Ikke rejseforbehold inden for egen retskreds, hvis
afstanden til det nye hovedtingsted er mere end 30 km.
 

 
Af advokat Claus Bonnez

30. november 2007


Beskikkede advokater, der efter domstolsreformen den 1. januar 2007 har fået forøget afstanden til hovedtingstedet, således at de skal rejse mere end 30 kilometer hver vej til og fra retsmødet, vil efter ny administrativ praksis som udgangspunkt ikke længere skulle have rejseforbehold. Dette er således en undtagelse fra reglen om, at advokater eller ikke får rejseudgifter dækket, når de møder i byretten inden for egen retskreds.

Justitsministeriet har i en konkret sag forholdt sig til dette spørgsmål, og ministeriet har i denne sag redegjort kort for den praksis, man vil følge. Ministeriet har skrevet således:
 
 

"..JUSTITSMINISTERIET
Civil- og Politiafdelingen
 

Advokat X
X-vej 2
YYYY X-Købing

Dato: 2. NOV. 2007
Kontor: Civilkontoret
Sagsbeh.: PG
Sagsnr. 1994-442-0126

Ved brev af 22. december 2006 har De anmodet Justitsministeriet om at frafalde forbeholdet om, at der ikke vil kunne udbetales Dem godtgørelse for rejseudgifter ved retsmøder inden for retskredsen i relation til Deres antagelse til at beskikkes som offentlig forsvarer og til at udføre sager for parter, der har fri proces.

Det følger af § 105, stk. 10, i lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Politi- og domstolsreform), at advokater, der ved en byret er antaget til at udføre sager for parter, der har fri proces, jfr. retsplejelovens § 336, eller til at beskikkes som offentlig forsvarer, jf. retsplejelovens § 733, fra lovens ikrafttræden anses som antaget ved byretten i den retskreds, hvori den hidtidige retskreds indgår.

Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at hvis advokaten er antaget med forbehold om, at der ikke skal tilkomme den pågældende godtgørelse for rejseudgifter ved møde inden for retskredsen, gælder dette forbehold uændret efter den 1. januar 2007 og med virkning for den eller de nye retskredse, hvor advokaten efter de beskrevne regler anses for antaget. Det fremgår endvidere, at såfremt retskredsændringerne fører til en væsentlig udvidelse af det geografiske område, for hvilket en advokat er beskikket, vil Justitsministeriet dog være indstillet på efter ansøgning og efter en konkret vurdering eventuelt at frafalde forbeholdet efter retsplejelovens § 336 c, stk. 2.

Af hensyn til den praktiske håndtering af sagerne lægger Justitsministeriet, ved vurderingen af om rejseforbeholdet kan frafaldes, navnlig vægt på, om kørselsafstanden til det nye hovedtingsted er blevet udvidet med 30 km eller derover.

Det fremgår af sagen, at De oprindeligt blev beneficeret ved Retten i Hobro med sædvanligt rejseforbehold. Som følge af retskredsreformen er De nu beneficeret ved Retten i Aalborg.

De har oplyst, at De efter reformen skal køre ca. 55 km til retten.

Ved søgning på krak.dk fremgår det, at De før reformen havde ca. 22 km til retten, og at De efter reformen har en afstand på ca. 54 km til retten.

Justitsministeriet skal herved meddele, at ministeriet ophæver Deres rejseforbehold med virkning fra den 1. januar 2007.

Ministeriet har ved afgørelsen lagt vægt på, at De har fået udvidet afstanden til retten med over 30 km, og denne udvidelse er efter Justitsministeriets opfattelse så væsentlig, at Deres rejseforbehold ophæves.

Med venlig hilsen
Birgit Thostrup Christensen ..."