UfR 1991.918 HK

 

  H.K.K. 7. oktober 1991 i sag 231/1991

V (adv. Lars Dinesen e.o.) mod Dommerundersøgelsen af behandlingen af flygtninge i Københavns Fængsler.


Højesterets kæremålsudvalgs kendelse.


Den påkærede kendelse er afsagt den 27. august 1991 af Undersøgelsesretten vedrørende behandlingen af flygtninge i Københavns Fængsler. Kendelsen er i henhold til retsplejelovens § 21 a, stk. 4, indbragt for Højesteret af den for V beskikkede advokat med påstand om, at der ydes dækning af rejse- og opholdsomkostninger for en ledsager i forbindelse med V's rejse til og ophold i Danmark med henblik på afgivelse af vidneforklaring for undersøgelsesretten om forvaltningens behandling af ham, der var frihedsberøvet, anholdt og varetægtsfængslet i en periode i efteråret 1990.

Advokaten har bl.a. anført, at V efter sit ophold i Danmark lider af en behandlingskrævende psykisk lidelse, der gør det nødvendigt, at den pågældende ledsages af et familiemedlem til den af undersøgelsesretten ønskede vidneafhøring.

Undersøgelsesretten har henholdt sig til kendelsen og har endvidere anført, at kærende tidligere har kunnet rejse til Danmark på egen hånd og har opholdt sig i Danmark i en uges tid efter at være løsladt, samt at undersøgelsesretten er indstillet på at medvirke til, at kærendes ophold i Danmark bliver uproblematisk, blandt andet ved at medvirke ved henvendelser til politiet vedrørende kærendes ankomst og ved at lade det offentlige af holde udgifter til tolkningen i rimeligt vidt omfang.

I påkendelsen har deltaget tre dommere: Pontoppidan, Hornslet og Hermann.

Kærende opholder sig i Gambia og kan ikke pålægges at afgive den ønskede vidneforklaring for undersøgelsesretten.

Højesteret finder det godtgjort, at særlige omstændigheder begrunder anmodningen om, at rejse- og opholdsomkostningerne for en ledsager betales af det offentlige.

Thi bestemmes:
Der skal ydes godtgørelse af rejse- og opholdsomkostninger for en ledsager i forbindelse med V's vidneforklaring for undersøgelsesretten.

Kæremålsafgiften tilbagebetales.