Kendelse nr 11191 af 07/11/1990 fra Civilretsdirektoratet

 

 

Fri proces i sager, der udspringer af et strafbart forhold.

Normalt meddeles der ikke fri proces i sager, hvor kravet udspringer af et strafbart forhold begået af ansøgeren.

I den konkrete sag meddelt fri proces under anke til Vestre Landsret under hensyn til, at ansøgeren var mødt med et klart urimeligt krav.

 

Ansøgeren var blevet idømt 3 års fængsel for bl.a. overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, legemsangreb af både særlig rå og brutal karakter og af særlig farlig karakter over for sin tidligere samleverske. Han blev i forbindelse hermed frifundet for et krav om godtgørelse for tort på 25.000 kr. Retten fandt ikke, at der forelå en sådan krænkelse, at der kunne tilkendes godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26.

Dommen blev anket af den tidligere samleverske med påstand om godtgørelse for tort.

Uanset at der normalt ikke meddeles fri proces til sager, der udspringer af et strafbart forhold, begået af ansøgeren, hvis kravet mod ansøgeren er en forventelig følge af det strafbare forhold meddelte Civilretsdirektoratet ansøgeren fri proces til ankesagen, idet man fandt, at det rejste krav var klart urimeligt.