I TfK 2010.269/2 VLK
 

  V.L.K. 18. december 2009 i kære 5. afd. S-2320-09
(Thomas Jønler, Dorte Jensen, Hans-Jørgen Nymark Beck).

Advokat Kåre Pihlmann påkærer afgørelse om rejseforbehold.

Den 10. september 2009 beskikkede Retten i Århus, 4. afd., advokat Kåre Pihlmann, København, som forsvarer for S, der den 22. august 2009 var blevet varetægtsfængslet bl.a. for bankrøveri af særlig farlig karakter.

I et brev af 21. september 2009 anmodede advokat Kåre Pihlmann Retten i Århus om at genoverveje rejseforbeholdet.

I retsbog af 2. oktober 2009 fra Retten i Århus, 4. afd., er der anført:

Der blev fremlagt brev af 21. september 2009 fra advokat Kåre Pihlmann, København.

- - -

Det fremgår af brevet, at advokaten anmoder retten genoverveje rejseforbeholdet i forbindelse med beskikkelsen som forsvarer for S. Advokaten har herved henvist til sagens omfang og karakter, herunder at sigtede indledningsvis har været placeret i Arresten i Kolding og nu er placeret i Arresten i Aalborg.

Dommeren bemærkede, at der ikke ses at være grundlag for at ophæve rejseforbeholdet. Sagen vedrører bl.a. en sigtelse for røveri af særlig farlig karakter, hvor sigtede, der er fra Litauen, er uden tilknytning til Danmark, og hvor der ikke foreligger oplysninger om tidligere klientrelationer til advokaten.

- - -

Vestre Landsrets kendelse.

Rejseudgifter for advokat Kåre Pihlmann ved sagens gennemførelse, herunder i forbindelse med hovedforhandling og arrestbesøg, kan ikke anses for relativt beskedne sammenholdt med udgiften til forsvarer i øvrigt.

På denne baggrund og af de grunde, der er anført i byrettens retsbog af 2. oktober 2009, tiltræder landsretten - uanset at sigtelsen angår forhold, som, hvis sigtede findes skyldig, kan resultere i en længere frihedsstraf - at beskikkelsen er gjort betinget af rejseforbehold.

Dog bør rejseforbeholdet præciseres således, at forsvareren vil kunne få dækket rejsetid og udgifter i forbindelse med arrestbesøg, der ikke overstiger, hvad en forsvarer med kontor i Århus Retskreds ville få godtgjort.

Med den anførte præcisering stadfæster landsretten herefter den påkærede beslutning.