning af 7 timer á 1.200 kr. + moms, hvorfor jeg kan udarbejde følgende opstilling:
 
Tabt arbejdsfortjeneste: 7 timer á kr. 1.200
kr.
8.400,00
+ moms heraf 25%
kr.
2.100,00
Flybillet: Tirstrup-København t/r, kopi vedlagt
kr.
2.122,00
Taxa: Kastrup til Bredgade - original vedlagt
kr.
160,00
Taxa: Bredgade til Kastrup - original vedlagt
kr.
160,00
Fortæring - original vedlagt
kr.
29,00
I alt
kr.
12.971,00
 
 
 

. . .«
Der fremlagdes endelig skrivelse af 29. august 2003 fra statsautoriseret revisor Inge Glaring, hvori hun, der afgav vidneforklaring i retten den 21. august 2003, anmoder om betaling af tabt arbejdsfortjeneste med 4 timer a 720 kr., i alt 2.880 kr.

Af brevet fremgår i øvrigt følgende:

»De 4 timer er opgjort incl. transporttid som perioden kl. 8.50-12.50, da jeg bor i Græsted og benytter offentlige transportmidler.

Timesatsen er den standardtimepris jeg normalt viderefakturerer med.

Det skal bemærkes, at jeg driver et revisionsfirma som enkeltmandsfirma i selskabsform.«

Retsformanden bemærkede, at Inge Glaring den 21. august fik udbetalt 70 kr. til dækning af befordringsgodtgørelse og 100 kr. til dækning af vidnegodtgørelse.

Efter votering afsagdes sålydende

Kendelse:

I medfør af § 2, stk. 1 og stk. 2, i bekendtgørelse nr. 712 af 17. november 1987 som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 1180 af 15. december 2000 tilkommer der vidner 40 kr. for hver påbegyndt periode af 2 timer, de i anledning af vidneførsel må være borte fra hjemmet, dog mindst 80 kr. Dersom det må antages, at et vidne har haft udgifter eller tab, der overstiger dette beløb, kan retten, hvis omstændighederne taler for det, tillægge vidnet en særlig godtgørelse herfor. Det må antages, at de fire vidner, der alle driver liberalt erhverv, har haft indtægtstab, der overstiger den normale vidnegodtgørelse i anledning af deres indkaldelse til at afgive forklaring som vidne i retten.

Højesteret har i sagen U 2001.1308 under omstændigheder, der svarer til de foreliggende, tilkendt en advokat, der for 9 timer havde krævet 10.800 kr. ekskl. moms, vidnegodtgørelse med 3.000 kr. Højesteret har endvidere i en kendelse af 28. april 2003 (sag 80/2003) tilkendt en advokat 2.880 kr. ifølge dennes påstand. Under tilsvarende omstændigheder som U 2001.1308 har Vestre Landsret tilkendt en advokat 3.000 kr. for 5 timer (U 1999.1636V).

Landsretten finder, at særlig godtgørelse, jf. § 2, stk. 3, til de 4 vidner herefter passende kan fastsættes til de nedenfor nævnte beløb:

Advokat C.E. Skovgaard Sørensen 3.000 kr. med tillæg af rejseudgifter m.v. 2.471 kr. eller i alt 5.471 kr., statsautoriseret revisor Jan Ole Edelbo 3.000 kr., registreret revisor Jens Ole Emtekjær Andersen 3.000 kr. og statsautoriseret revisor Inge Glaring 2.880 kr.
- - -