TfK 2010.11/1 ØLK
 

  Ø.L.K. 5. oktober 2009 i kære 11. afd. nr. S-2676-09

(Karsten Bo Knudsen, Ole Græsbøll Olesen, Anne Louise Bormann).

Advokat Christian Vinaa påkærer salærtilkendelse i sagen Anklagemyndigheden mod T (adv. Christian Vinaa, Gentofte, besk.).

Det fremgår af sagen, at advokat Christian Vinaa blev beskikket som forsvarer for T, der ved Hillerød Ret var tiltalt for spirituskørsel efter færdselslovens § 117, jf. § 53, stk. 1, og at beskikkelsen blev betinget af, at advokaten frafaldt krav mod statskassen om godtgørelse for rejseudgifter.
Af retsbogen for Hillerød Ret den 3. juni 2009 fremgår bl.a.:

Tiltalte, T, nægtede sig skyldig. Han vil ikke bestride selve kørslen, men der har været et efterforbrug af alkohol.

- - -

I anklagemyndighedens bevisfortegnelse er vidnerne politibetjent - - - og politibetjent - - - anført.

De pågældende vidner var ikke mødt, og det blev konstateret, at retten ved en beklagelig fejl ikke havde fået indkaldt politibetjent - - - og politibetjent - - - til retsmødet.

Anklageren begærede sagen udsat på indkaldelse af politibetjent - - - og politibetjent - - - med henblik på afgivelse af forklaring.

- - -

Sagen blev udsat til fortsat hovedforhandling den 29. juni 2009 kl. 14.30 i retssal 3 med henblik på indkaldelse af politibetjent - - - og politibetjent - - - til afgivelse af forklaring.

Af retsbogen for Hillerød Ret den 29. juni 2009 fremgår bl.a.:

Ingen vidner var mødt.

Dommeren konstaterede, at vidnerne ved en fejl ikke er indkaldt til retsmødet.

Sagen udsat.

Det fremgår af retsbogen, at de to vidner var mødt og afgav forklaring i sagen den 3. september 2009, at retten afsagde dom i sagen den 10. september 2009, og at retten i forbindelse hermed fastsatte salæret til forsvareren.

Den 18. september ændrede Hillerød Ret sin salærafgørelse således:

Der blev fremlagt kæreskrift modtaget den 16. september 2009, hvorved advokat Christian Vinaa påkærer rettens omkostningsafgørelse af 10. september 2009.

Retten ændrede sin omkostningsafgørelse af 10. september 2009, således at salæret til den beskikkede forsvarer, advokat Christian Vinaa, fastsættes til 5.100 kr. med tillæg af moms. Salæret betales af domfældte, T, med 2.000 kr. med tillæg af moms og af statskassen med 3.100 kr. med tillæg af moms.

Salæret er fastsat således, at der er tillagt forsvareren 2.000 kr. for hvert af retsmøderne den 3. juni 2009 og den 3. september 2009 og 1.100 kr. for retsmødet den 29. juni 2009.

Østre Landsrets kendelse.
- - -

Der fremlagdes endvidere brev af 28. september 2009, hvoraf fremgår, at forsvareren fastholder sin kære, idet han finder, at salæret for retsmødet den 29. juni 2009, der varede ca. 15 minutter, fastsættes til 1.450 kr., og at statskassen skal betale forsvarerens transportudgifter vedrørende de to forgæves retsmøder. Forsvareren har endvidere anmodet om, at tiltaltes andel af sagsomkostningerne nedsættes, men at dette rimeligvis kan ske under ankesagen.

- - -

Efter votering afsagdes sålydende

kendelse:

Retten finder ikke grundlag for at tilsidesætte byrettens salærfastsættelse, herunder at salæret for forgæves fremmøde, hvor det varede ca. 15 minutter at undersøge, om vidnerne kunne fremskaffes, er fastsat til 1.100 kr.

Om tiltalte skal betale salæret for retsmødet den 3. september 2009, afhænger af udfaldet af ankesagen og må derfor som anført af forsvareren endeligt afgøres under denne.

Det forgæves fremmøde ved de to retsmøder har påført tiltalte ekstraudgifter til forsvarerens transport, der i medfør af retsplejelovens § 741, stk. 1, jf. § 334, stk. 5, 2. pkt., skal betales af tiltalte, idet landsretten forudsætter, at der er indgået aftale mellem tiltalte og forsvareren herom. Da det forgæves fremmøde skyldes, at retten fejlagtigt ikke havde tilsagt vidnerne, finder landsretten, at statskassen skal betale disse udgifter. Der tillægges derfor forsvareren yderligere 1.800 kr. med tillæg af moms i salær for rejsetid samt 455,68 kr. med tillæg af moms i kørselsgodtgørelse, som endeligt betales af statskassen.

Thi bestemmes:

Byrettens afgørelse ændres, således at den beskikkede forsvarer, advokat Christian Vinaa, i salær tillægges 6.900 kr. med tillæg af moms samt 455,68 kr. med tillæg af moms i kørselsgodtgørelse. Heraf betales 2.000 kr. med tillæg af moms af domfældte, mens resten betales af statskassen.