TfK2014.762

Ø.L.B. 15. maj 2014i 16. afd. S-649-14

Anklagemyndigheden mod T (adv. Erik Bo Rasmussen, besk.).

(Ole Dybdahl, Kaspar Linkis og Thomas Verner Jørgensen (kst.).

Østre Landsrets retsbog:

Der fremlagdes salæropgørelse af 6. maj 2014 fra den for T for landsretten tidligere beskikkede forsvarer, advokat A.

Det fremgår af sagen, at T ved Odense Rets dom af 12. februar 2014 blev idømt fængsel i 1 år og 6 måneder og udvist betinget af Danmark for bl.a. voldtægt. Advokat A var forsvarer for tiltalte under sagens behandling for byretten. Tiltalte har anket sagen til landsretten med påstand om frifindelse, og anklagemyndigheden har kontraanket med påstand om skærpelse. Sagen er berammet til hovedforhandling i september 2014.

I forbindelse med, at tiltalte har skiftet forsvarer til advokat Erik Bo Rasmussen, har advokat A fremsendt en salæropgørelse på 12.120 kr. med tillæg af moms for syv fængselsbesøg og andet arbejde.

Landsretten har anmodet advokat A om at redegøre nærmere for fængselsbesøgene, hvorefter advokaten i en e-mail af 13. maj 2014 har oplyst, at besøgene er aflagt efter anmodning fra tiltalte - i flere tilfælde efter flere anmodninger herom.

Landsretten bemærker, at fængselsbesøg kun kan honoreres, hvis de må anses for begrundet i varetagelse af hvervet som forsvarer, og at det forhold, at tiltalte har anmodet om besøg af forsvareren, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at begrunde et uforholdsmæssigt stort antal fængselsbesøg.

Herefter, og idet der ikke i øvrigt er redegjort for de mange fængselsbesøgs betydning for forsvarerhvervet, tillægges der advokat A i salær 5.000 kr. med tillæg af moms, der foreløbigt udredes af statskassen.