U.2001.2565V

TfK2001.696

V.L.K. 27. september 2001 i anke 9. afd. S-1350-01

(Deleuran, Claus Bruun (kst.), Niels Klitgaard (kst.)).

Anklagemyndigheden mod T (adv. X).

Af sagen fremgik bl.a., at advokat X var beskikket som forsvarer for T under T's anke af en byretsdom, hvorved T, der havde nægtet sig skyldig, var straffet med fængsel i 10 måneder for røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, tyveri og forsøg herpå samt brugstyveri.

Vestre Landsrets retsbog 27. september 2001.

— — — Der fremlagdes skrivelser af 25. og 26. september 2001 fra tiltaltes forsvarer, advokat X.

Advokaten har i skrivelsen af 25. september 2001 oplyst, at han har haft 15 arrestbesøg.

På landsrettens opfordring har advokaten i skrivelsen af 26. september 2001 uddybet oplysningen om arrestbesøgene. Det fremgår heraf bl.a., at besøgene har været gennemført i perioden fra 11. juni 2001 til 24. september 2001. Det hedder i skrivelsen herefter:

». . .

De pågældende arrestbesøg har hver eneste gang været på T's foranledning, bortset fra det sidste i september måned 2001, som var speciel med henblik på forberedelsen af landsretssagen.

Tidligere har der været et arrestbesøg, hvor bevisfortegnelsen blev gennemgået, efter at ekstrakten var fremkommet.

De øvrige har skyldtes henvendelser af forskellig art.

Arrestbesøgene har haft en gennemsnitlig varighed på 30 minutter, bortset fra arrestbesøget den 23. september 2001, som varede 1 time.«

Det bemærkes, at tiltalte har været varetægtsfængslet i perioden fra 5. april 2001 til domsafsigelsen den 25. september 2001.

Efter det foreliggende herunder sagens karakter findes der ikke grundlag for at honorere et så stort antal arrestbesøg med sædvanlig takst. Salæret for arrestbesøgene fastsættes herefter skønsmæssigt til et samlet beløb på 6.000 kr. eksklusiv befordringstid.

Retten tillagde den beskikkede forsvarer, X, i samlet salær 15.500 kr. + moms 25%, der udredes af tiltalte. — — —