TfK 2002.673/1 VLK

 
V.L.K. 1. oktober 2001 i kære 7. afd. S-2040-01


K påkærer afgørelse vedrørende salær.

(Fritse Hove, Bjarne Bjørnskov Jensen og Preben Veng (kst.)).

Vestre Landsrets kendelse:


Kærende er ifølge skrivelse af 8. november 2000 fra Retten i Varde på begæring fra T beskikket som forsvarer for denne på betingelse af, at krav mod statskassen på godtgørelse for rejsetid og transportudgifter frafaldes, jf. retsplejelovens § 741, stk. 1, jf. § 336 c, stk. 3.

Kærende kan således ikke få dækket de merudgifter, der er forbundet med, at hans kontor er beliggende uden for Varde retskreds. Han vil derimod kunne få dækket udgifter, der ikke overstiger, hvad en forsvarer med kontor i Varde retskreds ville få godtgjort. Idet oplysningerne om retsmøder og arrestbesøg lægges til grund, bør kærende tillægges følgende salær, jf. landsretspræsidenternes skrivelse af 15. november 1999 om vejledende takster for salærer til forsvarer i straffesager:
 
3 arrestbesøg af sædvanlig varighed á 900 kr: 2.700 kr.
Retsmøde den 8. februar 2001, 10 min.: 850 kr.
Retsmøde den 9. februar 2001, 1 time: 1.100 kr.
Domsforhandling den 10. april 2001, 1 time 20 min.: 2.200 kr.
Afsluttende domsforhandling den 7. august 2001, under 2 timer: 2.200 kr.
  9.050 kr.

En advokat med kontor i Varde retskreds ville herefter være berettiget til at få godtgjort rejsetid for 2 arrestbesøg i Esbjerg og 1 arrestbesøg i Vejle med ialt 4 timer og 40 min.

Da kærende i hvert fald har haft mindst et tilsvarende tidsforbrug, skal salæret til kærende forhøjes til ialt 11.100 kr. + moms.

Kærendes udgifter til befordring bør endvidere forhøjes til 640,32 kr. + moms.