TfK 2011.912 VLK

V.L.K. 13. juli 2011 i kære 1. afd. S-1448-11
 

  Kære af rejseforbehold i sagen Anklagemyndigheden mod S (adv. Mads Kjær Jensen, Aabyhøj).

(Kurt Rasmussen, Torben Geneser og Aage Flebo (kst.).

I retsbog af 30. maj 2011 fra Retten i Aalborg er der anført:

Ombeskikkelse af advokat

Ingen var mødt.

Der blev fremlagt telefaxbrev af 30. maj 2011 fra advokat Mads Kjær Jensen.

Retten afbeskikkede advokat Poul Erik Kjeldgaard som forsvarer for S og beskikkede i stedet advokat Mads Kjær Jensen, Søren Frichs Vej 42A, 8230 Aabyhøj, som forsvarer for S.

Beskikkelsen er betinget af, at advokaten frafalder krav mod statskassen om godtgørelse for rejsetid og transportudgifter.

- - -

Vestre Landsrets kendelse:

Efter retsplejelovens § 741, stk. 1, jf. § 334, stk. 3, kan retten, i tilfælde hvor en bestemt advokat ønskes beskikket, stille som betingelse, at advokaten helt eller delvis frafalder krav mod statskassen om godtgørelse for rejseudgifter (rejseforbehold). Ved afgørelsen af spørgsmålet er det afgørende, om der under hensyntagen til sagens art og størrelsen af merudgifter er en rimelig begrundet interesse i, at den pågældende advokat giver møde uden for sit hjemsted, jf. Højesterets kendelse gengivet i U 2005.1592.

Den foreliggende sag omfatter flere sigtelser for både overtrædelse af straffelovens § 244 og § 245 i gentagelsestilfælde, to tilfælde af trusler efter straffelovens § 266 samt hærværk i gentagelsestilfælde efter straffelovens § 291, stk. 2. Hertil kommer, at sigtede er varetægtsfængslet.

Under hensyn til sagens karakter og forventede omfang, herunder forholdet mellem rejseudgifterne og udgifterne til forsvarer i øvrigt, finder landsretten, at rejseforbeholdet bør ophæves.

Thi bestemmes:

Byrettens afgørelse ændres, således at vilkåret om, at advokat Mads Kjær Jensen skal frafalde krav mod statskassen om godtgørelse for rejseudgifter, ophæves.

- - -