TfK 2010.558/2 VLK

V.L.K. 15. marts 2010 i kære 11. afd. S-0347-10
 

  Advokat Leif Nielsen kærer salærafgørelse i sagen Anklagemyndigheden mod T.

(Vogter, Olav D. Larsen og Birte Wirnfeldt (kst.)).

Retten i Viborg tilkendte den 5. februar 2010 advokat Leif Nielsen, Nibe, der var beskikket for T, et salær på 6.000 kr. + moms.

Vestre Landsrets kendelse:

Retten i Viborg har i retsbog af 5. februar 2010 tillagt den for T beskikkede forsvarer, advokat Leif Nielsen, Nibe, et salær på 6.000 kr. + moms.

Beskikkelsen var betinget af, at forsvareren frafaldt krav om kørselsgodtgørelse.

Ved salærfastsættelsen er der ikke tilkendt salær for køretid og kørselsgodtgørelse angående en afhøring af T på politistationen i Viborg, hvor forsvareren var til stede.

Kæremålet omfatter alene salær for denne rejsetid og kørselsgodtgørelsen.

Sagen har været behandlet af dommerne Vogter, Olav D. Larsen og Birte Wirnfeldt (kst.).

Landsretten afsagde

Kendelse:

Efter retsplejelovens § 741, stk. 1, 2. pkt., jf. § 334, stk. 3, kan retten betinge beskikkelsen af, at advokaten helt eller delvis frafalder krav mod statskassen om godtgørelse for rejseudgifter. Bestemmelserne må efter ordlyden forstås således, at rejseforbeholdet som udgangspunkt omfatter alle rejseudgifter i forbindelse med den sag, hvori beskikkelsen er sket, herunder rejseudgifter i forbindelse med afhøringer ved politiet inden for retskredsen, hvor forsvareren deltager efter reglerne i retsplejelovens §§ 745 c-745 e, jf. også Østre Landsrets kendelse af 7. september 2007 gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2008, side 56.

Landsretten stadfæster derfor salærafgørelsen.