UfR 2009.1423 H
 

  H.K. 11. marts 2009 i sag 376/2008

Advokat Casper Andreasen kærer kendelse om omkostningsdækning i straffesag.

I tidligere instans er afsagt kendelse af Retten i Næstved den 19. juni 2008 og Østre Landsrets 23. afdeling den 2. juli 2008. Procesbevillingsnævnet har den 5. september 2008 meddelt tilladelse til, at kendelsen indbringes for Højesteret.
I påkendelsen har deltaget tre dommere: Torben Melchior, Poul Sørensen og Niels Grubbe.

Påstande

Kærende, advokat Casper Andreasen, har påstået det nedlagte rejseforbehold ophævet.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Landsretten har henholdt sig til sin afgørelse.

Sagsfremstilling

Advokat Casper Andreasen blev under grundlovsforhør den 26. maj 2008 beskikket som forsvarer for T indtil videre med sædvanligt rejseforbehold.

I brev af 27. maj 2008 til Retten i Næstved anmodede advokat Casper Andreasen om, at rejseforbeholdet blev ophævet.

Det hedder i retsbogen af 19. juni 2008 fra Retten i Næstved:

»Retten fandt, at der ikke var grundlag for at ophæve rejseforbeholdet, hverken under hensyn til sagens karakter, advokatens tidligere opgaver som forsvarer for sigtede eller de omkostningsmæssige konsekvenser af rejseforbeholdet.

Retten bemærkede, at rejsetid og transportudgifter i forbindelse med arrestbesøg ikke er omfattet af rejseforbeholdet og derfor efter de sædvanlige retningslinier vil blive dækket af det vederlag, der skal betales af statskassen, jf. retsplejelovens § 741, stk. 1.«

Ved anklageskrift af 24. juni 2008 og tillægsanklageskrift modtaget i retten den 9. juli 2008 blev T tiltalt for tre tilfælde af indbrudstyveri, et forsøg på indbrudstyveri, to tilfælde af § 245-vold, et tilfælde af hæleri og to tilfælde af besiddelse af hash til eget forbrug. Sagen blev behandlet som en domsmandssag.

Ved Østre Landsrets kendelse af 2. juli 2008 stadfæstedes byrettens kendelse af 19. juni 2008 i henhold til grundene.

Ved dom af 29. juli 2008 blev T frifundet for forsøg på indbrudstyveri. I de tre forhold vedrørende indbrudstyveri blev han alene dømt for hæleri, men i øvrigt blev han dømt i overensstemmelse med anklageskriftet. Straffen blev fastsat til fængsel i 1 år. Straffen var en fællesstraf omfattende en betinget dom af 31. marts 2008 på to måneders fængsel.

Retten fastsatte et salær på 26.500 kr. med tillæg af moms og kørselsgodtgørelse på 684 kr. til forsvareren.

Anbringender

Advokat Casper Andreasen har anført, at hans klient har haft en rimelig begrundet interesse i at få ham beskikket som forsvarer, da han under to tidligere straffesager, hvor han blev beskikket som forsvarer uden rejseforbehold af Retten i Næstved, og i forbindelse med en sag mod Kriminalforsorgen har repræsenteret klienten. Sagen mod hans klient var endvidere af alvorlig karakter, da hans klient sad varetægtsfængslet frem til hovedforhandlingen, hvor han som fællesstraf blev idømt et års fængsel. De merudgifter, der vil være forbundet med beskikkelse uden rejseforbehold, er endvidere af begrænset omfang i forhold til omkostningerne ved sagen i øvrigt.

Anklagemyndigheden har anført, at Østre Landsrets kendelse er i overensstemmelse med landsretspraksis på området. Den foreliggende sag var af mindre kompliceret karakter, og rejseomkostningerne er ikke bagatelagtige i forhold til sagens øvrige omkostninger. Det var derfor rimeligt at tage et sædvanligt rejseforbehold.

Højesterets begrundelse og resultat

Ved afgørelsen i straffesager efter retsplejelovens § 741, stk. 1, jf. § 334, stk. 3, af, om der i tilfælde af tiltaltes anmodning om beskikkelse af en bestemt advokat bør stilles betingelse om, at advokaten helt eller delvis frafalder krav mod statskassen om godtgørelse for rejseudgifter (rejseforbehold), er det efter forarbejderne afgørende, om der under hensyntagen til sagens art og størrelsen af merudgifterne er en rimeligt begrundet interesse i beskikkelsen af den pågældende advokat, jf. Højesterets kendelse gengivet i U 2005.1592 H.

Den aktuelle sag angik efter tiltalen tre tilfælde af indbrudstyveri og et forsøg herpå, to tilfælde af vold efter straffelovens § 245, stk. 1, et tilfælde af hæleri og to tilfælde af overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Sagen resulterede efter delvis frifindelse i en fællesstraf af fængsel i et år, der omfattede en betinget straf på fængsel i to måneder. Tiltaltes valg af forsvarer var begrundet i et kendskab fra flere tidligere lignende straffesager. På grundlag af rejseforbeholdet, der ikke omfattede fængselsbesøg i Køge, blev salær eksklusive moms samt kørselsgodtgørelse fastsat til 26.500 kr. henholdsvis 684 kr. Merudgiften, der ville have omfattet kørsel fra København til to retsmøder i henholdsvis Næstved og Slagelse, ville være relativt beskeden sammenholdt med den nævnte udgift til forsvarer i øvrigt.

På denne baggrund finder Højesteret, at der ikke er grundlag for at betinge beskikkelse som sket og ophæver derfor vilkåret om frafald af krav mod statskassen for godtgørelse af rejseudgifter.

Thi bestemmes:

Vilkåret om, at advokat Casper Andreasen skal frafalde krav mod statskassen om godtgørelse for rejseudgifter, ophæves.