TfK2015.31

V.L.K. 8. oktober 2014 i kære 6. afd. S-1638-14

(Erik P. Bentzen, Bjerg Hansen og Malene Værum Westmark (kst.)).

Advokat Berit Ernst kærer salærfastsættelse i sagen Anklagemyndigheden mod bl.a. T6.

Retten i Koldings afgørelse af 30. juli 2014:

Ingen var mødt.

Der blev fremlagt brev af 19. juni 2014 fra advokat Berit Ernst som beskikket forsvarer for T6 med anmodning om fastsættelse af salær og godtgørelse for udlæg.

Retten godkendte herefter følgende:

Arrestbesøg

Arrestbesøg den 28.2.14 3 timer 4.950,00 kr.
Arrestbesøg den 25. marts 3 timer 4.950,00 kr.
I alt   9.900,00 kr. + moms

Køretid i forbindelse med arrestbesøg

Indledningsvist bemærkes, at retten har tilkendt godtgørelse for køretid med udgangspunkt i tidsberegningen, der fremgår af Krak (1 time og 3 minutter) fra advokatens kontor i Aarhus til arresthuset i Kolding.

Arrestbesøg den 28.2.14 2 timer 1.600,00 kr.
Arrestbesøg den 25.3.14 2 timer 1.600,00 kr.
l alt   3.200,00 kr.
l alt   3.200,00 kr. + moms

Hovedforhandling:

Det bemærkes, at der har været 9 tiltalte i Harvest-sagen, der er behandlet over 28 retsdage i tiden fra 25. marts til 2. juli 2014. Der er reelt tale om to særskilte sager, og de tiltalte og vidnerne har været afhørt til hver af de to dele af sagen for sig efter tidsplaner, som anklagemyndigheden på forhånd havde udarbejdet. Efter princippet i afgørelsen U2012.881H, hvoraf fremgår, at der ikke er grundlag for at tillægge en forsvarer salær efter landsrettens vejledende takster i hovedforhandlinger mod medsigtede, har retten tilkendt forsvareren for T6, advokat Berit Ernst, tilstedeværelsessalær på de dage, hvor skunkdelen, som hendes klient ikke har været tiltalt i, er blevet behandlet. Retten har herved også lagt vægt på, at flere af forsvarerne, herunder også advokat Berit Ernst (den 27. maj over middag og den 4. juni indtil kl. 10.35) har undladt at være til stede hele eller halve dage, fordi den del af sagen, der blev behandlet den pågældende dag ikke vedrørte deres klient. Det bemærkes videre, at forsvarerne, fordi sagen har været behandlet under et, har haft ret til at overvære alle retsmøder, men at der ikke har været samme behov for forberedelse forud for de retsdage, hvor der alene har været bevisførelse om forhold, som den pågældendes egen klient ikke har været tiltalt i.

Sagen har været opdelt således:

Retsdage, der alene har vedrørt amfetamindelen (forhold 1 og 2):

-07. april 2014 kl. 09-13.50

-08. april 2014 kl. 09-14.35

-11. april 2014 kl. 09-14.50

-28. april 2014 kl. 09-14.55

-29. april 2014 kl. 09-14.25

-01. maj 2014 kl. 09-15.00

-05. maj 2014 kl. 09-15.00

-22. maj 2014 kl. 09-15.00

Retsdage der alene har vedrørt skunkdelen (forhold 4-6):

-06. maj 2014 kl. 09-15.00

-08. maj 2014 kl. 09-15.00

-12. maj 2014 kl. 09-15.00

-13. maj 2014 kl. 09-14.00

-15. maj 2014 kl. 09-15.00

-19. maj 2014 kl. 09-15.00

-20. maj 2014 kl. 09-15.30

-27. maj 2014 kl. 09-15.20

-28. maj 2014 kl. 09-15.00

-03. juni 2014 kl. 09-15.00

Retsdage der både har vedrørt amfetamindelen (forhold 1 og 2) og skunkdelen (forhold 4-6):

-25. marts 2014 kl. 09-10.30 (forberedende retsmøde)

-31. marts 2014 kl. 09-15.00

-01. april 2014 kl. 09-09.45 (en hel retsdag afsat)

-26. maj 2014 kl. 09-15.00

-04. juni 2014 kl. 09-15.25

-09. juni 2014 kl. 08.30-13.50 (pinse)

-10. juni 2014 kl. 09-14.15

-11. juni 2014 kl. 09-14.00

-12. juni 2014 kl. 09-12.00

-02. juli 2014 kl. 14-15.00 (domsafsigelse)

Det bemærkes, at der ikke tillægges salær for retsmødet den 3. april 2014, der blev aflyst den 2. april 2014.

Der godkendes herefter efter taksterne for en hel retsdag salær til advokat Berit Ernst for 13 retsdage (31. marts, 7. april, 8. april, 11. april, 28. april, 29. april, 1. maj, 5. maj, 22. maj, 26. maj, 10. juni, 11. juni og 12. juni med 14.500 kr. pr. dag

188.500,00 kr. + moms

Der godkendes salær for en hel retsdag med tillæg af 50 % for retsmødet 9. juni 2014 (pinse)

21.750,00 kr. + moms

Der godkendes salær for tilstedeværelse med tillæg for skønsmæssig forberedelse med 9.000 kr. pr. dag for 9 retsdage (6. maj, 8. maj, 12. maj, 13. maj, 15. maj, 19. maj, 20. maj, 28. maj, 3. juni)

81.000,00 kr. + moms

Der godkendes salær for 3 timers tilstedeværelse med skønsmæssig tillæg af tid til forberedelse den 27. maj og for 3½ time den 4. juni 2014, idet advokaten ikke var til stede hele retsdagen

13.000,00 kr. + moms

Der godkendes salær for ½ retsdag den 25. marts (forberedende møde) og for ½ retsdag den 1. april (retsmødet varede fra kl. 09.-09.45)

14.400,00 kr. + moms

Salær domsafsigelse 1 time 1.650,00 kr. + moms

Det bemærkes, at der ikke er grundlag for at forhøje salæret de dage, hvor advokat Berit Ernst har givet møde for de øvrige forsvarere i sagen, idet hun alligevel har været til stede de pågældende dage, og idet de øvrige forsvarere alene har været fraværende på dage, hvor der ikke har været bevisførelse vedrørende deres egne klienter, hvorfor der ikke har været forberedelse eller tidsforbrug med denne opgave ud over, hvad der er tilkendt salær med ovenfor.

Forberedelse

Det bemærkes, at der i salærtilkendelsen ovenfor er tilkendt salær svarende til ca. 51,5 timers forberedelse (3 timer pr. hele retsdag, ½ time pr. tilstedeværelsesdag, ca. 1½ time pr. halve retsdag). Herefter, og idet advokat Berit Ernst har haft tidsforbrug ud over det sædvanlige på grund af kæremålet vedrørende beskikkelsesspørgsmålet og på grund af sagens kompleksitet, omfang og betydning, tilkendes der salær for yderligere forberedelse med 25 timer for forberedelse af selve sagen og 6 timer vedrørende kæresagen eller i alt 30 timers yderligere forberedelse svarende til 51.150 kr. med tillæg af moms. Det bemærkes, at retten ved fastsættelsen af salær for yderligere forberedelse har lagt vægt på, at T6 alene har været tiltalt i sagens forhold 2 (amfetamindelen), og at advokaten er beskikket kort før hovedforhandlingen.

Det bemærkes i den forbindelse endelig, at retsdagene som udgangspunkt har varet fra kl. 9 til 12.00 med 20 minutters formiddagspause og fra kl. 13.-15.00 uden pause.

I alt 51.150,00 kr. + moms

Kørsel til retsmøder:

- - -

Godtgørelse for køretid til hovedforhandling

i alt 46.818,00 kr. + moms

Udlæg

Retten godkender følgende udlæg:

Kørselsgodtgørelse til hovedforhandling og arrestbesøg:

5.713 km a 3,73 21.309,50 kr. + moms

Retten godkendte herefter i alt salær til advokat Berit Ernst med 381.350 kr. med tillæg af moms, godtgørelse for køretid til retsmøder og arrestbesøg med 50.018,00 kr. og godtgørelse for udgifter til transport med 21.309,50 kr. med tillæg af moms.

Da T6 er blevet frifundet, betales beløbene endeligt af statskassen.

Vestre Landsrets kendelse:

Den 30. juli 2014 har byretten truffet afgørelse om fastsættelse af salær.

Afgørelsen er kæret af advokat Berit Ernst med påstand om, at hun tilkendes et salær på 809.029,36 kr. Advokaten har til støtte for påstanden bl.a. gjort gældende, at hun som beskikket forsvarer for T skal tilkendes fuldt salær, svarende til 14.500 kr., også for de dage, hvor byretten kun har tilkendt et såkaldt tilstedeværelsessalær på 9.000 kr., at hun skal tilkendes salær for hele retsdage for retsmøderne den 25. marts og 1. april 2014, som begge var berammet til at vare fra kl. 9.00 til kl. 15.00, men kun varede en halv retsdag, at hun skal tilkendes salær for det berammede retsmøde den 3. april 2014, som blev aflyst dagen før, og at hun skal tilkendes øget salær for de dage, hvor hun gav møde for andre forsvarere under sagen, der var forhindrede i at give møde, herunder ved domsafsigelsen.

Landsretten afsagde

Kendelse:

Salær for hele retsdage

I det salær, som byretten har tilkendt advokat Berit Ernst, indgår bl.a. en post på 81.000 kr.+ moms. Beløbet dækker salær for tilstedeværelse med tillæg af skønsmæssig forberedelse med 9.000 kr. pr. dag.

Byretten har som begrundelse for alene at tilkende et tilstedeværelsessalær anført, at sagen har været behandlet over 28 retsdage. Sagen har reelt bestået af to særskilte sager - en skunkdel og en amfetamindel - og de 9 tiltalte og vidnerne har været afhørt til hver af de to dele af sagen for sig efter tidsplaner, som anklagemyndigheden på forhånd havde udarbejdet.

Advokat Berit Ernst er blevet tilkendt tilstedeværelsessalær for de dage, hvor skunkdelen, som T6 ikke var tiltalt i, blev behandlet. Byretten har anført, at forsvarerne, fordi sagen har været behandlet under et, har haft ret til at overvære alle retsmøder, men at der ikke har været samme behov for forberedelse forud for de retsdage, hvor der alene har været bevisførelse om forhold, som den enkelte forsvarers klient ikke har været tiltalt i.

I landsretspræsidenternes vejledende takster fra før den 1. oktober 2014 er det i pkt. C.1. - under overskriften »Særligt om forsvarere i straffesager vedrørende særlig økonomisk kriminalitet« - anført, at hvis hovedforhandlingen den pågældende dag klart ikke angår vedkommende forsvarers klient, og dette på forhånd er meddelt forsvareren, ydes der et nedsat salær på 10.600 kr. (i stedet for 17.500 kr.) for en retsdag af normal varighed. Der ydes ikke salær, hvis det på forhånd er åbenbart og tilkendegivet, at et retsmøde ikke kan vedrøre klienten, f.eks. fordi retsmødet angår et forhold, der ingen forbindelse har til det eller de forhold, klienten er tiltalt for, og som heller ikke på anden måde kan have forbindelse til denne.

Landsretten finder, at disse retningslinjer for straffesager om særlig økonomisk kriminalitet også må finde anvendelse i andre straffesager.

Forsvarerne har som følge af anklagemyndighedens tidsplaner for retsmøderne været bekendt med, hvornår de forhold, der vedrørte den enkelte forsvarers klient, ville blive behandlet. Det må derfor antages, at der ikke har været knyttet nogen særlig forberedelse til den enkelte forsvarers deltagelse i retsmøder de dage, hvor der har været behandlet forhold, der ikke vedrørte forsvarerens klient.

På denne baggrund, og da der ikke er grundlag for at tilsidesætte byrettens skønsmæssige fastsættelse af salæret til 9.000 kr. + moms pr. dag, tiltræder landsretten, at advokat Berit Ernst er tilkendt tilstedeværelsessalær som sket.

Salær for halve retsdage

Landsretten lægger til grund, at retsmødet den 25. marts 2014 var et forberedende retsmøde, som varede fra kl. 9.00 til kl. 10.30, og at retsmødet den 1. april 2014 varede fra kl. 9.00 til kl. 9.45. Landsretten tiltræder herefter, at der er tilkendt salær som sket.

Salær for aflyst retsmøde

Det berammede retsmøde den 3. april 2014 blev aflyst den 2. april 2014. Af landsretspræsidenternes vejledende takster pkt. A.13. fremgår, at hvis et planlagt retsmøde aflyses samme dag, som det skulle have fundet sted, eller hvor aflysning sker med dags varsel, fastsættes salær under hensyntagen til den tid, der har været afsat til sagen, op til ½ salær.

Advokat Berit Ernst er herefter berettiget til et salær, som skønsmæssigt fastsættes til 5.000 kr. + moms. Landsretten har i den forbindelse lagt vægt på, at sagen verserede over mange retsdage, og at dagene var berammet forholdsvis tæt. Den forberedelse, som advokat Berit Ernst måtte have foretaget, inden det blev meddelt, at retsmødet den 3. april 2014 var aflyst, kunne derfor anvendes senere.

Salær for at møde for andre forsvarere

Landsretten er enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor. Landsretten stadfæster derfor, at advokat Berit Ernst ikke er tilkendt højere salær for tillige at give møde for andre forsvarere under sagen.

Thi bestemmes:

Byrettens afgørelse stadfæstes med den ændring, at salæret til advokat Berit Ernst forhøjes med 5.000 kr. + moms.

Sagen sluttet.