TfK 2011.264 VLK

V.L.K. 7. december 2010 i kære 10. afd. S-2655-10
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Niels Juncker, Vejle).

(Annette Dellgren, Poul Hansen og Rikke Holler (kst.)).
I retsbog af 16. november 2010 for Retten i Viborg er der anført:
- - -

Der blev fremlagt telefax af 5. november 2010 fra den beskikkede forsvarer, advokat Niels Juncker.

Den beskikkede forsvarer, advokat Niels Juncker, har anmodet om, at retten ophæver rejseforbeholdet.

Sagen drejer sig om en tiltale for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, ved trusler over for en socialrådgiver. Der er afsat 2 timer til sagen. Forsvareren har anført, at han tidligere har været forsvarer for tiltalte.

Under hensyn til sagens karakter og forventede omfang, herunder forholdet mellem rejseudgifter og udgiften til forsvareren i øvrigt, er der ikke grundlag for at ophæve rejseforbeholdet, uanset at forsvareren tidligere har været forsvarer for tiltalte. Retten besluttede derfor, at rejseforbeholdet ikke ophæves.

Sagen udsat.

- - -

Vestre Landsrets kendelse:

Efter retsplejelovens § 741, stk. 1, jf. § 334, stk. 3, kan retten i tilfælde, hvor en bestemt advokat ønskes beskikket, stille som betingelse, at advokaten helt eller delvist frafalder krav mod statskassen om godtgørelse for rejseudgifter (rejseforbehold). Ved afgørelsen af spørgsmålet er det afgørende, om der under hensyn til sagens art og størrelsen af merudgifterne er en rimelig begrundet interesse i, at den pågældende advokat giver møde uden for sit hjemsted, jf. Højesterets kendelse gengivet i UfR 2005.1592 H, jf. herved også Højesterets kendelse gengivet i UfR 2010.2204 H.

I den foreliggende sag udfærdigede anklagemyndigheden den 16. september 2010 en retsmødebegæring, hvor T blev sigtet for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, og sagen blev sendt til Retten i Horsens, som er T's hjemting, med henblik på, at sagen kunne fremmes som en tilståelsessag.

Under retsmødet i Retten i Horsens var advokat Niels Juncker, Vejle, beskikket som forsvarer for T. Da sagen ikke kunne fremmes til dom i medfør af retsplejelovens § 831, blev sagen sluttet og returneret til anklagemyndigheden, der herefter har rejst tiltale mod T ved Retten i Viborg.

Advokat Niels Juncker har i kæreskriftet bl.a. oplyst, at han tidligere har været beskikket som forsvarer for T.

På denne baggrund, og efter størrelsen af de merudgifter, der er forbundet med advokat Niels Junckers kørsel fra Vejle til Viborg t/r, ophæver landsretten rejseforbeholdet.

- - -