TfK 2000.335 ØLK

Ø.L.K. 28. februar 2000 i kære 14. afd. S-0747-00
 

  Anklagemyndigheden mod S (adv. A).

(Ebbe Christensen, Teilmann og Torben Vistisen (kst.)).
Slagelse Rets kendelse af 7. februar 2000:

Det er fast praksis ved herværende embede, at der ved beskikkelse af udenbys advokater stilles den betingelse, at rejseudgifter og andre merudgifter som følge af, at en bestemt advokat ønskes beskikket, ikke skal betales af statskassen. Såfremt der foreligger særlige omstændigheder frafalder retten som oftest forbeholdet.

De af advokat A anførte omstændigheder findes imidlertid ikke at være af en sådan karakter, at beskikkelsen bør ske uden forbehold, jf. retsplejelovens § 741, stk. 1, jf. § 336, stk. 3,

- - -

Østre Landsrets kendelse:


Advokat A har påkæret Slagelse Rets kendelse af 7. februar 2000 (- - -), hvorefter han beskikkedes som forsvarer for S med rejseforbehold, således at statskassen ikke skal godtgøre forsvarerens rejseudgifter.

Advokat A har indgivet kæreskrift af 21. februar 2000, hvori han nedlægger påstand om, at beskikkelsen bør foretages uden betingelse om, at han frafalder krav mod statskassen for godtgørelse for rejseudgifter.

Efter retsplejelovens § 336c, stk. 3, kan retten efter et konkret skøn i hvert enkelt tilfælde stille som betingelse for beskikkelse af en bestemt advokat, at merudgifterne herved ikke skal betales af statskassen. Ved afgørelsen af spørgsmålet bør der ifølge betænkning 404/1966 om ændring af reglerne om fri proces m.v., side 46, tages hensyn til, om beskikkelse af den pågældende advokat efter sagens art og størrelsen af merudgifterne i forbindelse hermed er rimeligt begrundet.

Under hensyn til karakteren af sigtelsen for overtrædelse af henholdsvis skattekontrolloven og momsloven, for så vidt angår unddragne skattebetalinger på 635.436 kr. og unddragelse af moms for 427.546 kr., samt til, at anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf samt om tillægsbøde på ikke under 1.050.000 kr., finder landsretten, at væsentlige hensyn taler for at imødekomme sigtedes ønske om at få beskikket en bestemt advokat, der efter sigtedes opfattelse har særligt kendskab til skatte- og afgiftsstrafferet, selv om denne har kontor uden for Slagelse retskreds. Herefter, og idet bemærkes, at merudgifterne ikke kan antages at stå i misforhold til sagen, tager landsretten kærendes påstand til følge.