TfK 2011.779/1 HK
 

  H.K. 24. maj 2011 i sag 33/2011

Anklagemyndigheden mod T (adv. Jørgen Lange, Kbh., besk.).

I tidligere instans er truffet beslutning af Vestre Landsrets 12. afdeling den 17. november 2010. Procesbevillingsnævnet har den 14. januar 2011 meddelt tilladelse til, at beslutningen indbringes for Højesteret.
I påkendelsen har deltaget tre dommere: Per Walsøe, Thomas Rørdam og Henrik Waaben.

Påstande

Kærende, T, har nedlagt påstand om ophævelse af landsrettens beslutning, hvorefter advokat Jørgen Lange i forbindelse med sin beskikkelse som forsvarer for T skal frafalde krav mod statskassen om godtgørelse for rejseudgifter.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Sagsfremstilling

Den 8. december 2008 gennemførte tre personer et hjemmerøveri, hvor den ene fastholdt beboeren, mens de to andre stjal diverse genstande. På baggrund af retsgenetiske undersøgelser af to fundne cigaretskod var det den 13. maj 2009 muligt at foretage anholdelse af bl.a. T, der blev sigtet for overtrædelse af straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1. T, der er født i 1991, erkendte over for politiet at have deltaget i røveriet.

Ved Retten i Sønderborgs dom af 4. februar 2009 blev T i en anden sag idømt 40 dages betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens § 244. Advokat Jørgen Lange var beskikket som forsvarer for T under sagen.

Den 8. juli 2009 beskikkede Retten i Sønderborg advokat Lange som forsvarer for T i den foreliggende sag vedrørende straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1. Beskikkelsen var betinget af, at advokaten frafaldt krav mod statskassen om godtgørelse for rejsetid og transportudgifter (rejseforbehold).

Sagen blev ved retsmødebegæring af 1. oktober 2009 indbragt for Retten i Sønderborg med henblik på behandling som tilståelsessag vedrørende T og de to medsigtede.

Den 4. august 2010 besluttede Retten i Sønderborg på begæring af advokat Lange at ophæve rejseforbeholdet under hensyn til sagens karakter og den tidligere beskikkelse.

Den 14. september 2010 idømte Retten i Sønderborg T fængsel i 1 år og 5 måneder, der blev gjort betinget af bl.a. afvikling af samfundstjeneste.

Den 27. september 2010 fastsatte Retten i Sønderborg salær til advokat Lange på 11.675 kr. med tillæg af moms samt godtgørelse for kørsel med 2.563 kr. med tillæg af moms og for udlæg (2 gange broafgift) med >> 2312 >> 440 kr. Retten bestemte samtidig, at salæret skulle betales af T.

Ved ankemeddelelse af 28. september 2010 ankede Statsadvokaten for Fyn, Syd- og Sønderjylland Retten i Sønderborgs dom af 14. september 2010 til skærpelse. Advokat Lange kontraankede den 29. september 2010 til formildelse. Advokat Lange oplyste samtidig, at T ønskede, at advokat Lange blev beskikket som forsvarer for landsretten.

Ved brev af 5. november 2010 meddelte Vestre Landsret, at landsretten havde beskikket advokat Lange som forsvarer for T. Landsretten betingede beskikkelsen af, at advokat Lange i medfør af retsplejelovens § 334, stk. 3, frafaldt krav mod statskassen for godtgørelse af rejseudgifter (rejseforbehold).

Ved brev af 11. november 2010 anmodede advokat Lange landsretten om at frafalde rejseforbeholdet og henviste i den forbindelse til, at Retten i Sønderborg havde frafaldet rejseforbeholdet i forbindelse med byrettens behandling af sagen.

Ved beslutning af 17. november 2010 bestemte Vestre Landsret, at rejseforbeholdet ikke skulle ophæves.

Ved Vestre Landsrets dom af 20. januar 2011 blev T idømt 1 år og 6 måneders ubetinget fængsel. Straffen blev fastsat som en fællesstraf i medfør af straffelovens § 61, stk. 1, tillige omfattende det forhold, der blev pådømt ved Retten i Sønderborgs dom af 4. februar 2009.

Det fremgår af Vestre Landsrets retsbog af 20. januar 2011, at retsmødet blev afholdt på tingstedet i Sønderborg og varede fra kl. 11.00 til kl. 13.50 med afhøring af T og yderligere en sigtet i sagen. Det fremgår endvidere, at Vestre Landsret fastsatte et salær på 6.800 kr. med tillæg af moms til advokat Lange.

Af Vestre Landsrets præsidentmeddelelse af 1. juli 2010 fremgår bl.a.:

»I Vestre Landsret er udgangspunktet følgende:

Beskikkelse af en advokat sker med rejseforhold.

• hvis advokaten i en straffesag har kontor uden for det pågældende tingsteds (bitingsteds) område (nævningekreds), medmindre der er tale om en advokat fra Århus, der ønskes beskikket i en sag, der skal behandles i Viborg (eller omvendt), og

• hvis advokaten i en civil sag har kontor uden for den retskreds, hvor klienten har bopæl, medmindre advokaten har kortere afstand til hovedtingstedet i Viborg end en advokat fra klientens retskreds.

Efter konkret vurdering kan dette udgangspunkt fraviges.

Følgende momenter kan tillægges betydning ved vurderingen:

• Sagens art, omfang, kompleksitet og betydning

• De forventede merudgifter ved beskikkelse uden rejseforhold

• Advokatens tidligere tilknytning til klienten

• Klienten har bopæl eller ophold andetsteds end i den nævningekreds, hvor hovedforhandlingen skal finde sted

Ved vurderingen af de forventede merudgifter ved beskikkelse uden rejseforbehold kan det tillægges særlig betydning

• At advokaten er hjemmehørende i en tilstødende retskreds

• At advokaten - uanset han ikke er hjemmehørende i en tilstødende retskreds - har tilsvarende eller færre antal kilometer til tingstedet end en advokat fra en tilstødende retskreds

Betydningen af, at advokaten har kontor i en tilstødende retskreds, må dog vurderes konkret bl.a. i lyset af, om advokaten har kontor i den del af den tilstødende retskreds, hvorfra det skønnes naturligt at ønske en advokat til behandling af en sag ved tingstedet i naboretskredsen.«

Af Østre Landsrets præsidentmeddelelse af 11. november 2010 fremgår bl.a.:

»Rejseforhold

Ved behandlingen af straffesager i Østre Landsret sker der beskikkelse af forsvarere og bistandsadvokater uden rejseforbehold, såfremt advokaten har kontor i den nævningekreds, hvori byretten, der har behandlet sagen, er beliggende. Der sker endvidere i sager, der behandles i København, beskikkelse uden rejseforbehold af advokater, der har kontor inden for den Københavnske nævningekreds (Københavns Byret, Retten på Frederiksberg samt retterne i Lyngby, Glostrup, Helsingør, Hillerød og Roskilde).

I øvrigt tages som udgangspunkt rejseforbehold over for forsvarere og bistandsadvokater.

Efter konkret vurdering kan udgangspunkt om, at der tages rejseforbehold, fraviges.

Følgende momenter kan tillægges betydning:

1. Sagens art, omfang, kompleksitet og betydning.

2. De forventede merudgifter ved beskikkelse uden rejseforbehold, herunder den relative størrelse af merudgiften.

3. Klientens tidligere tilknytning til advokaten. Har advokaten været beskikket for klienten i byretten uden rejseforbehold, vil der kun helt undtagelsesvis kunne tages rejseforbehold.

4. Klienten har bopæl eller ophold andetsteds end i den nævningekreds, hvor hovedforhandlingen skal finde sted.«

Anbringender

Advokat Jørgen Lange har anført bl.a., at T's ønske om at beskikke ham som forsvarer under ankesagens behandling er rimeligt begrundet, idet advokaten havde været beskikket for ham som forsvarer uden rejseforbehold under byrettens behandling af sagen og under en tidligere sag. Byretten fandt, at rejseforbeholdet skulle >> 2313 >> ophæves under hensyn til sagens karakter og den tidligere beskikkelse. Sagen er alvorlig, allerede fordi Vestre Landsret fastsatte straffen til en ubetinget fængselsstraf på 1 år og 6 måneder. Endvidere er rejseudgifterne relativt beskedne sammenholdt med forsvarsudgifterne i øvrigt.

Anklagemyndigheden har anført bl.a., at Vestre Landsrets beslutning er i overensstemmelse med praksis på området. Selv om byretten ophævede rejseforbeholdet, og advokaten én gang tidligere har været beskikket som forsvarer for T og dermed har en vis forudgående klientrelation til ham, har sagen en sådan mindre kompliceret karakter, at det var rimeligt at tage et sædvanligt rejseforbehold. Endvidere kan udgifterne til rejseomkostningerne i sagen ikke anses for beskedne i forhold til de øvrige sagsomkostninger.

Højesterets begrundelse og resultat

Ved afgørelsen efter retsplejelovens § 741, stk. 1, jf. § 334, stk. 3, af, om der i tilfælde af tiltaltes anmodning om beskikkelse af en bestemt advokat bør stilles betingelse om, at advokaten helt eller delvis frafalder krav mod statskassen om godtgørelse for rejseudgifter (rejseforbehold), er det efter forarbejderne afgørende, om der under hensyntagen til sagens art og størrelsen af merudgifterne er en rimeligt begrundet interesse i beskikkelsen af den pågældende advokat, jf. Højesterets kendelse gengivet i UfR 2005.1592 H.

Højesteret finder, at der kun helt undtagelsesvis bør tages rejseforbehold for landsretten, hvis advokaten har været beskikket for klienten i byretten uden rejseforbehold, jf. herved også Østre Landsrets retningslinjer i præsidentmeddelelse af 11. november 2010. Dette gælder også i situationer, hvor byretten burde have taget rejseforbehold.

I den foreliggende sag traf Retten i Sønderborg ved en upåkæret kendelse af 4. august 2010 afgørelse om, at det tidligere meddelte rejseforbehold for byretten skulle ophæves.

Herefter, og da sagen angår strafudmåling ved hjemmerøveri, finder Højesteret, at beskikkelsen af advokat Jørgen Lange for landsretten burde være sket uden rejseforbehold. Højesteret ophæver derfor vilkåret herom.

Thi bestemmes:

Vilkåret om, at advokat Jørgen Lange ved sagens behandling for landsretten skal frafalde krav mod statskassen om godtgørelse for rejseudgifter, ophæves.

Statskassen skal betale kæresagens omkostninger for Højesteret.